Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 21.04.2020

 

Møtested  : Fjernmøte via Teams
Dato         : 21.04.2020
Tid            : 09:00 - 13:45
Til stede   : 9 representanter. Repr. Siri-Gunn Vinne ble erklært inhabil under sak 27/20. Til stede 8 representanter. Repr. Oddleiv Aksnes ble erklært inhabil under sak 29/20. Til stede 8 representanter.


Aller først var det politikeropplæring; Fra idé til vedtatt planforslag v/Anders Nordgård Larsen. Se vedlagte presentasjon.

Ved godkjenning av sakliste ble det foreslått at det i møtet ble tatt opp egne saker som følger:

 • H v/Oddleiv Aksnes foreslo at det ble tatt opp egen sak Utredning av muligheten for en mindre endring av reguleringsbestemmelsene, Kommunedelplan Verdal By, for bestemmelsesområde #3, Bobyn-Fv 757.
 • SP v/Katrine S. Lundgren foreslo at det ble tatt opp egen sak Fradeling av gårdstun.
 • AP v/Arild K. Pedersen foreslo at det ble tatt opp egen sak Forhandlingsstrategi knyttet til stenging av jernbaneovergangen i Verdalsøra sentrum.
 • SP v/Siri-Gunn Vinne foreslo at det ble tatt opp egen sak Status på salg av kommunale tomter i Lysthaugen.

Utvalget sluttet seg enstemmig til forslagene. 
 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF - video-opptak fra møtet, del 1 - video-opptak fra møtet, del 2

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 021/20 Godkjenning av møteprotokoll 11.02.20 og 15.04.20 Protokoll
PS 022/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 023/20 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 024/20 Forslag om endring av Detaljregulering Holbergs plass - vurdering av om planinitiativ skal stoppes Saksframlegg Protokoll
PS 025/20 Ny behandling - Søknad om oppføring av glassiglo på Trones Saksframlegg Protokoll
PS 026/20 Detaljregulering - Bredingsberg 10 Saksframlegg Protokoll
PS 027/20 Klage på vedtak om endring av detaljregulering Storholmen hyttefelt - Adkomstveg Sandvikodden Saksframlegg Protokoll
PS 028/20 Orientering Landbruk - Covid-19 (Koronavirus) Saksframlegg Protokoll
PS 029/20 Status beitebruk/rovvilt sesongen 2019/2020 Saksframlegg Protokoll
PS 030/20 Orienteringer - Protokoll
PS 031/20 Utredning av muligheten for en mindre endring av regulerings-bestemmelsene, Kommunedelplan Verdal by, for bestemmelsesområde #3, Bobyn - Fv 757  - Protokoll
PS 032/20 Fradeling av gårdstun  - Protokoll
PS 033/20 Forhandlingsstrategi knyttet til stenging av jernbaneovergangen i Verdalsøra sentrum  - Protokoll
PS 034/20 Status på salg av kommunale tomter i Lysthaugen  - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 21.04.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Bård Kotheim Virksomhetsleder teknisk drift  

 

PS 021/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn hhv. 11.02.20 og 15.04.20 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                               
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn hhv. 11.02.20 og 15.04.20 godkjennes.   
 
 
 

PS 022/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.           
  
  

PS 023/20 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde. Se vedlagte presentasjon.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2020:

 • Bygging høydebasseng Hallia
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
 • Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinna
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla

2021:

 • Rehabilitering vann Tinna
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt ledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Uteavdelingen Tinna

2022:

 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Tinna
 • Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla

2023:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa

 
Avløp:

2020:

 • Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinden

2021:

 • Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
 • Nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Bygging av avløpsanlegg Vinne
 • Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
 • Uteavdelingen Tinden

2022:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging

2023:

 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen

Tiltaksplan revideres årlig. 

          
  
 

PS 024/20 Forslag om endring av Detaljregulering Holbergs plass - vurdering av om planinitiativ skal stoppes
   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
SP, H og Rødt fremmet følgende utsettelsesforslag:
Utvalget er gjort kjent med at tiltakshaver arbeider med et annet planinitiativ. Det er videre uttalt at dersom det andre planinitiativet realiseres så vil planinitiativet fremmet i denne saken bli irrelevant. På bakgrunn av dette utsettes saken.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot (AP).
   
VEDTAK:  
Utvalget er gjort kjent med at tiltakshaver arbeider med et annet planinitiativ. Det er videre uttalt at dersom det andre planinitiativet realiseres så vil planinitiativet fremmet i denne saken bli irrelevant. På bakgrunn av dette utsettes saken.  

 
  

PS 025/20 Ny behandling - Søknad om oppføring av glassiglo på Trones   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                             
VEDTAK: 
Det gis tillatelse til midlertidig plassering av glassiglo med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30-5 inntil to år.

 • Tillatelsen begrunnes med at tiltaket er midlertidig i to år, og er nyskapende for reiselivet på innherred. Det vises forøvrig til avsnittet vurdering for videre begrunnelse for vedtaket.
 • Hvis tiltaket skal plasseres utover 2 år kreves ny søknad og tillatelse.

         
  
 

PS 026/20 Detaljregulering - Bredingsberg 10   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:   
Det gjøres følgende endringer i planen:

 • Frisiktsone mot øst målsettes i plankartet.

Vedlagte planforslag datert 12.12.2019, med bestemmelser sist revidert 16.02.2020, og med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
 
  

PS 027/20 Klage på vedtak om endring av detaljregulering Storholmen hyttefelt - Adkomstveg Sandvikodden   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
Repr. Siri-Gunn Vinne ba om å få vurdert sin habilitet, da hun er hytteeier i feltet. Siri-Gunn Vinne fratrådte. Til stede 8 representanter.
Ved votering ble Siri-Gunn Vinne enstemmig vedtatt inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6a.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Klage datert 09.03.20 på vedtak om endring av detaljregulering Storholmen hyttefelt – Adkomstveg Sandvikodden, tas ikke til følge.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 sendes klagen til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse  
   
  

PS 028/20 Orientering Landbruk - Covid-19 (Koronavirus)    Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
Landbrukssjef Mariann Hovin orienterte. Se vedlagte presentasjon.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   
Sakern tas til orientering.  
   
  

PS 029/20 Status beitebruk/rovvilt sesongen 2019/2020    Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING:  
Rådgiver skog og utmark, Mats Forsell, orienterte. Se vedlagte presentasjon.

SP v/Terje Aksnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Utvalg plan og samfunn ønsker å fremheve følgende:
  Beitenæringa er en stor og viktig næring i Verdal. Det må jobbes aktivt med å redusere skader på beitedyr, og det må tilrettelegges for at man demper konfliktene knyttet til rovvilt og rovviltforvaltningen. Målet er å få en mest mulig effektiv skadefelling og en styrket beitenæring.
   
  Gjennomføring av fellingsoppdrag stiller store krav til jaktlag og til hundene som benyttes, og det er viktig å sørge for tilgang på fungerende hunder og hundeekvipasjer. Det må innhentes ekstern kompetanse av det man ikke selv besitter, samt at det må være godt og utstrakt samarbeid på tvers av kommunegrenser for å lykkes med uttak av rovvilt. Det er et stort behov for god kommunikasjon mellom aktørene, og det må sikres god informasjonsflyt mot beitebrukere i de berørte beiteområdene.
 2. Rådmann bes komme med en egen sak på status når det gjelder forberedelser og beredskap til den kommende beitesesongen. Dette inkluderer blant annet konkret informasjon med tanke på tilgang til og oppdragsavtaler med hundeekvipasjer, oppdragsavtaler med kommunalt jaktlag, rutiner for mediahåndtering og bruk av sosiale medier, samt kommunikasjon med relevante aktører.
 3. Rådmann bes se på mulighetene for et mer formalisert interkommunalt samarbeid om skadefelling med nærliggende kommuner, dette gjelder spesielt for ulv. Her må det vurderes om man kan benytte de kommunale skadefellingslagene i et samarbeid ledet av en oppnevnt regionkoordinator, gjerne i nært samarbeid med fylkesmann.

Rådmann bes besvare punkt 2 og 3 så snart som mulig, dog senest i utvalgsmøte 9. juni 2020.

Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet da han er medlem av fellingslaget og har et ansettelsesforhold i Miljørdir./SNO. Oddleiv Aksnes fratrådte. Til stede 8 representanter. Ved votering ble Oddleiv Aksnes enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens §6, 2. ledd.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP v/Terje Aksnes, ble forslaget fra SP v/Terje Aksnes enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   

 1. Utvalg plan og samfunn ønsker å fremheve følgende:
  Beitenæringa er en stor og viktig næring i Verdal. Det må jobbes aktivt med å redusere skader på beitedyr, og det må tilrettelegges for at man demper konfliktene knyttet til rovvilt og rovviltforvaltningen. Målet er å få en mest mulig effektiv skadefelling og en styrket beitenæring.
   
  Gjennomføring av fellingsoppdrag stiller store krav til jaktlag og til hundene som benyttes, og det er viktig å sørge for tilgang på fungerende hunder og hundeekvipasjer. Det må innhentes ekstern kompetanse av det man ikke selv besitter, samt at det må være godt og utstrakt samarbeid på tvers av kommunegrenser for å lykkes med uttak av rovvilt. Det er et stort behov for god kommunikasjon mellom aktørene, og det må sikres god informasjonsflyt mot beitebrukere i de berørte beiteområdene.
 2. Rådmann bes komme med en egen sak på status når det gjelder forberedelser og beredskap til den kommende beitesesongen. Dette inkluderer blant annet konkret informasjon med tanke på tilgang til og oppdragsavtaler med hundeekvipasjer, oppdragsavtaler med kommunalt jaktlag, rutiner for mediahåndtering og bruk av sosiale medier, samt kommunikasjon med relevante aktører.
 3. Rådmann bes se på mulighetene for et mer formalisert interkommunalt samarbeid om skadefelling med nærliggende kommuner, dette gjelder spesielt for ulv. Her må det vurderes om man kan benytte de kommunale skadefellingslagene i et samarbeid ledet av en oppnevnt regionkoordinator, gjerne i nært samarbeid med fylkesmann.

Rådmann bes besvare punkt 2 og 3 så snart som mulig, dog senest i utvalgsmøte 9. juni 2020.

  
   
  

PS 030/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING: 
Rådmannen v/Trond Selseth orienterte om:

 • Status korona-situasjonen.
 • Muligheter for ytterligere investeringer innenfor kommunale veger. Dette må ses i sammenheng med formannskapets vedtak i sak 51/29, Vurdering investeringsløp og pandemitiltak, pkt. 6.
 • Flomsikring Vuku sentrum. NVE har planen så godt som ferdig. Kommer mest sannsynlig på høring i løpet av våren. Håper på midler til gjennomføring i 2021. 

 

 
PS 031/20 Utredning av muligheten for en mindre endring av regulerings-bestemmelsene, Kommunedelplan Verdal by, for bestemmelsesområde #3, Bobyn - Fv 757
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING: 
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag til vedtak:
UPS ber Rådmannen komme med en utredning på mulig endring av reguleringsbestemmelsene for bestemmelsesområde 3, fra plasskrevende varehandel, til nærings og samfunns/allmennyttige formål/konsepter som ut ifra areal, klima- og miljømessige hensyn ikke kan/bør lokaliseres innenfor definert sentrumsområde, bestemmelsesområde 1 og 4.

En utredning bør belyse både de negative- og positive konsekvenser og fremtidsmuligheter en eventuell omregulering kan gi, og hvilke konsekvenser en eventuell endring vil påvirke de andre bestemmelsesområdene i Kommunedelplan for Verdal by, og samtidig hvilke prosesser som må iverksettes ved en eventuell slik omregulering.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot (AP).
  
VEDTAK:
UPS ber Rådmannen komme med en utredning på mulig endring av reguleringsbestemmelsene for bestemmelsesområde 3, fra plasskrevende varehandel, til nærings og samfunns/allmennyttige formål/konsepter som ut ifra areal, klima- og miljømessige hensyn ikke kan/bør lokaliseres innenfor definert sentrumsområde, bestemmelsesområde 1 og 4.

En utredning bør belyse både de negative- og positive konsekvenser og fremtidsmuligheter en eventuell omregulering kan gi, og hvilke konsekvenser en eventuell endring vil påvirke de andre bestemmelsesområdene i Kommunedelplan for Verdal by, og samtidig hvilke prosesser som må iverksettes ved en eventuell slik omregulering. 
 
 

PS 032/20 Fradeling av gårdstun   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING: 
SP v/Kathrine S. Lundgren fremmet følgende forslag til vedtak:
Utvalg plan og samfunn ber rådmann komme med en sak som viser en oversikt over omfanget og praksis når det gjelder søknader om fradeling av tun på landbrukseiendommer, hvor jord- og skogareal selges som eiendom til annen landbrukseiendom (§12 i Jordloven).

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Utvalg plan og samfunn ber rådmann komme med en sak som viser en oversikt over omfanget og praksis når det gjelder søknader om fradeling av tun på landbrukseiendommer, hvor jord- og skogareal selges som eiendom til annen landbrukseiendom (§12 i Jordloven).
  
 
 

PS 033/20 Forhandlingsstrategi knyttet til stenging av jernbaneovergangen i Verdalsøra sentrum   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING: 
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannen bes om å legge fram sak i Utvalg Plan og samfunn der Verdal kommunes strategi i forhandlingene med Bane Nor om både reguleringsplan og finansiering av kompenserende tiltak gjennomgås.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Rådmannen bes om å legge fram sak i Utvalg Plan og samfunn der Verdal kommunes strategi i forhandlingene med Bane Nor om både reguleringsplan og finansiering av kompenserende tiltak gjennomgås. 
 
 

PS 034/20 Status på salg av kommunale tomter i Lysthaugen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 21.04.2020

BEHANDLING: 
SP v/Siri-Gunn Vinne fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannen bes komme med en sak omkring de kommunale tomtene i Lysthaugen. Utvalget ønsker å få en orientering på antall tomter som er ledig, hvordan rådmann vurderer markedet, hvordan tomtene er markedsført og tomtepris.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Rådmannen bes komme med en sak omkring de kommunale tomtene i Lysthaugen. Utvalget ønsker å få en orientering på antall tomter som er ledig, hvordan rådmann vurderer markedet, hvordan tomtene er markedsført og tomtepris. 
 
 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 10:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS