Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 12.05.2020

 

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 12.05.2020
Tid            : 09:00 - 15:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Oddleiv Aksnes ble erklært inhabil ved behandling av sak 43/20. Til stede 8 representanter


 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 035/20 Godkjenning av møteprotokoll 21.04.20 Protokoll
PS 036/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 037/20 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune -årsmelding for 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 038/20 Tiltaksdel temaplan landbruk Saksframlegg Protokoll
PS 039/20 Retningslinjer. Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020. Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 040/20 Søknad om omdisponering av dyrka jord for tilbygg til bedriftslokale - 5038/76/2 Musemsvegen 113 - Terje Sende Saksframlegg Protokoll
PS 041/20 Detaljregulering for Hubroberget Saksframlegg Protokoll
PS 042/20 Ny E6 Åsen-Mære - avklaring mekling og innsigelser Saksframlegg Protokoll
PS 043/20 Detaljregulering - Nordgata 8 - 10 Saksframlegg Protokoll
PS 044/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13  Saksframlegg Protokoll
PS 045/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 12.05.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Leif Johan Berg
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Nei Vara: Inger Åse L. Evenmo 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

 

PS 035/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 21. april 2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                                
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 21. april 2020 godkjennes.
  
 
 

PS 036/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
           
  
  

PS 037/20 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune -årsmelding for 2019   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
           
  
 

PS 038/20 Tiltaksdel temaplan landbruk   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
SP v/Terje Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
"Utvalget vil uttrykke at det forventes mer konkretisering av tiltakene neste år.
Rådmannen bes legge frem en sak på tiltaksdel temaplan landbruk for 2021 senest desember 2020. Utvalget ønsker at den settes opp som vedtakssak."

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3:
"Det bes om at det tas inn et avsnitt om økologisk landbruk i Verdal, status og mulig framtidig utvikling og satsing, dette ved revidering av temaplan."

Votering:

 1. Rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
 2. Tilleggsforslaget fra SP v/Terje Aksnes til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
 3. Tilleggsforslaget fra MDG v/Arvid Wold til nytt pkt. 3. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Utvalg for plan og samfunn tar tiltaksdelen 2020 til temaplan landbruk til orientering. Utvalget vil uttrykke at det forventes mer konkretisering av tiltakene neste år.
 2. Rådmannen bes legge frem en sak på tiltaksdel temaplan landbruk for 2021 senest desember 2020. Utvalget ønsker at den settes opp som vedtakssak.
 3. Det bes om at det tas inn et avsnitt om økologisk landbruk i Verdal, status og mulig framtidig utvikling og satsing, dette ved revidering av temaplan.


 
  

PS 039/20 Retningslinjer. Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020. Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
"Utvalg for plan og samfunn vedtar retningslinjer og prioriteringer til tiltak i beiteområder, Verdal kommune – 2020."

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og SP v/Anne Grete Valbekmo sitt alternative forslag, ble SP v/Anne Grete Valbekmo sitt forslag enstemmig vedtatt.
                              
VEDTAK:  
Utvalg for plan og samfunn vedtar retningslinjer og prioriteringer til tiltak i beiteområder, Verdal kommune – 2020.

         
  
 

PS 040/20 Søknad om omdisponering av dyrka jord for tilbygg til bedriftslokale - 5038/76/2 Musemsvegen 113 - Terje Sende
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:   
Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det dispensasjon fra delingsforbudet og omdisponeringen av 1,9 dekar til oppføring av næringsbygg tillates. Ytterligere utvidelse av næringsarealet på eiendommen kan ikke påregnes, og hjemmelshaver tilrås å finne et areal regulert til næringsformål dersom det er behov for mer areal til virksomheten.

Med hjemmel i jordlovens §§ 8 og 9 pålegges eier av eiendommen gnr. 76 bnr. 2 å gjenoppta landbruksdriften på den 1,8 dekar store parsellen vest for tunet, og den 1,5 dekar store parsellen nord for tunet, tatt i bruk til lagring, innen 01.05.2021.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for partene i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag.
 
  
  

PS 041/20 Detaljregulering for Hubroberget   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
SP v/Siri-Gunn Vinne og H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende felles alternative forslag til vedtak:
"Hubroberget er et viktig rekreasjonsområde for boligfeltet og et viktig friområde for barnehagen som ligger like inntil. Utvalget er også kjent med at det planlegges for mange nye tomter i tilknytning til området, dette av private aktører.

Detaljregulering for Hubroberget avvises på nåværende tidspunkt."

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og felles alternativt forslag fra SP v/Siri-Gunn Vinne og H v/Oddleiv Aksnes. Alternativt forslag fra SP og H ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag (AP).

VEDTAK:
Hubroberget er et viktig rekreasjonsområde for boligfeltet og et viktig friområde for barnehagen som ligger like inntil. Utvalget er også kjent med at det planlegges for mange nye tomter i tilknytning til området, dette av private aktører.

Detaljregulering for Hubroberget avvises på nåværende tidspunkt.
 
    
  

PS 042/20 Ny E6 Åsen-Mære - avklaring mekling og innsigelser    Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende utsettelsesforslag:
"Rådmannen bes legge fram kommunedelplan ny E6 til endelig, helhetlig behandling og sette avklaring av mekling og innsigelser i sammenheng med dette."

Ved votering ble utsettelsesforslaget fra AP v/Arild K. Pedersen vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot (H).   
    
VEDTAK:   
Rådmannen bes legge fram kommunedelplan ny E6 til endelig, helhetlig behandling og sette avklaring av mekling og innsigelser i sammenheng med dette.
 
    
  

PS 043/20 Detaljregulering - Nordgata 8 - 10   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet, da han er aksjonær, styremedlem og daglig leder i Verdal Næringsbygg Holding, som er tiltakshaver i reguleringssaken. Repr. Oddleiv Aksnes fratrådte. Til stede 8 representanter.
Ved votering ble repr. Oddleiv Aksnes enstemmig erklært inhabil. Jfr. forvaltningslovens § 6, e) pkt. 2.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   
Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

 • § 3.1: Tredje avsnitt tas ut under «Uteoppholdsareal (BUT)», flyttes under formålet BKB og endres til: «Det skal etableres takterrasse på min. 150 m2 på mellombygg mot nabobebyggelse i øst. Terrassen skal være felles for alle leiligheter innenfor planområdet.»
 • Generelle parkeringskrav for bil og sykkel, for alle tillatte formål i planen, angis i fellesbestemmelse, jf. forslag/vurdering i saken.
 • § 3.2 om parkeringsformålet i planen justeres som foreslått i saken.
 • § 2.6 (ny fellesbestemmelse): «Småbarnslekeplass skal ha minst tre typer utstyr, som for eksempel benker, huske og sandkasse.»
 • § 3.1 suppleres slik at bygningsvolum mot vest blir mer i samsvar med illustrert bebyggelse med tre etasjer og mulighet for overbygd takterrasse over tredje etasje.
 • Etablert og tidligere påkrevd uteoppholdsareal i bakgård (for 19/835) sikres i plankart og bestemmelser. Lokalisert i bakgårdens sørøstre hjørne, minst 50 m2.
 • Planbeskrivelsen rettes mht. påkrevd avstand til småbarnslekeplass i KDP.

Vedlagte planforslag, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 
 
  

PS 044/20 Status Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING:  
Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet da han selv har en reguleringssak i samme område. Repr. Oddleiv Aksnes fratrådte. Til stede 8 representanter. Ved votering ble repr. Oddleiv Aksnes erklært habil med 7 mot 1 stemme (Jorunn Dahling, AP). Repr. Oddleiv Aksnes tiltrådte. Til stede 9 representanter.

SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
"2. Utvalget registrerer at Komite plan og samfunn for forrige valgperiode ikke ønsket tverrstilt parkering, og at komiteen vedtok at det ikke skal tillates søyler under utkragede bygningsdeler på offentlig fortau.

Dagens utvalg plan og samfunn ønsker å signalisere en mer positiv holdning til tverrstilt/skråstilt parkering. Utvalget ser behov for parkeringsplasser i sentrum, og ønsker at sentrumsareal utnyttes best mulig så fremt trafikksikkerhet og krav til parkeringsplasser ivaretas. Dagens utvalg ønsker også å signalisere at søyler kan tillates dersom det er nødvendig for optimal utnyttelse av areal, samt at brøyting lar seg gjøre på en hensiktsmessig måte."

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Anne Grete Valbekmo til nytt pkt. 2. Vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot (H, MDG og Inger Åse Evenmo og Jorunn Dahling, AP).
   
VEDTAK:   

 1. Saken tas til orientering.
 2. Utvalget registrerer at Komite plan og samfunn for forrige valgperiode ikke ønsket tverrstilt parkering, og at komiteen vedtok at det ikke skal tillates søyler under utkragede bygningsdeler på offentlig fortau.
   
  Dagens utvalg plan og samfunn ønsker å signalisere en mer positiv holdning til tverrstilt/skråstilt parkering. Utvalget ser behov for parkeringsplasser i sentrum, og ønsker at sentrumsareal utnyttes best mulig så fremt trafikksikkerhet og krav til parkeringsplasser ivaretas. Dagens utvalg ønsker også å signalisere at søyler kan tillates dersom det er nødvendig for optimal utnyttelse av areal, samt at brøyting lar seg gjøre på en hensiktsmessig måte.

 

PS 045/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 12.05.2020

BEHANDLING: 
Ingen orienteringer.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 14.05.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS