Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.05.2020 - PS 41/20 Detaljregulering for Hubroberget

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2019/684 - /2019001

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 12.05.2020 41/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Hubroberget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14.
 
Vedlegg: 

 1. Planbeskrivelse
 2. Plankart datert 15.08.2019
 3. Reguleringsbestemmelser
 4. Illustrasjonsplan
 5. Landskapssnitt
 6. Sol Skygge
 7. Modellbilder
 8. Oppsummering Merknader Offentlige organisasjoner
 9. Oppsummering Merknader Nabo
 10. ROS-analyse Hubroberget
   

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Planen legger til rette for ni eneboliger i et relativt bratt terreng omkranset av eksisterende småhusbebyggelse. Deler av planområdet reguleres til friområde. Planinitiativet har vekket stort engasjement blant beboere rundt planområdet og de fleste av innspillene som er kommet er ivaretatt i planforslaget

Planområdet:
Planområdet for Hubroberget 2 er på ca. 22 daa og ligger ved en berghaug i boligfeltet Forbregd-Lein 3,7 km nord/øst fra Verdal sentrum. Det eksisterende boligfeltet strekker seg rundt planområdet med tyngdepunkt mot sør/øst.

Planområdet ligger rundt en topp i en skråning ned mot vest. Toppen av skråningen ligger på kote 136 og bunnen ligger på kote 118.

Øst for planområdet ligger det et eksisterende boligområde og veg til disse, arealet er regulert til boligformål og veg. Mot nord grenser planen til et eksisterende boligområde og kommunal barnehage, området er regulert til boligformål og offentlig formål.

Avstand til viktige målpunkter:

 • Avstand til Stiklestad skole er 2,9 km.
 • Verdalsøra Barne- og ungdomsskole 4 km.
 • Kjøreavstand til sentrum er 4,5-5,5 km.
 • Gangavstand til sentrum: 4,5 -5,5 km
   

Planstatus
Gjeldende reguleringsplaner for det nye planområdet:

 • 1995002 Forbregd/Lein del 3, vedtatt 06.09.1995
 • 1985003 Forbregd/Lein del 3, vedtatt 06.03.1985
   

Dagens situasjon:
Planområdet er i dag regulert til friområde og boligformål, men brukt som friområde i tilknytning til boligfeltet Forbregd-Lein. Planområdet dekker bare den nordlige delen av friområdet. Mot sør ligger resten av friområdet, og dette arealet vil fortsatt være regulert som friområde. Øst for planområdet ligger det et eksisterende boligområde og veg til disse, og arealet er regulert til boligformål og veg. Mot nord grenser planen til et eksisterende boligområde og kommunal barnehage, området er regulert til boligformål og offentlig formål.

Området består i dag av granskog som blir benyttet til tur og rekreasjonsområde. Arealet er mye brukt av Forbregd-Lein barnehage som ligger rett nord for planområdet. Det er en tursti som krysser planområdet. Denne er i flittig bruk.

Bilde
Panoramabilde som viser sti.

Bilde
Panoramabilde som viser akebakken, turtrappen (nedsnødd) og stien videre mot Hubroberget.

Tilstøtende arealbruk
Videre sørover fortsetter Hubroberget naturområde ned mot Forbregdsvegen. Dette utgjør ca 85 daa. Nord for planområdet ligger Forbregd-Lein barnehage og Forbregd-Lein boligfelt.

Kartskisse
Figur 0‑1 - Arealfordeling. Kilde: Miljøstatus (NIBIO)

Landskap
Planområdet ligger i et lite skogsområde i tettstedet Forbregd-Lein, 3,7 km nord/øst for Verdal. Terrenget skråner slakt opp fra sentrum mot nord. Det er større landbruksarealer som ligger mellom boligfeltet og Verdal sentrum. Fra Forbregdsvegen skråner terrenget bratt opp fra kote 40 til kote 136 på toppen av Hubroberget. Planområdet ligger på Hubroberget som er et høydedrag mellom boligområdene Forbregd og Lein. Planområdet ligger i en helning mot nord-vest med tett furuskog. Sør for planområdet er det også skog.

Bilder
Figur 0‑2 Landskapet sett fra øst, mot sentrum i horisonten. Her ser vi tydelig at det er bebyggelse rundt Hubroberget

Grunnforhold
Planområdets grunnforhold består av fjellgrunn med et tynt lag av usammenhengende løsmasser over (rosa, NGU – kart, løsmasser). Vest og nord mot den eksisterende bebyggelsen i planområdet har en et område bestående av marin strandavsetning (mørkeblå, NGU – kart, løsmasser).

Det planlegges ikke å gjøre geotekniske undersøkelser av planområdet, da planområdet delvis ligger i et område med fast fjell.

Kartskisse 
Figur 0‑3 Berggrunn og jord. Kilde: Miljøstatus (NGU)

Naturmangfold
Det er ikke registrert noen truede arter innenfor planområdet. Det er gjort registreringer av fugler i nærområdet, registreringene er gjort i boligfeltet og på åkrene i nærområdet og artene inngår bl.a. i norske ansvarsarter.
Deler av planområdet har områder med naturskog (rød) som er mer enn 160 år (også kalt gammelskog). Skogen mot gang og sykkelveien er yngre (grønn). Type skog ble på befaring registrert som hovedsakelig gran, med innslag av gran og bjørk.

Kartskisse 
Figur 0‑4 Alder på skog. Rød - gammel skog/naturskog, Gul - eldre skog, Grønn - yngre skog. Kilde: Miljøstatus (NIBIO)

Eksisterende bebyggelse
Det er i dag ingen bebyggelse innenfor planområdet. Forbregd-Lein som helhet er et område som er preget av eneboligbebyggelse med 2-etasjes hus med saltak. Utenfor byggefeltene finner en større gårdsanlegg med firkanttun og landbruksarealer. Nord for planområdet ligger det en barnehage og et nærmiljøanlegg.

Friluftsliv og rekreasjon
Planområdet ligger i et område som er et populært og mye brukt rekreasjonsområde for barn og voksne. Deler av planområdet inngår i Forbregd Lein velforeningens planer om en opparbeidet tursti. Det er bygd en trimtrapp øst for planområdet, ved hoppbakken.
Barnehagen som ligger nord for planområdet benytter den sørlige delen av planområdet til turer og har i den forbindelse opparbeidede leirplasser innenfor planområdet.
Hubroberget friområde strekker seg også utenfor planområdet. Nærområdet har flere nære og attraktive friluftsområder, blant annet Leksdalvatnet (600m unna) og Volhaugen (1km gangvei) hvor det er et større skogsområde.

Barn og unges interesser
Planområdet ligger i et eksisterende friområde som er mye brukt av barn og unge, barnehagen og familier. Delvis innenfor planavgrensningen har velforeningen i boligområdet fattet vedtak om å gjøre utbedringer av området mht. barn og unges interesser med opparbeiding av leke og treningsapparater.
Boligfeltet har flere opparbeidede lekeplasser og et nærmiljøanlegg i tilknytning til barnehagen.

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert fredede kulturminner innenfor planområdet. Men i området rundt er det registrert mange automatisk vernede og fredede og kulturminner innenfor et område som går under navnet Lein Østre. Det er bl.a. registrerte flere gravhauger fra jernalderen og flere dyrkingsflater.

Trafikkforhold
Atkomst til planområdet går via Moholtvegen, som igjen har atkomst fra Forbregdsvegen eller Volhaugvegen.

Trafikksikkerhet
Det går en gang og sykkelvei helt til Verdal sentrum både via Forbregdsvegen/Volhaugvegen og via Leksdalsvegen/Stiklestad alle ned til Verdal sentrum.
Barneskolen ligger 2 km unna på Stiklestad og det er gang- og sykkelvei fram til skolen.

Ungdomsskolen er i Vuku. Ungdomsskolen ligger ca. en mil unna. Det er skolebuss til ungdomskolen fra to bussholdeplasser i Forbregdsvegen.

Miljøforhold

Støy og luftforurensning
Området anses ikke å være utsatt for verken luftforurensning eller støy fra trafikk. Området har ingen gjennomgangstrafikk i dag.

Ulykkessituasjon
Vegkart.no har ikke registrert trafikkulykker innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er registrert trafikkulykker flere steder på Forbregdsvegen med utforkjøringer.

Stråling/Radon
Deler av området er gitt aktsomhetskrav moderat til lav av Norges geologiske undersøkelser (NGU), deler av området usikker.

Nedbørsfelt
Vurdering i henhold til regionalvannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021 og vannforskriftens § 12
Området ligger innenfor vannområde Inntrøndelag 128-942-L. Planområdets nedbørsfelt faller inn under det samme feltet som store deler av den øvrige bebyggelsen i området, og heller ned mot landbruksareal og myr områder. I dette området finnes det flere vernede vassdrag. Tiltakene i planen bidrar ikke i nevneverdig grad til endring av naturlige vannveger. Overvann vil i stor grad renne som før. Planen foreslår heller ikke tiltak som innebærer forurensning eller annen påvirkning av overflatevann.

Kartskisse

Offentlig og privat servicedekning

Servicetilbud
Planområdet ligger ca. 4,5 km fra Verdal sentrum og ca. 20 km til Levanger. Nærmeste dagligvarebutikk ligger i Verdal sentrum, hvor også det offentlige servicetilbudet. Nærmeste sykehus ligger på Levanger.

Skole og barnehage
Nærmeste barneskole (Stiklestad skole) ligger 2,9 km unna. I tilknytning til dette er det ballbinge og fotballbane. Det finnes også et nærmiljøanlegg 50 meter unna planområdet.

Planforslaget

Teknisk infrastruktur
Det er generelt gode tilkoblingsmuligheter for alle typer teknisk infrastruktur da planområdet ligger nært eksisterende boligfelt. Innenfor regulert område, nordre del, har NTE Nett 22 kV høyspentkabler som er forlagt i/ved eksisterende gang-sykkelveg/veg.

Bebyggelse
Planforslaget legger opp til eneboligbebyggelse med mulighet til å bygge en hybelleilighet. Området reguleres som 9 tomter med byggegrenser som tillater en småhusbebyggelse. Dette kan gi potensielt 18 boenheter. Hver tomt kan bebygges maksimum BYA= 200 m2.

Bebyggelsens plassering og utforming
Bebyggelsen styres av begrensningen i BYA og angitte byggehøyder opp til gesims for hver tomt. Terrenget er dels bratt og det kreves tilpasninger i bebyggelsen på hver tomt. Det åpnes både for saltak og pulttak (se bestemmelsens §3)

Terrengbehandling
Terrenget er utfordrende, og for å hindre skjemmende terrenginngrep er det bestemt at det ikke skal bygges støttemurer som blir over 1,5 meter.

Lekeplass
Det reguleres en nærlekeplass. Denne ligger mindre enn 100 meter fra hver tomt og kan fungere som samlingssted og lekeplass for mindre barn

Friområder
Planen legger til rette for at eksisterende tursti over området bevares og knyttes til gangveger. det er lagt inn bestemmelser som sikrer at de kvaliteter som finnes i friområdet i dag sikres for de delene som videreføres som friområde.

Infrastruktur
Gang- og sykkelveg nord i planområdet er i dag opparbeidet slik at den gjør det mulig å gi tilgjengelighet for drift og utrykningskjøretøy. Dette videreføres i foreslått plan.
Ny adkomst foreslås ved at deler av dagens gang- og sykkelveg bygges om til kjøreveg med gang og sykkelveg. Planen legger til rette for en ombygging av krysset mot Moholtvegen og etablering av ny kjøreveg som forsyner nye tomter. Kjørevegen får snumuligheter ved enden og i midten av boligfeltet.
For å tillate etablering i et utfordrende terreng, er det regulert annen veggrunn på begge sider av vegen. Dette arealet kan brukes til skjæringer og fyllinger samt tekniske anlegg.
Vann og avløp planlegges lagt i veg. Det behøves ekstra grøfter for bebyggelsen lengst i sørvest.

Parkeringsløsning
Planforslaget legger opp til eneboligbebyggelse med opptil to boenheter. Det er satt av plass til parkering på eiendommene. Krav til parkeringsplasser/boenhet er 2,0 for eneboliger og 1,0 for hybler. Dette gir et plasskrav på 3 parkeringsplasser per tomt og 27 plasser totalt.
Garasjer tillates bygd utenfor byggegrensen, og inntil 1 meter fra tomtegrensen.

Medvirkning og innspill i forbindelse med varsel om oppstart:
Annonse med kunngjøring av igangsatt planoppstart ble annonsert i avisa innherred 16.02.19 og kunngjort på Verdal kommunens nettsider. Varsel om planoppstart ble sendt 13.02.2019 til nærmeste naboer, relevante offentlige og private etater og andre interessenter. Merknader er oppsummert i vedlegg 8 og 9. Søknaden ble sendt på intern høring som er vanlig praksis før kommunal behandling den 19 september. De innkomne uttalelsene fra intern høring er lagt ved saksframlegget som vedlegg 11-13.

Ved varsel om oppstart kom det inn en rekke innspill fra naboer, Forbregd-Lein barnehage, og Forbregd-Lein velforening. Disse pekte på verdien av området som friareal og sted for rekreasjon, lek, og naturopplevelser. Området er flittig brukt av mange igjennom hele dagen. Innspillene vektla områdets nærhet til boligbebyggelsen og verdien dette er for den daglige trimmen. Barnehagen påpekte at området gav barnehagen helt unike muligheter til å utforske skog og mark, og de bruker området til leirplass. Etter disse tilbakemeldingene ble det gjort en vurdering av hvordan disse kvalitetene kunne bevares samtidig som at planområdet kunne gi plass til nye eneboliger. På bakgrunn av dette ble det besluttet å utvide planområdet slik at ny bebyggelse i mindre grad påvirket eksisterende sti i området og leirplassen til barnehagen.
Etter varsel om utvidelse av planen kom det også mange innspill. Dette til tross for at varselet understreker at utvidelsen er gjort for å sikre et større friområde.

Det er mottatt fire uttalelser i forbindelse med intern høring av planforslaget i kommuneadministrasjonen:

 1. Barn‐ og unges representant i plansaker, Verdal kommune, 19.09.2019
  I vedlegg 5 «Oppsummering av merknader fra offentlige og andre organisasjoner» er barn og unges representant sin uttalelse kommentert slik: «Planforslaget sikrer store friområder til lek og friluftsliv. Viser til planbeskrivelsen og kapittel 7 og 8 for en beskrivelse av innspill og merknader knyttet til dette temaet, og hvordan planforslaget håndterer disse.»
  Barn‐ og unges representant i plansaker bestrider påstanden om at planforslaget sikrer store friområder til lek og friluftsliv, og skriver følgende: «Planforslaget gjør etter min mening det motsatte, det bygger ned områder for barns muligheter til lek og friluftsliv.»
    
  Kommentar:
  I gjeldende reguleringsplaner er området regulert til både friområde og boligformål.
  Se samlet vurdering til slutt i saken.
   
 2. Rådgiver i Kulturtjenesten, Verdal kommune, 04.10.2019
  «Hubroberget er ikke gitt noen vurdering i frilufts kartleggingen til Verdal kommune. Jeg forstår det slik ut fra planforslaget at det ikke kommer i konflikt med lekeområdet, trimtrappa og skileikeområdet som er etablert på sørsiden av Hubroberget. Dette anlegget er bygget med spillemidler og må evt. tilbakebetales av kommunen hvis det blir berørt.»
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til orientering.
   
 3. Forbregd-Lein barnehage 03.10.2019
  «Ut fra gjeldende forslag til regulering vil vi sterkt imøtegå påstanden om at barnehagens behov og drift blir hensyntatt i forslaget til regulering av Hubroberget.
  Barnehagens aktiviteter blir fortrengt ut i brattere og uhensiktsmessig terreng.
  Det blir mer uhensiktsmessig for mindre barn, og sikkerhetsmessige forhold blir så mye mere omfattende at området mister mye av sin verdi som frilutsarena.
  De leirplassene vi har i dag er nøye utvalgt i forhold til plassering med henblikk på sikkerhetsmessige forhold og pedagogiske kvaliteter. Nærheten til barnehagen, fysisk tilgjengelighet, lys/solforhold, skjerming for vær og vind, variasjoner i terrenget med muligheter for variert utfoldelse er viktige faktorer. Dette er gode rammer for opplevelser som fremmer turglede, lystbetont fysisk utfoldelse og trygge rammer for barn i alle aldre. I folkehelseperspektiv er dette en av våre viktigste oppgaver, og forebyggingsperspektivet er uvurderlig. Tidlig innsats og forebygging er prinsipper som Verdal kommune har i alle sine planverk.
  Å opprettholde leirplasser tett opp til folks tomtegrenser er ikke hensiktsmessig og fører lett til interessekonflikter. Barnehagen på tur medfører mye glade og høye lyder, bålrøyk, synlighet i terrenget osv.
  Planskisse nr 2 medfører fremdeles en inngripen på barnehagens tomteareal med at det må legges tilførselsvei der det nå er gangsti. Vi blir fremdeles sterkt berørt av biltrafikk og trafikkstøy. 4 tomter ligger tett opp til barnehagen, slik at vi blir omringet av hus.
  Flere hus medfører mere trafikk, og større risiko for ulykker og interessekonflikter.
  Vi finner det svært betenkelig at det som blir fremhevet som en av barnehagens kvaliteter som aktør i nærmiljøet ikke blir i hensyntatt.»
   
  Kommentar:
  Se under avsnittet vurdering.
   
 4. For FAU/ Samarbeidsutvalget Forbregd-Lein barnehage, mottatt 07.10.2019
  «Kommentarer til skisse nr. 3 Hubroberget.
  Vi i FAU ved Forbregd-lein barnehage mener fortsatt at ingen av de punktene som vi har nevnt tidligere har blitt tatt hensyn til. Vi opprettholder derfor våre innsigelser oversendt i opprinnelig tilbakemelding til 1. og 2. høringsutkast for Hubroberget.
  For oss som foreldre er tidlig mestringsfølelse rundt uteliv og fysisk aktivitet viktig, og da er arenaer som dette viktig for en barnehage. Barnehagen har ved tidligere utbyttinger måtte avstå fra flere naturlige lekeplasser og turmål i nærområdet og dette er det siste området vi har igjen i umiddelbar avstand til barnehagen. Det å få et tydelig belte av skog mellom lekeplass og opparbeida tomt vil være viktig for følelsen av å være på tur i naturen og ikke bare på en slags «lekeplass».
  Vi som foreldre i barnehagen mener at denne planen for Hubroberget går ut over kvaliteten og det pedagogiske tilbudet til våre barn. Med forestående endringer i skolestruktur, og mulige endringer i barnehagestrukturen i kommunen, er det sannsynlig at det vil bli større søknadsmengde til barnehagen. Da er det viktig at barnehagen klarer å opprettholde slike uteområder som barnehagen har i dag med tanke på at skogen blir brukt til utflukter der ungene får opplevd mestring og utfoldelse.
  Kort oppsummert mener vi de 4 tomtene som grenser mot barnehagen vil begrense barnas aktivitetsmuligheter i skogen.»
   
  Kommentar:
  Se under avsnittet vurdering.
   

Vurdering:
Reguleringen kom i gang etter at det ved flere anledninger har blitt etterspurt eneboligtomter utenfor sentrum i kommunal regi sist i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020, sak 119/19

Følgende var pkt. 19 i ovennevnte vedtak:
Ta hele kommunen i bruk for boligbygging!
Verdal Kommune skal ha en aktiv og offensiv boligpolitikk, med vekst i sentrum og i grendene. Det må satses på boligtomter i de nærmiljøene vi har i hele kommunen. Kommunen må være tydelig overfor utbyggere, og ha en aktiv styring av boligutviklingen.

Det er kommet innspill om et større boligområde ved planteskolen i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette arealet er ikke planavklart og det vil dermed ta noe tid før dette arealet kan realiseres. Det kan anslagsvis være minst 3 år, om det frigis til boligbygging.

Omfanget av planen er betydelig redusert fra 13 til 9 tomter siden varsel om oppstart (se skisse under) Skal det først bygges ut boligtomter i et relativt krevende terreng som det her er må det være et visst antall tomter utfra samfunnsøkonomiske hensyn. Det vektlegges at når man først starter boligbygging og endrer bruken av et areal i et område, må det dekke et visst boligbehov. Prosjektet kan ikke reduseres ytterligere da det ikke vil være økonomisk forsvarlig for utbyggingsprosjektet.

Skisse
Skissen viser forslag til tomteparseller ved varsel om oppstart

Kommunal infrastruktur er i området fra før. Dette gjør at man kan benytte eksisterende hovedledninger for av vann og avløp, og tilkomstveger inn i områder er allerede etablert. Dette er momenter som bør og må vektlegges i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Det er brukt betydelig midler fra kommunale budsjett for utarbeidelse av reguleringsplan.
Gjennom innbyggermedvirkning i forbindelse med varsel om planoppstart er prosjektet redusert, og tomtene har fått endret plassering for å imøtekomme innspill. Forslag til boligtomter er nå lokalisert mer rundt eksisterende bebyggelse.

I eksisterende reguleringsplan for Forbregd/Lein del 3 var det regulert 5 boligtomter tilsammen utgjør dette et areal på ca. 5.5 daa. I det nye planforslaget er dette arealet erstattet med friområde benevnt som GF:

Skisse
Figuren ovenfor viser nytt planforslag med blått omriss. De regulerte boligtomtene i eksisterende plan blir nå friområde

I forhold til gjeldende planverk medfører nytt planforslag økning i 4 tomter. Det nye planforslaget utgjør en økning i arealbruk på 8,4 daa til utbyggingsformål i forhold til dagens regulering. Arealet som er vist ovenfor som regulert til boligformål i gjeldende planverk er etter befaring av planmyndigheten vurdert som en av arealene med størst verdi grunnet lysåpen skog og start på sti inn i området. Det naturlige høydedraget for ferdsel rundt og over Hubroberget bevares.

Innspill til varsel om oppstart og intern kommunal høring av konkret planforslag som legges frem til politisk behandling viser tydelig at området har høy verdi for mange grupper og personer som bruker område til ulike former for rekreasjon. Planforslaget vektlegger å vise hvordan en utbygging kan utføres uten å ta bort disse kvalitetene, og samtidig kunne legge til rette for nye tomter til eneboliger. Planforslaget har hensyntatt innspillene ved at tomtene er flyttet og antallet tomter er redusert, samtidig viser innspillene at mange ikke er kjent med at deler av Hubroberget allerede er regulert til boligformål også i gjeldende planverk.

Utbyggingens volum er ikke spesielt stort. Dette betyr både at inngrepet er relativt lite, samtidig som at grunnkostnadene kan bli høye. I innspill fra Fylkesmannen er det bedt om å vurdere høyere arealutnyttelse av området. Arealplanlegging er å vekte alle interessene opp mot hverandre, og det er derfor viktig å vekte de ulike arealbrukshensynene. I denne saken vektlegges at utbyggingen ikke berører dyrka eller dyrkbar jord. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette ei utbygging som benytter eksisterende infrastruktur. Planområdet har nærhet til sosial infrastruktur - barnehage, og det er allerede skolebuss til ungdomskolen i Vuku. Det er etablert gang- og sykkelveg til barneskole. Planforslaget er ikke konflikt med kulturminner, eller naturmangfold. Det åpnes ikke nye arealer til boligbygging som følge av forslaget. Det vil være mer arealeffektivt å fortette i dagens boligområder, ettersom mye av eksisterende infrastruktur kan benyttes. Planforslaget ivaretar hovedintensjonene i friområdet. Etter en totalvurdering finner rådmannen at planen kan legges ut til offentlig ettersyn.

Boligbyggingen berører ikke dyrka eller dyrkbar jord, så i dette området vurderer planmyndigheten at tomtenes størrelse og antall er tilpasset de lokale forhold og friområdets høye verdi.

Eksisterende stinett inn i friområdet, og det naturlige høydedraget for ferdsel vil bevares i planforslaget. Dette arealet har mange steder lysåpen granskog som gjør ferdsel lettere enn på det arealet som er regulert til boligbebyggelse i gjeldende plan som i dag består av vesentlig tettere bar og blandingsskog. Kvalitetene innenfor friområdet er langt på vei bevart, gjennom at gapahuk og akebakke ikke blir berørt av utbyggingen.

Det er kort veg til Volhaugen og andre friområder. I forhold til barnehagens bruk av området vil det være mulig å gå til de arealene som gjenstår god kvalitet som friområdet. Det bygges gangveg langs det nye feltets adkomstveg. Adkomst til friområde er sikret gjennom regulert gangveg og ny kjøreveg SVT4.

Konklusjon:
Etter en samlet vurdering av de ulike hensynene i saken finner rådmannen at forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det som er lagt mest vekt på er behovet for boligtomter, og de samlet sett de største verdiene for Hubroberget som nærfriluftsliv ivaretas.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.05.2020 11:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS