Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.01.2020 - PS 7/20 Mindre endring av regulering for Storholmen - Nye Veger Sandvikodden

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2018/9371 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 14.01.2020 7/20

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det er foreslått følgende endringer av reguleringsplanen:

 • Etablering kjøreveg merket (f_SV9). Vegen går fra parkeringsplass f SPP6 og nordover på odden
 • Flytte eksisterende parkeringsplass(f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg (f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg (f_SPP11, f_SPP12 og f_SPP13)
 • Etablere avkjørsel til hyttetomt 186f

Vedlagte plankart sist rev. 21.10.19 med bestemmelser med ovennevnte endring, vedtas iht. plan og bygningslovens § 12-14.

Vedlegg: 

 1. 20191017 - Søknad om reguleringsendring Sandvikodden
 2. Plankart sist revidert 21.10.2019
 3. Reguleringsbestemmelser sist revidert 21.10.2019
 4. Notat naturmiljø Sandvikodden, datert 21.08.2019
 5. vedlegg til innspill fra Advokat Kjøsnes

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Sweco AS har søkt om endring av ovennevnte reguleringsplan. Planen ble sist endret den 20.08.2019.

Det er foreslått følgende endringer av planen:

 • Etablering kjøreveg merket (f_SV9). Vegen går fra parkeringsplass f SPP6 og nordover på odden
 • Flytte eksisterende parkeringsplass(f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg( f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg (f_SPP11, f_SPP12 og f_SPP13)
 • Etablere avkjørsel til hyttetomt 186.

Forslag til tiltak markert på kart
Figur 1. Røde linjer markerer forslag til tiltak på området.

Forslagstiller har følgende vurdering av virkningene av planforslaget:

 • Vil ikke ha negative virkninger på grunnforholdene.
 • Avbøtende tiltak foreslått i notat om naturmiljø
 • Reindrift vil ikke bli berørt av tiltaket
 • Tiltaket vil ikke medføre noen endring av friluftslivet på Sandvikodden. Det vil bli den samme muligheten til å vandre fritt mellom hyttene.

Planforslaget har vært ute til begrenset høring i perioden 24.10-20.11.2019. Det har innkommet de høringssvar. Uttalelsene er gjengitt og kommentert:

 • Trøndelag Fylkeskommunen datert 06.11.2019
 • Statens vegvesen datert 08.11.2019
 • Statskog datert 20.12.2019
 • Morten Nedal Sjølyst datert 09.11.2019
 • Advokatfirmaet Erbe og co datert 13.11.2019
 • Arild Musum m.fl datert 17.11.2019
 • Fylkesmannen i Trøndelag datert 19.11.2019
 • Kjell Arne Lilleløøken datert 18.11.2019
 • Jon Olaf Olaussen datert 19.11.2019
 • Maj E Kvernmo Norum datert 19.11.2019
 • Siri Gunn Vinne m.fl datert 19.11.2019
 • Rannveig Johanne Gudding m. fl datert 25.11.2019
 1. Trøndelag Fylkeskommune:
  Vi viser til forsendelse datert 24.10.2019 vedrørende endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt.
   
  Vi har ingen merknader til endringene.
   
   
 2. Statens Vegvesen
  Saken gjelder endring av ovennevnte reguleringsplan sist endret 20. august i år. Forslaget sendes på en begrenset høring, da det tas sikte på en enklere behandling etter plan og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd.
   
  Endringene gjelder endring av kjøreveger og parkeringsplasser internt i hytteområdet, og synes ikke å endre forhold vedrørende tilknytninger til fylkesveg 72 som overordnet veg.
   
  Statens vegvesen har derfor ingen merknader til forslaget til endringer av reguleringsplanen.
   
   
 3. Statskog:
  Statskog hadde først et annet forslag til vegtrase, men den har de senere trukket tilbake:
  Du opplyser at veg allerede er bygget sånn som den ligger i forslaget.
  Vi trekker derfor vårt forslag til endring av vegtrase av 08.11.19.
   
   
 4. Morten Nedal Sjølyst:
  Vi fester tomt BFR185, og har hatt hytte her i to år. Vi benytter hytta nær sagt hver helg året rundt, og er derfor svært positive til å få enklere adkomst, i tråd med dagens behov og det vi ser er normalt for andre hyttefelt i Sandvika-området og ellers.
   
  I tillegg til de praktiske fordelene med å kunne kjøre frem til hytta, vil dette også løse problemet med alt for få parkeringsplasser i østre del av hyttefeltet på Sandvikodden. I øyeblikket er det for de 8 hyttene som er i bruk kun 5-6 parkeringsplasser tilgjengelig. Ofte står like mange biler parkert langs veien. Når de tre hyttene som er under oppføring/ferdigstilling tas i bruk, frykter vi at dette blir helt kaotisk.
   
  I tillegg til at det vil løse problemet med manglende parkering, ser vi følgende fordeler med adkomstvei frem til hver enkelt hytte:
  - Det blir mulig å lade elbil
  - Også familiemedlemmer med redusert førlighet får mulighet til å være med på hytta - også vinter og vår
  - Forutsigbar adkomst gjør det mulig å reise hjem etter hyttehelg mandag morgen i stedet for søndag kveld
  - Adkomst for ambulanse og andre utrykningskjøretøy
   
  Vi har vanskelig for å se argumenter mot denne relativt begrensede veien. Det er anlagt tilsvarende vei i vestre del av samme hyttefelt, samt i de fleste andre hyttefelt i området.
   
  Prosessen med utarbeidelse av søknad har vært grundig, med bl.a. undersøkelse av naturmangfold, og vi føler det har vært god involvering og informasjon underveis
   
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til etterretning.
   
   
 5. Advokatfirmaet Erbe og co
  Undertegnede bistår Geir-Åge Svenning 191/24 som er berørt grunneier.
   
  Formelt:
  Innledningsvis vises til at det ikke er grunnlag for â behandle saken etter pb. § 12-14, 2. og 3. ledd. De omsøkte planendringene berører i høyeste grad hensynet til viktige natur- og friluftsområder, jf. nedenfor.
   
  Mangelfull begrunnelse:
  De omsøkte reguleringsendringene er ikke tilstrekkelig begrunnet. Behovet for tiltaket er ikke sannsynlig gjort. Søknad om tillatelse til inngrep i LNF- R skal i alle fall vurderes restriktivt, selv om det skjer ved reguleringsplan.
   
  Reguleringsplanen for Storholmen Hyttefelt ble vedtatt 29.04.2013. De planfaglige hensynene bak den adkomstløsning som ble valgt for hyttene i opprinnelig plan, er fremdeles gyldig. Det har ikke skjedd endringer etter at planen ble vedtatt som medfører endret behov.
   
  Ifølge søknaden fra Sweco så er eneste begrunnelse for søknaden at tiltaket vil «medføre kortere og forutsigbar fremkomst for hytteeierne». Dette er ikke bare en svak begrunnelse, den fremstår som dirkete utilstrekkelig. Hvis adkomsten var god nok i 2013 er den også det i 2019.
  I søknaden er det videre vist til mangel på parkering: Det fremgår imidlertid av dokumentene at det ble bygd en hytte mindre enn det den opprinnelige godkjente parkeringen var tiltenkt for. Det har ikke kommet til flere hytter. Behovet kan da ikke ha økt.
   
  Naturinngrepet:
  Ifølge søknaden fra Sweco så er veitraséen liten fremtredende i terrenget: Dette er i høyeste grad en subjektiv vurdering. Foruten selve veilegemet vil det bli grøfting, kulverter, skjæringer, fyllinger, pukk som bærelag, duk og grus. Dette fremstår som et tungt inngrep i sårbar natur nære vannet. Anførsler om at tiltaket vil ha begrenset negativ virkning på natur, miljø etc. kan i alle fall ikke begrunne søknaden.
  Det vises til vedlagte bilder med kommentarer.
   
  Omsøkt ny parkering: Dette utgjør også et inngrep. Denne må opparbeides med masseutskifting, påføring av nytt bærelag, duk etc. Denne parkeringsplassen ligger midt på odden.
   
  Grunnforholdene: Veien er lagt i myrlendt terreng. Grøfting vil drenere myrvann. Kulverter vil lede ut myrvann i unaturlig retning. Dette er ikke tilstrekkelig utredet og hensyntatt i forbindelse med søknaden.
   
  Konsekvenser:
  Konsekvenser for natur og  miljø: Dette er ikke tilstrekkelig utredet. Det omsøkte tiltaket vil berøre viktige våtområder. Omfanget av inngrepet er underrapportert.
  Det vises til vedlagt billeddokumentasjon.
   
  Det finnes truede fredede arter i planområdet som hønsehauk, påvist ca. 5 meter fra eksisterende sti. Rødlitearten Carex norvegica er påvist på myrene på sandvikodden.
  Dette var tatt med i den første miljørapporten som ble laget til den første reguleringsplanen for Storholmen, men er «uteglemt» i den nye rapporten».
   
  Trafikkøkning: Vei fører til trafikkøkning. Det skjer alltid. Tilrettelegging for motorisert ferdsel i LNFR innenfor strandsone klinger dårlig i dag. Dette vil føre til en langt større brukerkrets av veien enn hytteeierne. Vei med økt kapasitet på parkering indikerer økt bruk av motoriserte kjøretøy i området. Dette er negativt for plante- og dyreliv generelt.
   
  Forringelse av friluftslivet:
  Endringer i friluftslivet: Bilveier, bilkjøring og parkering vil forringe naturopplevelsen og verdien av området som friområde. Her må det tas særlig hensyn til nærheten til vannet (strandsoneproblematikk). Vei til hyttene vil i langt større grad privatisere og gjøre området til et hytteområde, enn det som allerede er konsekvensen av hyttebebyggelsen i dag.
   
  Selv om det vedtas strenge bestemmelser i plan om vei og parkering, vil tiltaket uansett medføre motorisert ferdsel.
   
  Konklusjon:
  Det kan konkluderes med at tiltaket vil utgjøre et betydelig naturinngrep og en vesentlig planendring. Miljørapporten tar lett på konsekvensene og fremstår mest som et bestillingsverk fra tiltakshaver.
   
  Saken vil ha uheldige presedensvirkninger. Det er typisk at hytteprosjekter omsøkes regulert med felles parkering og sti til hyttene, for å gjøre skadevirkningene i sårbar natur mindre og søknadene mer spiselige. Etter noen få år kommer det ny søknad om tillatelse til å regulere inn vei og parkering. Da er argumentasjonen gjeme snudd, det blir vist til at området allerede er bebygd med hytter og at omsøkt vei til hyttene ikke gjelder inngrep i urørt natur.
   
  Saksbehandler i kommunen opplyste at han så det som en naturlig utvikling at tidligere stier og regulerte gangveier til hytter blir oppgradert til bilveier. En slik holdning i forvaltningen bør absolutt ikke aksepteres. Dette er i alle fall ikke tråd med utviklingen og praksis i andre kommuner og hos Fylkesmannen, hvor tillatelse inngrep i LNFR har blitt vurdert stadig strengere.
   
  Det er flere av hytteeierne i området som ikke ønsker vei frem til hyttene og parkeringsplasser. De som har kjøpt og bygd hytte fordi området er skjermet for motorisert ferdsel, mener at en bilveg med parkering som omsøkt vil forringe kvaliteten på hytteområdet.
   
  Parkeringsplassen inne på odden er tegnet inn like under Svennings hytte på 191/24. Denne har ingen funksjon ettersom parkering skal skje ved hyttene og P6 kan fungere som gjesteparkering. Svenning opplever inntegning av denne parkeringsplassen som en ren provokasjon fordi den vil ligge langt unna de andre hyttene og Svenning ikke har noe behov for den. Den vil i tillegg generere enda mer trafikk inn i området. Ved opparbeidelsen vil det bli nødvendig med betydelig felling av trær som i dag skjermer mot innsyn og vær og vind for Svennings hytte. En gruset parkeringsplass vil ta bort mye av den gjenværende vegetasjonen og medføre støy og støvplager.
  Se vedlagte bildet med forklaring.
   
  Søknaden om reguleringsendring må avslås.
   
   
  Det vedlagte bildematerialet som det vises til i uttalelsen er lagt ved som eget vedlegg.
   
   
  Kommentar:
  Det er klart vegbygging inn i hyttefeltet medfører terrenginngrep og økt beslag av natur. Det er foretatt naturtypekartlegging som ikke har påvist at tiltaket er i konflikt med registrerte naturtyper. Det vises til Hønsehaukhekking innenfor planområdet. Det viser ingen hekking av hønsehauk på naturdatabasen. Kommunen har ingen grunn til å stille naturkartlegging i tvil. Det er lagt inn en bestemmelse til reguleringsplanen som sikrer stikkrenner under veg for lede vann fra myrene i naturlig fallretning, og at drenering av veg må begrenses slik at myr ikke tørker ut.
   
   
 6. Arild Musum m.fl.
  MOT FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN STORHOLMEN
   
  Vi er hytte BF 188 og er sterkt imot endring av reguleringsplan når det gjelder trase for ny veg fra parkering p6 og nordover på odden.
  Da vi kjøpte hyttetomt og startet bygging av hytta vår høsten 2013, valgte vi hytta nærmest parkerings plass p.g.a Anitas reduserte helsetilstand.
  Dette for at hun bedre kunne benytte seg av hytta som den rekreasjonsplassen den skal og bør være.
  Det forundrer oss at spreke hyttenaboer er de som vil kjøre til døra. Det bør ikke være uoverkommelig med 500 meter gangsti i flatt terreng fra parkering til hyttedør, når man ellers er på jakt og skiturer.
  Vår opplevelse av friluftsliv blir sterkt redusert ved anlegging av bilvei like nedenfor stuevinduene (kun 15 meter fra vindu til veikant)
   
  I beskrivelse fra SWECO menes det at det ikke medfører betydelig trafikkøkning i området, og dermed ikke økt fare som følge av dette.
  Tvert imot vil dette øke trafikkbilde forbi vår hytte betraktelig. Med utgangspunkt i hvor mange parkeringsplasser enkelte hytteeiere tar i bruk på P6 (opptil 4 biler pr. hytte !!!), og med tanke på hyttestørrelser er det ikke bare 1-2 biler pr hytte. I tillegg kommer trafikk fra gjester.
  Snøbrøyting og strøing av vei vil også øke trafikk og støynivået i området. Svevestøv på sommerhalvår må også nevnes som en negativ faktor.
  Vi kan heller ikke la små barn leke utenfor hytta vår uten konstant tilsyn, i frykt for kjørende biler.
  Ifølge Sjølyst som er positiv til vei, planlegges det bom ved innkjøring av den ønskede veien. Dette vil i aller høyeste grad redusere den frie adferden mellom hyttene, og ødelegger vår følelse av hytte på fjellet med den flotte naturen det er pr. i dag.
  For vårt vedkommende blir vi da boende i et veikryss med bom i verste fall.
  Vi synes det er mangel på respekt og bli overkjørt på en slik måte. Dette har også påvirket miljøet i hyttefeltet.
  Vi frykter at en eventuell anleggelse av ny vei vil medføre store endringer i terrenget. Da det er svært mye fykt i den eksisterende stien p.g.a myr og dammer må det nødvendigvis tilføres store mengder med masse.
  Når det gjelder utvidelse av P6 må det være mulig og å gjøre dette i vestlig retning mot strømhus, da dette ikke berører myrområde. Om P6 blir ordentlig drenert og ferdigstilt blir ikke dette et problem.
  En eventuell tilrettelegging for ladestasjon for EL-bil blir også mulig ved strømhus.
  Vi har forøvrig lest uttalelsen til hytteeier Svenning sin advokat, og er fullstendig enig i hans reaksjoner mot veiutbygging.
  Vi støtter advokatens uttalelser.
  Håper på snarlig avgjørelse som kan gi oss hyttefreden tilbake igjen.
   
   
  Kommentar:
  Endringen som planer hjemler endrer bruken av hytteområdet ved at det blir etablert kjøreveg frem til hyttene. Det at det bygges veger til hyttene medfører terrenginngrep. Det er kartlagt konsekvenser for naturmangfoldet.
   
   
 7. Fylkesmannen i Trøndelag:
  Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder:
   
  Klima og miljø
  Reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt har vært gjenstand for flere større og mindre endringer siden den ble vedtatt. Samlet sett har dette ført til en økt belastning på naturkvalitetene i området.
   
  Vi viser til vår uttalelse i brev av 27.8.2018 til endringsforslag med bl.a. framføring av ny veg på Storholmen. På tilsvarende måte som for Storholmen, er vi av den oppfatning at framføring av ny veg, her helt ut til odden av Sandholmen, vil slike tiltak både som regel medføre behov for drenering, samt i seg selv ha innvirkning på vannets bevegelse i området. Samlet sett vil dette kunne få konsekvenser for omkringliggende myrer. Etter vår vurdering er kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området, bl.a. knyttet til myr, ikke tilstrekkelig for å vurdere konsekvensene av reguleringsendringene. Vi vil med det som bakgrunn, gi faglig råd om at det stilles krav om naturtypekartlegging med vekt på myr før planen ferdigbehandles.
   
  Landbruk
  Ingen merknad.
   
  Reindrift
  Ingen merknad.
   
  Samfunnssikkerhet
  Ingen merknad.
   
  Fylkesmannens konklusjon
  Det anbefales at det stilles krav om naturtypekartlegging med vekt på myr før planen ferdigbehandles.
    
   
  Kommentar:
  Verdal kommune har krevd rapport om naturmangfold i forbindelse med planforslaget. Det har vært mange endringer innenfor planen. Alle endringer som kan tenkes å berøre naturinteresser har blitt stilt krav om naturtypekartlegging. Det er lagt inn en bestemmelse til reguleringsplanen som sikrer stikkrenner under veg for lede vann fra myrene i naturlig fallretning, og at drenering av veg må begrenses slik at myr ikke tørker ut.
   
   
 8. Kjell Arne Lilleløken:
  Vi har følgende kommentarer til høringen:
  Vi er sterkt for vei med følgende synspunkter:
   
  1.
  Vi har hele livet hatt et aktivt friluftsliv og med hytten på Sandvikodden ønsker vi å utvikle det videre i den vakre naturen i Verdal og svenskfjella. Fjellturer, fisketurer og skiturer gir oss svært mye i en hektisk urban hverdag.
  I den forbindelse så ønsker vi vei da det vil ytterligere øke muligheten for å bruke mest mulig tid på hytta og i fjellheimen uten at en ved hver ankomst og avreise bruker mye tid på frakt til og fra parkeringsplass. Det vil ta dyrebar fritid og redusere tiden vi har til rådighet samt legge en del andre begrensninger på praktiske løsninger. Ønsker å bruke mest mulig tid i fjellet og ikke med bæring frem og tilbake av varer og annet utstyr som trengs i helgene.
   
  2.
  Storfamilien som kan treffes i hytten vil også være litt begrenset da eldre slekt og venner vil vegre seg for å komme på besøk da flere av de har utfordringer med fysiske handikap mm. Det samme vil gjelde oss selv om en del år og vil kunne begrense fremtidig bruk i alderdommen.
   
  3.
  Området har allerede 100 hytter innen kort avstand med R72 i kort nærhet med en god del trafikk slik at området i sin helhet ikke kan sies å være urørt natur og vi føler ikke at området forringes med at den grunn enn det allerede er med så mange hytter i kort avstand.
   
  4.
  Andre områder har det i senere tid blitt godkjent vei til hyttene og det ville være litt merkelig praksis at det ikke skal kunne godkjennes på Sandvikodden også.
    
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til etterretning.
   
   
 9. Jon Olaf Olaussen:
  Høringsuttalelse endring i reguleringsbestemmelse Storholmen hyttefelt
   
  Viser til søknad fra Sweco angående å regulere ny trasé for veg fra parkeringsplass f_SPP6 og nordover på odden. Vi har hytte på festetomt BFR 201 på Sandvikodden.
   
  Vi er svært positive til endringen i reguleringsplanen.
  Opprinnelig plan var at parkeringsplass f_SPP6 skulle utvides slik at det ble plass til alle bilene for hyttene som ligger innenfor på denne p-plassen, dvs 11 hytter når de tre som er under oppføring i år er ferdige, slik at vi vintertid etter eksisterende reguleringsplan skal ha kapasitet på 17 parkeringsplasser (1,5 vinterbrøytet p-plass per hytte i tråd med reguleringsplanen). Det har allerede før de siste hyttene bygges vært alt for få parkeringsplasser i helgene. I vinter har eksisterende p plass kun hatt plass til maks 5 biler. Dette er et stort problem, spesielt vinterstid når det må parkeres langs en allerede smal vei (se vedlagt bilde fra sist vinter, hvor 11 biler skulle få plass på en parkeringsplass til 5). Etter naturmangfoldkartlegging sommeren 2019 viser det seg at eksisterende parkeringsplass ikke kan utvides.
   
  Den planlagte veien løser dette problemet, samtidig som vi får fordelen av å kjøre helt fram til hyttene. Dagens sti er allerede så bred at det vil være en minimal endring å gjøre den kjørbar.
   
  For oss ser vi en rekke fordeler med den planlagte veien. Vi får mulighet til å lade elbilen vår på hytta, vi får mulighet til å ha med oss eldre slektninger/foreldre, vi får en trygghet for at vi kan bruke hytta hele året også i perioder med helseutfordringer og når vi blir eldre.
   
  Så lite endring fra dagens sti som vegen medfører ser vi kun positivt på reguleringsendringen.
   
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til etterretning.
   
   
 10. Maj E Kvernmo Norum:
  Vi er svært positive til anleggelse av vei i Sandvikodden hyttefelt. Vi reiser på hytta nesten hver helg for å benytte det flotte friluftsområdet, og en vei vil gi oss lettere adkomst til hytta med mulighet til bruk også på hverdager.
   
  For å tilfredsstille behovet for parkeringsplasser, i henhold til reguleringsplanen slipper man å anlegge en større parkeringsplass.
   
  Veien vil være viktig ved akutt sykdom hvor det er behov for ambulanse. Den vil også gi oss trygghet og lette tilgjengeligheten for de med kronisk sykdom.
   
  Etterhvert som el-biler tar over bilparken så vil det bli behov for lading, og vei vil gi mulighet til lading ved hyttene.
   
  Utbygging av veien vil være i tråd med det som skjer i de nærliggende hyttefeltene i området.
   
  I den grundige søknadsprossessen som har vært, viser det svært liten inngripen i naturen og det vil ikke påvirke friluftslivet på Sandvikodden.
   
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til etterretning.
   
   
 11. Siri Gunn Vinne m.fl:
  Endring av reguleringsplan for Storholmen hyttefelt uttalelse:
   
  Vi ønsker ikke veg inn i dette området. Hyttefeltet er lite og ligger på en odde og er således begrenset av vann og veg. En vei vil etter vår mening forringe naturopplevelsen i dette området og bli et betraktelig større naturinngrep enn en enkel sti. Det er kort avstand til alle hyttene i et flatt og oversiktlig terreng som tilsier at det ikke er et problem å ta seg dit verken til fots eller på ski, eller for eksempel rullator.
  På vinters tid må vi påregne brøyting flere ganger om dagen for å holde veien åpen. Dette vil medføre unødig støy i hyttefeltet. Den regulerte parkeringsplassen er godkjent for utvidelse utover i dag iflg. Sandvika hytteutvikling. Det er beregnet parkering for alle hyttene tilhørende der. Vi mener at den omsøkte veien med den støyen den medfører og naturinngrepet vil forringe hytte og naturopplevelsen i Sandvikodden hyttefelt.
   
   
  Kommentar
  Uttalelsen tas til orientering. Det vises til øvrige kommentarer.
   
   
 12. Rannveig Johanne Gudding m. fl.
  Vi sier nei til nye bilveier på Sandvikodden som vist på plankartet sist revidert 21/10-19. Det medfører unødvendige inngrep i naturen.
   
  Begrunnelse 1:
  Biltrafikk hører ikke hjemme i et hyttefelt der det er så kort vei til parkering.
   Alle slike inngrep forringer naturopplevelsen.
   
  Begrunnelse 2
  Nå er det krav om vei, vi er redd for det neste blir vegrøfte, noe det må bli-kanskje lystopler og asfaltering.
  Da får vi nærmest et boligfelt-vi vil ha hyttefelt, vi er på fjellet.
   
  Begrunnelse 3
  Hytteeiere som bygde sine hytter under dagens regulering, får nå vei rett utom terrassen der det før var åpent med utsikt mot vatnet og fjellet i bakgrunnen.
   
   
  Kommentar:
  Som nevnt i tidligere kommentarer vil vegbygging endre bruken av hyttefeltet, og det er delte meninger og ulike ønsker og behov. Det utfordrer kommunen som planmyndighet når det er ulik oppfatning av behovet for veg.
   

Vurdering:
Blant hytteeierne som vegen berører direkte er det flertall for tiltaket. Totalt for innkomne innspill er det 4 uttalelser for og 4 imot.

Sektormyndigheter har ingen innsigelser til tiltaket, men faglig råd om naturmangfoldvurdering.

Når det bygges adkomstveger til hyttene så endres bruken i forhold til hvordan fjellhyttene opprinnelig ble benyttet. Tidligere var det samleparkeringsplasser, og det ble gått til fots til hyttene. Hyttebygging i dag vil dermed ha vesentlig større arealbeslag enn tidligere. Det vil også øke trafikken mellom hyttene. Selv om ÅDT vil være svært begrenset.

Naturkartlegging har ikke vist at det er spesielle naturverdier innenfor området.

Bilveg gjør at mange kan benytte hytta si lengre i livsløpet i en befolkning hvor andelen eldre øker, og hvor mange har en boform i leilighet. Det kan derfor være et poeng i et folkehelseperspektiv at flere kan beholde hytten sin lengre i livsløpet.

Hyttevegsakene utfordrer kommunen som planmyndighet både ved at det endrer landskapskarakteren og det er ofte forskjellige interesser mellom hytteeierne. Denne vegstrekningen slik hyttene er plassert kan betjene et relativt stort antall hytter uten at det trengs og bygges veldig lange tilkomstveger til hver hytte.

I Verdal kommunes "Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet" nevnes blant annet at kommunen er positivt innstilt til veier i relativt tette regulerte hyttefelt, og veier til felles større parkeringsplasser. Generelt ivaretar foreslåtte veibygging i feltet hovedtrekkene med retningslinjene til Verdal kommune. Rådmannen har forståelse for frustrasjon i forbindelse med endringer rundt eksisterende hytter, men samfunnet er i endring og en kan ikke regne med at etablerte hytteområder ikke blir gjenstand for tilpasning til endrede behov over tid.

Når det gjelder senere reguleringsplaner for hytter bør vegspørsmålet vurderes ved første behandling slik at hytteplassering og veg kan vurderes samtidig. Det bør også være en større enighet blant hytteeiere om slike tiltak.

Konklusjon:
Mindre endring av reguleringsplan vedtas som den er foreslått uten endringer.

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.02.2021 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS