Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.05.2020 - PS 40/20 Søknad om omdisponering av dyrka jord for tilbygg til bedriftslokale - 5038/76/2 Musemsvegen 113 - Terje Sende

Saksbehandler : Mariann Hovin

Arkivref : 2019/1641 - /5038/76/2

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 12.05.2020 40/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det dispensasjon fra delingsforbudet og omdisponeringen av 1,9 dekar til oppføring av næringsbygg tillates. Ytterligere utvidelse av næringsarealet på eiendommen kan ikke påregnes, og hjemmelshaver tilrås å finne et areal regulert til næringsformål dersom det er behov for mer areal til virksomheten.

Med hjemmel i jordlovens §§ 8 og 9 pålegges eier av eiendommen gnr. 76 bnr. 2 å gjenoppta landbruksdriften på den 1,8 dekar store parsellen vest for tunet, og den 1,5 dekar store parsellen nord for tunet, tatt i bruk til lagring, innen 01.05.2021.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for partene i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
I forbindelse med en ulovlighetsoppføling på eiendommen gnr. 76 bnr.2 i Verdal, er det avdekt at det er oppført et næringsbygg og utvidelse av tunet til lagringsplass for en ikke landbrukstilknyttet næringsvirksomhet, uten nødvendig omdisponeringssamtykke etter jordloven. Det berørt arealet ligger inne på tunet på eiendommen, og det er en utvidelse av dette tunet på 6 dekar over en periode på 11 år. Innherred samkommune/Verdal kommune har hatt praksis på at ulovlige tiltak kan omsøkes som ikke utførte tiltak.

Eiendommen består av fire gårds og bruksnummer, der 76/2 er bebygd med våningshus og en større bygning til drift av dekkvirksomhet, samt en lagerhall, på eiendommen 79/13 er det oppført lagerhall/uthus og en låve. I tillegger er det en frittliggende enebolig på 79/13. Eiendommen ligger i et LNFR-område. Formålet med omdisponeringen er dekkhotell, dekksalg mm.

Fig 1. Oversikt kart på eiendommen med arealressurs
Oversikt kart på eiendommen med arealressurs
Kilde: Nibio sine gårdskart på Internett 26.2.2020

Fig. 2 Flyfoto fra 2006
Flyfoto fra 2006
Kilde: Nibio sine gårdskart på Internett 26.2.2020

Størrelsen på tunet i 2006 er ca 6,5 dekar, mens størelsen på tunet i 2017 er på ca 12,2 dekar. Det medfører at tunet er økt i størrelse med 6 dekar, noe som er en «snik»omdisponering.

Fig. 3. Flyfoto fra 2017
Flyfoto fra 2017
Kilde: Nibio sine gårdskart på Internett 26.2.2020

Søknaden er vurdert etter jordlovens §§ 1, 8 og 9 jordlovens §§ 18 og 9.

Vurdering:  
Det å oppføre et næringsbygg der det medgår dyrka eller dyrkbar jord, krever i henhold til jordlovens § 9 et omdisponeringssamtykke, føringene for hva som skal tillates og når en dispensasjon skal gis finnes i rundskriv M-35/95 og M-1/2013. Når det gjelder dyrka jord skal denne ha et sterkt vern og hver sak skal vurderes konkret og individuelt om man skal gis en dispensasjon fra denne bestemmelsen eller ikke. § 9 sier at «dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbarjord må ikkje omdisponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.» Det grunnleggende formålet med forbudet mot omdisponering er jordvern, det vil si å sikre matproduserende areal. Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern, jf. rundskriv M-1/ 2013 pkt. 6.1. I veilederen «Garden som ressurs, kan bygningen tillates oppført hvis den er nødvendig for driften av gården.»

Om en dispensasjon fra omdisponeringsforbudet skal gis, skal det gjøres en samlet vurdering av godkjente planer etter plan og bygningsloven for området, drifts eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet i området og om arealet kan tilbakeføres til landbruksproduksjon.

Omdisponering til landbruksbygg og våningshus er ikke søknadspliktig, da dette regnes som nødvendige bygninger for driften av eiendommen. Derimot er det nødvendig med et omdisponeringssamtykke, dersom det skal oppføres et næringsbygg formål som ikke inngår i landbruksdriften. 1/3 av omdisponeringen av jordbruksjord står landbruket selv for, blant annet ved oppføring nye driftsbygninger og bygging av landbruksveier.

Plan
Når det gjelder godkjente planer for området, ligger det omsøkte tiltaket på et område som er regulert til LNFR-formål i kommuneplanen for Verdal kommune. Dette er et vektig argument for å avslå søknaden.

Tilbakeføring
Verdal kommune vurderer det slik at arealet er vanskelig å tilbakeføre til jordbruksproduksjon etter at bygget er oppført og det vil ikke bli et reversibelt tiltak. Arealet som er tatt i bruk til lagringsplass, kan ryddes og tas tilbake til jordbruksformål. Det kan innvilges ett omdisponeringssamtykke til den delen av tiltaket som er bebygd, mens lagringsplassen tas i bruk til dyrka jord igjen.

Fig. 4. Kart over arealet som foreslås pålegges gjenopprettet til landbruksformål
Kart over arealet som foreslås pålagt gjenopprettet til landbruksformål
Kilde: Nibio sine gårdskart 25.2.2020

Kulturlandskapet
Når det gjelder hensynet til kulturlandskapet ligger det omsøkte tiltaket i et område med flere mindre landbrukseiendommer og noen store. Det er i landskapsbildet et område der hvor man ser at det har vært mindre gårder rundt større gårder. Det er ønskelig å ta vare på dette eksisterende landskapsbilde. Dette forholdet taler for å avslå søknaden.

Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å tillate den omsøkte omdisponeringen i sin helhet, og foreslår en tillatelse til omdisponering av bygningen og et pålegg om å gjenoppta driften av to andre arealer, som lettere kan tas i bruk til jordbruksformål igjen.

Det vurderes slik at næringsvirksomheten som angår dekk, er drevet på eiendommen i de siste 20 årene, og er innrettet slik at det er et behov for denne bygningen. Dersom søknaden om omdisponering skal avslås må bygningen rives og lagringsplass ryddes. Det er et stort inngrep for en næringsvirksomhet, som sysselsetter flere personer. Det foreslås derfor at det gis et omdisponeringssamtykke til oppføring av næringsbygg, mens det pålegges å gjenetablere lagringsplassen vest for gårdsveien til dyrka jord igjen jamfør fig 5 i saksfremlegget. Ytterligere utvidelse av næringsarealet på eiendommen kan ikke påregnes, og hjemmelshaver tilrås å finne et areal regulert til næringsformål.

Fig. 5
Bilde

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.05.2020 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS