Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.05.2020 - PS 42/20 Ny E6 Åsen-Mære - avklaring mekling og innsigelser

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2018/4690 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 12.05.2020 42/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
E6 Åsen Mære gjennom Verdal kommune legges fram for mekling i henhold til Plan- og bygningslovens § 5-6. Saken med fullstendig saksbehandling og meklingsresultatet legges frem for ny behandling i Plan og samfunn før endelig sluttbehandling i kommunestyret.

Det mekles om følgende med Statens vegvesen og Fylkesmannen i Trøndelag:

 • Kryss Fleskhus
 • Havnekrysset beholdes som vist i statens vegvesen sitt opprinnelige planforslag.
   

Øvrige innsigelser fra sektormyndigheter tas til følge. Eller innarbeides i planforslaget på annen måte.
   
Vedlegg: 
Ingen vedlegg grunnet at nødvendig dokumentasjon er limt inn i sin helhet i planforslaget.

Andre saksdokumenter:
Plandokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.
 
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Søknaden var første gang til politisk behandling med forslag om vedtak til offentlig ettersyn 14.08.18. Saken ble sendt tilbake til administrasjonen med krav til videre utredninger angående konsekvenser for Verdal by og industriområde, lokalt vegnett, jordvern, eksisterende bebyggelse og 90 km. fartsgrense med bruk av eksisterende trase. Den 20.11.18 ble saken på nytt sendt til politisk behandling med forslag fra administrasjonen om å legge saken ut til offentlig ettersyn. Saken ble utsatt med krav til videre vurderinger og utredninger hvor kryssløsninger og flere vegaalternativer skulle vurderes blant annet trase A/D for Rinnleiret, samt alternativ trase B for Fleskhus og kryssløsninger for Fleskhus. Den 15.01 ble Kommunedelplan for E6 Åsen-Mære gjennom Verdal lagt ut til offentlig ettersyn hvor alle utredete alternativ ble lagt ut.

Det ble fremmet tilsammen 12 innsigelser fra Fylkesmannen, NVE og Statens vegvesen. Det er avholdt møte med sektormyndigheter den 26 juni hvor de forskjellige innsigelsene ble drøftet.

Dette saksframlegget vil kunne omfatte avklaringer om hvilke innsigelser som skal tas til følge og hvilke innsigelser det skal mekles på. Ordniær 2.gangsbehandling vil først skje når mekling er foretatt og innsigelser er avklart.

Høring/offentlig ettersyn:
Ny kommunedelplan for E6 Åsen-Mære har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 01.02.2019-15.04.2019. Det er kun uttalelser fra sektormyndigheter med innsigelser som vurderes i dette saksframlegget. Øvrige merknader og uttalelser vil bli behandlet og vurdert i ordinær 2. gangsbehandling. Samordnet uttalelse fra fylkesmannen er gjengitt nedenfor. Denne inneholder også uttalelse fra NVE og Statens vegvesen i samme dokument.

Ny Samordnet uttalelse til kommuneplan E6 Åsen-Mære i Verdal kommune:
Fylkesmannen til brev til kommunene og statsetater datert 17.01.2018 om delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelse fra følgende fagmyndighet:

 • Statens vegvesen
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
   

Det foreligger innsigelse fra Statens vegvesen, Norges vassdrag- og energidirektorat og Fylkesmannen som sektormyndighet. Uttalelsene fra fagmyndighetene følger i vedlegg. Det vises til disse for nærmere begrunnelser og generell rådgivning for det videre planarbeidet. Kommunen oppfordres til å ta kontakt for videre dialog om hvordan innsigelsene best kan imøtekommes.

Fylkesmannen har vurdert hjemmelsgrunnlaget og avveiningen mellom ulike hensyn som ligger bak innsigelsen. Etter en helhetsvurdering har vi kommet frem til at avskjæring ikke er aktuelt.

Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes følgende innsigelser til reguleringsplanen:

Fylkesmannen:

 1. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og jordlovens §9, fremmes innsigelse til Statens Vegvesens plassering av kryss sør for Verdal sentrum, på delstrekning Rinnleiret. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen er kryssets plassering, omfanget av sideanlegg og framtidig press på tilliggende dyrka jord. Det må komme frem alternative løsninger som plasserer krysset lengre nord og nærmere Bobyn.
 2. Med hensyn til jordlovens §9 og nasjonale jordvernhensyn, fremmes innsigelse til traseen for sidespor for jernbane fra gamle Rinnan stasjon til industriområdet på Ørin. Det forutsetter at traseen må konsekvensutredes før beslutning om trasé tas.
 3. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og jordlovens §9, fremmes innsigelse til Verdal kommunes alternative delstrekning A/D for Rinnleiret.
 4. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og jordlovens §9, fremmes innsigelse til Verdal kommunes alternative strekninger A med kryss og B med kryss på Fleskhus. Hovedgrunnen for innsigelsen er Statens Vegvesens vurdering som viser at det ikke er behov for kryss på Fleskhus. Kryss på denne strekningen vil beslaglegge store arealer med fulldyrka jord av svært god og god jordkvalitet.
 5. Med hjemmel i jordlovens §9 fremmes det innsigelse inntil det tas inn bestemmelse som sikrer at eksisterende E6 og lokalveier som ikke lenger skal benyttes til vegformål, og som ligger i tilknytning til jordbruksområder, i størst mulig grad tilbakeføres til jordbruksformål.
 6. Der dyrka mark omdisponeres fremmes det innsigelse inntil det tas inn en bestemmelse som sikrer at all matjord tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet, jfr. jordloven §9.
 7. Med hjemmel i naturmangfoldloven og vannforskriften § 12 fremmes det innsigelse til framlagte forslag for kryssing Rinnelva, inntil konsekvensene av inngrepene og avbøtende tiltak er vurdert. Begrunnelsen for innsigelsen er at planforslaget medfører store inngrep i, og tap av en sårbar landform (meandrerende elveløp kategori VU på norsk rødliste for naturtyper 2018).
 8. Med hjemmel i naturmangfoldloven fremmes innsigelse til framlagte planforslag inntil det er tatt inn planbestemmelse med krav om konsekvensutredning på reguleringsplannivå for nye massedeponier og riggområder.
    
   
  Norges vassdrags- og energidirektorat:
   
 9. Det fremmes innsigelse inntil det er tatt inn en planbestemmelse som krever at grunnforholdene ivaretas ved utarbeidelse av reguleringsplan, jf pbl § 28-1 om sikker byggegrunn mot naturfare.
 10. Det fremmes innsigelse til at konsekvensene for Rinnelva er ikke godt nok utredet og forsøkt hensyntatt i plandokumentene og det er mulig at NVE ikke kan samordne en tillatelse på et senere plannivå, da de allmenne interessene i vassdraget blir for negativt påvirket jf. vannressurslovens § 8.
    
   
  States vegvesen:
   
 11. Det fremmes innsigelse til alternativ A/D for delparsell Rinnleiret, da dette ikke korresponderer med anbefalt og valgt E6-trase' fra sør i Levanger kommune og frem til kommunegrensen til Verdal kommune ved Rinnelva.
 12. Med bakgrunn i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanleggings (SPR-BATP) nr. 3, planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, fremmes det innsigelse til alle alternativene med kryss på delstrekning Fleskhus. Innsigelsen omfatter også alternativ B uten kryss, begrunnet i stor geoteknisk usikkerhet (grunnforhold), redusert transportkvalitet og unødig store anleggskostnader i fht. vår anbefaling. 
   

Vurdering: 
Oppsummering/vurdering av innsigelsene:
De fleste av innsigelsene kan ryddes bort med bestemmelser, men det gjenstår innsigelser på trasevalg og kryssløsninger.

De fleste av innsigelsene som gjenstår gjelder på arealbruk og jordvern. Det er innsigelse på alle kryss i planområdet. Fylkesmannen har i tillegg innsigelse til Linje A/D gjennom Rinnleiret. Statens Vegvesen fremmer innsigelse til samme veglinje på Rinnleiret. Det begrunnes med at disse veglinjene ikke treffer E6 fra Levanger. Statens Vegvesen har også innsigelse til alle vegaalternativer med kryss på Fleskhus. Dette begrunnes ut fra transportøkonomiske hensyn. I tillegg fremmes det innsigelse til alternativ B på Fleskhus uten kryss med begrunnelse i krevende geotekniske forhold, redusert transportkvalitet og unødig store anleggskostnader.

Hensikten med denne politiske behandlingen er å klarlegge hvordan kommunen skal behandle innsigelser videre. De fleste innsigelser kan avklares gjennom nye planbestemmelser, plantekniske endringer og utredningskrav. Innsigelsene er nummerert fra 1 til 12 i uttalelse i samordnet uttalelse fra fylkesmannen.

Rådmannen vurderer at kryss på Fleskhus er viktig i forhold til å ha flere muligheter for å ta unna lokaltrafikken. Kommunen har tidligere forsøkt å få mer kunnskap om konsekvensen ny E6 har for lokaltrafikk uten å lykkes med dette. Det har vært en avveining av arealbruk av dyrka jord på mellom 50 til 70 dekar og konsekvenser for lokaltrafikken. Rådmannen mener at mulighetene et nytt kryss på Fleskhus gir for lokaltrafikken tillegges mest vekt og derfor mekles det på dette arealet.

Når det gjelder plassering av havnekrysset mener rådmannen at statens vegvesen sitt forslag i det opprinnelige planforslaget gir den beste trafikkavvikling og gir muligheter for servicefunksjoner uten å benytte allerede planavklarte areal. Det legges også vekt på at dette forslaget er velbegrunnet og har vært på høring. Etter rådmannens mening kan det ikke være slik at Verdal kommunes tidligere arealavklaringer skal inngå i jordvernregnskapet for en ny E6. Rådmannen foreslår at øvrige innsigelser som gjelder arealbruk tas til følge med hovedargument i jordvern og øvrige argumenter fra sektormyndighetenes uttalelse.

Konklusjon
Med bakgrunn i nummerering i samordnet uttalelse fra fylkesmannen, NVE og Statens vegvesen som er referert i sin helhet ovenfor mekles det på nr 1, 4 og delvis på nr.12. Når det gjelder pkt. 12 så mekles det for kryss på statens vegvesen sitt opprinnelige planforslag på Fleskhus. Innsigelse nr. 3 og 11 tas til følge. Øvrige merknader tas til følge gjennom innarbeidelse av planbestemmelser, eller videre utredninger i neste planfase.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.05.2020 12:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS