Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.05.2020 - PS 44/20 Status Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/5146 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 12,05.2020 44/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
   
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter:
KPS-sak 47/19 (første gangs behandling av planforslag).
 
Saksopplysninger:
Det planlegges to større bygningsvolum der DOMUS- og VEFA-bygningene står i Verdal sentrum. Siste status i planprosessen er at kommunen i brev av 24.04.2020 har oversendt revidert planforslag til fylkesmannen og bedt om å få vurdert om innsigelser kan trekkes eller anses imøtekommet. Fylkesmannens innsigelser var knyttet til parkering, grad av utnytting og støy. Kommunen har anmodet om svar innen tre uker.
Både Bane NOR, Statens vegvesen samt Trøndelag fylkeskommune fikk kopi av brevet.

Fylkesmannens innsigelser til reguleringsplanen:

 • «Med bakgrunn i SPR-BATP og jordlova § 9 har Fylkesmannen innsigelse til planen inntil det er tatt inn bestemmelse som angir maksimumkrav til parkering for de ulike formålene, og antall bakkeparkeringsplasser.
 • Med bakgrunn i SPR-BATP og jordlova § 9 har Fylkesmannen innsigelse til planen inntil det er tatt inn bestemmelse i planen som sikrer minimum BRA for de ulike feltene.
 • Fylkesmannen som støymyndighet har med hjemmel i T-1442/16 og kommuneplanens arealdel innsigelse til planen for etablering av boliger i rød støysone.
 • Fylkesmannen som støymyndighet har innsigelse til planen inntil det er gjort grundig vurdering av sumstøyproblematikk med påfølgende krav om strengere grenseverdi (52 dB) enn gitt i tabell 3 i retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442-16.»
   

Revidert planforslag har fortsatt utfordringer med rød støysone, og det er åpent om innsigelse til bebyggelse i rød støysone trekkes, da støy kan knyttes til folkehelse.

Ved videre saksbehandling ser vi følgelig da tre muligheter:

 • Prosjektet endres for å unngå problematikk med rød støysone. Fagfolk bør kunne vurdere om ev. forskyving av fasaden lengre unna støykilden eller andre tiltak kan løse problemet. Kommunen tar på nytt kontakt med forslagsstiller og ev. støykonsulent om dette.
 • Legge inn rekkefølgebestemmelse om stenging av planovergangen i Nordgata før boliger kan bygges ut, med bakgrunn i følgende vurdering i støyutredningen til tiltakshaver: «Dersom jernbaneovergang ikke stenges vil Nordgata 9-11 være i gul støysone (da innskjerping av støyverdiene ikke vurderes aktuelt der), mens fasadene mot nord og øst for Nordgata 13-15 delvis vil vare i rød støysone (innskjerping pga. sumstøy jernbane-vei)».
  Støyrapporten konkluderer også med: «Ved stenging av jernbaneovergangen vil fasadene være under eller i gul støysone, og boliger aksepteres med avbøtendetiltak».
 • Dersom fylkesmannen ikke trekker alle innsigelsene kan ikke kommunestyret vedta reguleringsplanen med rettsvirkning. Innsigelser bør imøtekommes, men plan- og bygningslovens § 5-6 åpner også for mekling og oversendelse av planen til departementet for endelig avgjørelse.
   

Endringer av planen etter offentlig ettersyn
Det er forslagsstiller som har revidert planforslaget med bakgrunn i 12 høringsuttalelser. Dette omfatter også revisjon av støyutredning og ROS. I støyutredningen er nye trafikktellinger fra februar 2020 lagt til grunn for framskriving av trafikksituasjonen, og sumstøy (veg og bane) er beregnet. Revidert planforslag har imidlertid fortsatt utfordring med bebyggelse i rød støysone.
Adkomst til naboeiendommer (bakgårder i Konsul Moes gate) er heller ikke løst. I høringen er det også mottatt råd ift. utforming (balkonger, svalganger m.m )av bebyggelsen som ikke er hensyntatt.

Begge alternativene er revidert, men alternativ 1 avviker fortsatt fra tidligere politisk vedtak mht. tverrstilt parkering. Begge alternativene avviker nå fra politisk vedtak mht. søyler på fortau. Begge alternativene er imidlertid vedlagt til fylkesmannen, da det bør være mulig å kombinere det beste fra begge alternativene. Alternativ 1 har fasade lengre fra støykilden i Nordgata, selv om dette ifølge støyutredningen ikke synes avgjørende ift. støynivå, men større avstand mellom bygningsfasadene gir også bedre lysforhold og et åpnere gaterom.

Revisjonen av planforslaget omfatter følgende hovedtrekk:

 • Bestemmelsene er supplert med hensyn til støy, men rød støysone er fortsatt en utfordring ved åpen planovergang.
 • Maks antall bilparkeringsplasser og antall bakkeparkeringsplasser er tilføyd, jf. beregnet behov ved første gangs behandling.
 • Minimum tillatt bruksareal (BRA) er tilføyd og maksimum BRA er revidert.
 • Minimum og maksimum antall boenheter er økt i begge alternativene.
 • Maks BRA for ev. forretning er økt i begge alternativene.
 • Tverrstilt parkering i Nordgata er beholdt i alt. 1, i strid med politisk vedtak 05.06.19.
 • I alt. 2 er maks byggehøyde økt til kote +26,9 (6 etasjer) i øst, jf. alt. 1.
 • I begge alternativene er det tatt inn mulighet for søyler under utkragede bygningsdeler på offentlig fortau, i strid med KPS-vedtak 05.06.19.
 • § 6.1.3 Utbyggingsrekkefølge er tatt ut (hvilket byggetrinn som skal bygges først).
   

Økt min. antall boenheter og volum krever mer parkering og uteopphold. Dette er beregnet.
I minimumsalterantivene er det nok parkering i planområdet til minimum antall boenheter og nesten optimalt med forretning, men for maksalternativene blir det for lite parkering innenfor planområdet.

Planovergangen i Nordgata og trafikkutredninger
Bane NOR har i høringen påpekt at trafikkøkning over planovergangen i Nordgata som følge av ny sentrumsbebyggelse må dokumenteres. Videre forventer de at Verdal kommune innarbeider en rekkefølgebestemmelse om stenging av planovergangen for trafikk før planen fremmes for sluttbehandling.

Planovergangen i Nordgata skal stenges på et eller annet tidspunkt, jf. følgende KDP-bestemmelse, avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
1.2.3 «Planen forutsetter stenging av planovergangen i Nordgata for alle trafikantgrupper. Det skal utarbeides en reguleringsplan som viser løsninger for ulike trafikantgrupper, utforming av jernbanens sidearealer og frigitte gatearealer, sikring mot ulovlig kryssing, og ivaretakelse av etablert ferdselsmønster i Verdal sentrum.»

I revidert planforslag er det ikke foreslått stenging av planovergangen.

Det pågår også en trafikkutredning i forbindelse med arbeidet med stenging av planovergangen. Trafikkutredning antas å foreligge på vårparten, og denne kan gi bedre grunnlag for å vurdere støy, men nye trafikktall fra februar 2020 er nå lagt til grunn i støyutredning.

Når det gjelder støy så har kommunen også mottatt to andre planforslag som grenser til Nordgata, som også har støyutredninger. Det foreligger også et trafikknotat tilknyttet ett av planforslagene. I planforslagene er det brukt litt ulikt trafikktall for framtidig situasjon i Nordgata med åpen planovergang, men veldig ulikt trafikktall for framtidig situasjon med stengt planovergang (ÅDT på ca. 500 mot 2380/2150). Støyrapportene viser også ulik støykonsekvens nord og sør for samme vegstrekning i Nordgata. Planforslag nord for Nordgata, nærmest planovergangen, har ikke samme konflikt med rød støysone i Nordgata.

Saksgang

 • Oppstartsmøte: 20.02.2018.
 • Varsel om planoppstart: 10.03.2018 med høringsfrist 08.04.2018.
 • Kommunen mottok planforslag i oktober 2018. Dette ble senere revidert noe.
 • Behandling av planforslag i Komité plan og samfunn 15.01.2019, sak 6/19. Planforslag avvist.
 • Kommunen mottok nytt planforslag i to alternativer den 25.02.2019. Dette ble senere revidert noe.
 • Behandling av revidert planforslag i Komité plan og samfunn 05.06.2019, sak 47/19. Vedtak om offentlig ettersyn av to alternativer.
 • Offentlig ettersyn: 15.06.2019 – 10.08.2019. Flere myndigheter fikk utsatt høringsfrist til september 2019.
 • Kommunen har den 23.04.2020 anmodet fylkesmannen om trekking av innsigelser, men planforslaget har fortsatt utfordringer med bebyggelse i rød støysone.
   

Vurdering:
Rådmannen tilrår at saken tas til orientering..
  

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.05.2020 13:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS