Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 11.02.2020

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 11.02.2020
Tid            : 09:00 - 15:30
Til stede   : 9 representanter. Jorunn Dahling ble innvilget permisjon kl 1500 (før gruppearbeidet). Til stede 8 representanter.


Før ordinær saksbehandling var det orientering ved Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) v/ Marte Kristoffersen og Randi Skirstad Grini.
Se presentasjonen som ble brukt.

Ved godkjenning av sakliste foreslo AP v/Arild K. Pedersen at det i møtet ble tatt opp egen sak Prosess -Reguleringsplan Tromsdalen. Utvalget sluttet seg enstemmig til forslaget.
Etter saksbehandlingen var det befaring m/orientering hos Ecopro, Skjørdalen.

Etter befaringen:
Kommuneplanens samfunnsdel.

FNs 17 bærekraftsmål med tilhørende delmål var utsendt på forhånd. Disse dannet grunnlaget for en prosess i utvalgsmøtet der det var lagt opp til en diskusjon rundt følgende spørsmål:
Hva betyr FNs bærekraftsmål i et Verdalsperspektiv?
Er det noen av de 17 bærekraftsmålene som er særlig relevante for Verdal?  
 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 011/20 Godkjenning av møteprotokoll 14.01.2020 Protokoll
PS 012/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 013/20 Investeringsplan kommunale veger 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 014/20 Samarbeid om skogsvegmidler i Innherred skognettverk og Nidaros skogforum Saksframlegg Protokoll
PS 015/20 Klage på avslag på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Skjørdalskogen - Ravlo skog AS Saksframlegg Protokoll
PS 016/20 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/36/29 Hollan og 5038/36/75 Stiklestad planteskole - selger Terje Grønn og Hanne Eriksson kjøper Saksframlegg Protokoll
PS 017/20 Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 5038/67/2 Saksframlegg Protokoll
PS 018/20 Andre saker Protokoll
PS 019/20 Prosess - Reguleringsplan Tromsdalen - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 11.02.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Bård Kotheim Virksomhetsleder teknisk drift  

 

PS 011/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 14. januar 2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                              
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 14. januar 2020 godkjennes.
   
 
 
 

PS 012/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
           
  
  

PS 013/20 Investeringsplan kommunale veger 2020   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING:  
Rådmannen opplyste i møtet at det er brukt feil navn under pkt. 1 og pkt. 6, og at dette endres til hhv Hallemskorsen-Vistvik og Brauta.

Ved votering ble rådmannens innstilling med opplyste endringer enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Investeringsmidler veg for 2020 benyttes i henhold til følgende prioriteringsrekkefølge og økonomiske anslag.

  1. Hallemskorsen – Vistvik, forsterkning/asfaltering: Kr. 3.500.000,-
  2. Østvollvegen, forsterkning:                                      Kr.    500.000,-
  3. Vegrekkverksarbeider:                                             Kr.    700.000,-
  4. Gatelys/installering styring gatelys:                         Kr.    700.000,-
  5. Kåra:                                                                         Kr.    500.000,-
  6. Brauta:                                                                      Kr.    500.000,-
  7. Kulvert Sundby:                                                       Kr.    300.000,-
  8. Uforutsett:                                                                Kr. 1.300.000,-

De laveste prioriterte prosjektene skal ikke igangsettes uten at en er sikker på at en har kostnadsdekning innenfor vedtatt budsjettramme. Prosjekter som det eventuelt ikke er prosjektmidler til flyttes til neste år.
          
  
 

PS 014/20 Samarbeid om skogsvegmidler i Innherred skognettverk og Nidaros skogforum   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Verdal kommune gir Nidaros skogforum og Innherred skognettverk fullmakt til å prioritere NMSK-vegmidlene iht. forskrift om nærings- og miljøtilskudd i skogbruket § 3, 5, 7 og delegasjonsreglementet.
  

 
  

PS 015/20 Klage på avslag på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Skjørdalskogen - Ravlo skog AS
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9 tas klagen fra RAVLO SKOG A/S til følge, og søknad om konsesjon fra Ravlo Skog AS innvilges, under forutsetning av at selskapets hovedaksjonær/er med totalt eierskap over 50 % innehar majoriteten med flertall i selskapets styre og selskapets vedtekter endres iht konsesjonsvedtaket.

Ved alternativ votering mellom H v/Oddleiv Aksnes sitt forslag og rådmannens forslag til vedtak ble rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (H).
                            
VEDTAK: 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9 avslås klagen fra RAVLO SKOG A/S, med følgende begrunnelse, det er ikke avdekt relevante fordeler ved aksjeselskapsformen slik at en i dette tilfellet bør fravike det nasjonale målet om at fysiske personer i størst mulig grad bør eie landbrukseiendommer. Videre ønsker ikke Verdal kommune å dreie sin forvaltningspraksis mot å innvilge konsesjon til aksjeselskap.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling.
     
    
  
 

PS 016/20 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/36/29 Hollan og 5038/36/75 Stiklestad planteskole - selger Terje Grønn og Hanne Eriksson kjøper
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Med hjemmel i konsesjonsloven gis Norbohus utvikling A/S konsesjon på eiendommene gnr. 36 bnr. 29 og 75 i Verdal kommune, på vilkår av at det utarbeides en reguleringsplan for eiendommen innen utgangen av 2025. Vedtaket begrunnes med eiendommens beliggenhet og dagens bruk vurderes å være av en slik karakter at det er nyttig for samfunnsutviklingen i Verdal kommune å kunne benytte dette arealet til utbyggingsgrunn.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for parten i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
 
  

PS 017/20 Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 5038/67/2   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Med hjemmel i jordloven § 12, innvilges søknad om fradeling av en parsell på 16 dekar av eiendommen gnr. 67 bnr. 2 i Verdal slik det er søkt om. Det omsøkte arealet skal brukes til tilleggsjord til naboeiendom.

Deling vil medføre drifts- og miljømessige fordeler for landbruket i området, og vil gi et bedre grunnlag for lønnsom drift som tilleggsjord for naboeiendommen gnr. 67bnr. 10, som et ledd i bruksrasjonalisering av bruket som er i full drift, samtidig styrke brukets mulighet til å bestå som en selvstendig drivverdig enhet.

Ved alternativ votering mellom H v/Oddleiv Aksnes sitt forslag og rådmannens forslag til vedtak ble rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (H).
       
VEDTAK:   
Med hjemmel i jordloven § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på søknad om fradeling av en parsell på 16 dekar av eiendommen gnr. 67 bnr. 2 i Verdal slik det er søkt om. Det omsøkte arealet skal brukes til tilleggsjord til naboeiendom. Avslaget begrunnes med at en slik form for fradeling er i strid med nasjonal, regional og lokal jordvernstrategi.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent for parten i saken jf. forvaltningslovens § 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag.
  
   
  

PS 018/20 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Petter Voll:

Rådmannen orienterte om:

  • Fylkesmannens klagebehandling – detaljregulering Nye Vinne og Ness skole – Verdal 282/66 m.fl. Fylkesmannen har stadfestet reguleringsplanen. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages og er endelig.
  • Status på oppfølgingen og arbeidet med sjøørretens levekår.

 

 
PS 019/20 Prosesss - Reguleringsplan Tromsdalen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 11.02.2020

BEHANDLING:  
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
Utvalg for Plan og samfunn ber om at det tilrettelegges for en grundig prosess knyttet til behandlingen av reguleringsplanen i Tromsdalen – og at hele kommunestyret involveres i denne prosessen. I den forbindelse bes det blant annet om at det arrangeres en temadag i kommunestyret, der et større mangfold av aktører med interesser knyttet til Tromsdalen inviteres til å bidra med orienteringer og innledninger, som hever kommunestyrets kunnskapsnivå om saken før politisk sluttbehandling av reguleringsplanen

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt
       
VEDTAK:   
Utvalg for Plan og samfunn ber om at det tilrettelegges for en grundig prosess knyttet til behandlingen av reguleringsplanen i Tromsdalen – og at hele kommunestyret involveres i denne prosessen. I den forbindelse bes det blant annet om at det arrangeres en temadag i kommunestyret, der et større mangfold av aktører med interesser knyttet til Tromsdalen inviteres til å bidra med orienteringer og innledninger, som hever kommunestyrets kunnskapsnivå om saken før politisk sluttbehandling av reguleringsplanen.
  
   


    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 10:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS