Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020

 

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 09.06.2020
Tid            : 09:00 - 15:30
Til stede   : 9 representanter


I starten av møtet var det satt av tid til en prioritering av hvilke bærekraftsmål som skal ha hovedprioritet ved utarbeidelse av ny kommuneplan.
Marthe Leistad Bakken og Tone Elisabeth Berg orienterte kort om arbeidet så langt. Bærekraftsmålene 9, 10 og 11 er satt i spill og ble diskutert, og hvert enkelt medlem ble utfordret til å komme med sin prioritering. De forklarte muntlig begrunnelsen for sitt valg, før de satte en klisterlapp på det målet de prioriterte.

SP v/Anne Grete Valbekmo foreslo at det ble tatt opp egen sak Kommunedelplan by; Vurdering av støysoner og lekeplasser i sentrum.
Utvalget sluttet seg enstemmig til forslaget.
 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 046/20 Godkjenning av møteprotokoll 12.05.20 Protokoll
PS 047/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 048/20 Klage på avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom etter jordloven - 5038/36/3 - Morten Asgeir Aune Saksframlegg Protokoll
PS 049/20 Ny klagebehandling for Iglo - Trones Eye - 5038/6/1 Tronesvegen 210 Saksframlegg Protokoll
PS 050/20 Tomtepriser Lysthaugen Saksframlegg Protokoll
PS 051/20 Oppstart av områdeplan for Fagerli Saksframlegg Protokoll
PS 052/20 Detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18 - 5038/19/121 m. fl. Saksframlegg Protokoll
PS 053/20 Tverrstilt parkering - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 Saksframlegg Protokoll
PS 054/20 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Ørin sør II - del av 277/1 m.m. Saksframlegg Protokoll
PS 055/20 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Saksframlegg Protokoll
PS 056/20 Status beitebruk/rovvilt sesongen 2019/2020 Saksframlegg Protokoll
PS 057/20 Stenging av planovergangen i Nordgata - kort statusoppdatering  Saksframlegg Protokoll
PS 058/20 Orienteringer - Protokoll
PS 059/20 Kommunedelplan by; Vurdering av støysoner og lekeplasser i sentrum - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 09.06.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

 

PS 046/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 12. mai 2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                                 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 12. mai 2020 godkjennes.
   
 
 

PS 047/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
            
  
  

PS 048/20 Klage på avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom etter jordloven - 5038/36/3 - Morten Asgeir Aune
   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

SP v/Siri-Gunn Vinne fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til etter befaring. Taes opp i neste møte for avgjørelse.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Saken utsettes til etter befaring. Taes opp i neste møte for avgjørelse.
            
  
 

PS 049/20 Ny klagebehandling for Iglo - Trones Eye - 5038/6/1 Tronesvegen 210   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Klage datert 24.04.2020 fra Naturvernforbundet Verdal tas ikke til følge.

I henhold til plan- og bygningsloven (heretter kalt pbl.) § 12-12, jf. § 1-9, sendes klagene til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse med følgende uttalelse:
Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge. 
 
  
  

PS 050/20 Tomtepriser Lysthaugen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
AP v/Jorunn Dahling og SP v/Kathrine S. Lundgren fremmet følgende felles tilleggsforslag til nytt pkt. 2:

Rådmannen bes legge fram sak om finansiering og gjennomføring av en kampanje ved hjelp av profesjonelt byrå for å markedsføre boligtomtene i Lysthaugen og Verdal som bokommune på best mulig måte.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over fellesforslaget fra AP og SP til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
                               
VEDTAK:  

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen bes legge fram sak om finansiering og gjennomføring av en kampanje ved hjelp av profesjonelt byrå for å markedsføre boligtomtene i Lysthaugen og Verdal som bokommune på best mulig måte.

         
  
 

PS 051/20 Oppstart av områdeplan for Fagerli   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:   

 1. Utvalg for plan og samfunn stiller seg positiv til at det utarbeides områderegulering etter plan og bygningslovens § 12-2 for område Fagerli innenfor arealet vist på vedlagte kartskisse.
 2. Det inngås en avtale mellom Verdal kommune og utbyggerne om kostnader med arbeidet.

 
  
  

PS 052/20 Detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18 - 5038/19/121 m. fl.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

 • ROS-utredningen suppleres med vurdering av trafikksikkerhet ift. ev. økt ferdsel av gående/syklende over planovergangen i Nordgata som følge av foreslått utbygging.

Følgende endringer innarbeides i reguleringsbestemmelsene:

 • Bestemmelse om parkering til formål innenfor planen tilknyttet forretning/nærings/ tjenesteyting i felt BS1-3, omformuleres slik at offentlig gateparkering ikke kan medregnes i parkeringsbehovet eller «øremerkes» som parkering for disse byggene.
 • Bestemmelse om uteopphold i gaterom omformuleres, slik at det regnes som et supplement til påkrevd felles uteopphold og ikke inngår i minimumskravet.
 • Bestemmelsene suppleres med: «Småbarnslekeplasser skal ha minst tre typer utstyr, som for eksempel benker, huske og sandkasse.» Dette iht. KDP § 1.6.6 nr. 11.
 • § 4.1.7: T-1442/2012 endres til T-1442/2016.
 • Følgende tilføyes: «I byggesøknad skal det illustreres og redegjøres for hvordan parkeringsbehovet skal løses midlertidig og på sikt. Dette omfatter også eventuell bruk av frikjøpsordning.»

Vedlagte planforslag, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10
 
    
  

PS 053/20 Tverrstilt parkering - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13    Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
"Gateparkering og andre parkeringsmuligheter betyr mye for omsetningen i Verdal sentrum. Hvis det er vanskelig eller kostbart å parkere, vil det gå utover besøkshyppigheten. Utvalget ønsker et attraktivt sentrum, og mener vi må ha som ambisjon at byen vår skal styrke seg som regionalt handels- og kultursentrum. Det er et uttalt ønske om at det bygges næringsareal i 1.etasje av nye leilighetskompleks i sentrum, og en naturlig følge er at det tilrettelegges for mange parkeringsplasser i umiddelbar nærhet utenfor næringsarealene.

Jernbaneovergangen vil stenges i nær fremtid, og gjennomgangstrafikken i Nordgata vil følge andre gateløp. Nordgata vil derfor bli lite trafikkert. Utvalget mener at tverrstilt parkering vil være en god løsning for Nordgata 9, 11 og 13, og at dette medfører god utnyttelse av arealet med tanke på parkering og dermed god tilrettelegging for næringsvirksomhet i bygget.

Revidert planforslag etter høring - alternativ 1, med tverrstilt parkering, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10."

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP v/Anne Grete Valbekmo ble SP sitt forslag vedtatt med 5 stemmer (SP og Arild K. Pedersen, AP). 4 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag (H, MDG, Rødt og Jorunn Dahling, AP).
     
VEDTAK:   
Gateparkering og andre parkeringsmuligheter betyr mye for omsetningen i Verdal sentrum. Hvis det er vanskelig eller kostbart å parkere, vil det gå utover besøkshyppigheten. Utvalget ønsker et attraktivt sentrum, og mener vi må ha som ambisjon at byen vår skal styrke seg som regionalt handels- og kultursentrum. Det er et uttalt ønske om at det bygges næringsareal i 1.etasje av nye leilighetskompleks i sentrum, og en naturlig følge er at det tilrettelegges for mange parkeringsplasser i umiddelbar nærhet utenfor næringsarealene.

Jernbaneovergangen vil stenges i nær fremtid, og gjennomgangstrafikken i Nordgata vil følge andre gateløp. Nordgata vil derfor bli lite trafikkert. Utvalget mener at tverrstilt parkering vil være en god løsning for Nordgata 9, 11 og 13, og at dette medfører god utnyttelse av arealet med tanke på parkering og dermed god tilrettelegging for næringsvirksomhet i bygget.

Revidert planforslag etter høring - alternativ 1, med tverrstilt parkering, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
  
    
  

PS 054/20 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Ørin sør II - del av 277/1 m.m.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot (MDG).
  
INNSTILLING: 
Vedlagte forslag til planprogram, sist revidert 19.05.2020, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9.
  
 
  

PS 055/20 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Kathrine S. Lundgren, SP, fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

 1. Framlagt forslag til reguleringsplan for Tromsdalen beslaglegger arealer til bergverk og industri i for stor grad i forhold til annen arealbruk, og kan derfor ikke godkjennes.
 2. Arealer til åpne kalksteinsbrudd, inklusive dagens brudd, begrenses derfor til å muliggjøre et totalt uttak på 150 millioner tonn kalkstein, forutsatt bryting ned til 100 meter over havnivå- altså vel 100 års drift med uttak som siste års uttak. Arealer til lagring av avdekningsmasser reduseres til behovet som da blir nødvendig.
 3. Utvidelser av dagens regulerte brudd bør fortrinnsvis skje i østlig retning.
 4. Administrasjonen bes starte arbeidet med å oppheve eksisterende kommunedelplan samt parallelt starte arbeide med å lage en ny, der et langt mindre areal benyttes til kalkbrudd.

SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til tilleggspunkt til rådmannens innstilling:

2. De bruksberettigedes interesserer er forhold som skal ivaretas gjennom avtale mellom Statskog, Verdalskalk AS og allmenningsstyre/fjellstyre, og kompensasjon for tapte rettigheter til de bruksberettigede vil være en del av en slik avtale. Kommunestyret forventer at Statskog har en dialog med allmenningsstyre/fjellstyret og foretar de nødvendige avklaringer og avtaler om hvordan de bruksberettigedes rettigheter skal ivaretas ved omdisponering av allmenningen til kalkdrift. Kommunestyret mener at allmenningen må stå til rådighet for bruksberettigede til det er forhandlet fram en endelig avtale med driftsselskapet.
3. Reguleringsbestemmelsen sier at matjorda skal tas forsvarlig vare på, og at plan for jordflytting skal godkjennes av Verdal kommune ved landbruksavdelingen. I den forbindelse vil Kommunestyret gi en sterk oppfordring om at matjorda blir lagt på nydyrket areal.
4. Kommunestyret mener at transport av kalkstein med bil fra Tromsdalen er uakseptabelt i framtida. Det er et verdivalg og ivaretakelse av livskvalitet til innbyggerne i Verdal at transporten av kalkstein går over til transportbånd i tunnel fram til havna på Ørin. Utredning, prosjektering og bygging av et slikt transportbånd vil ta tid. Kommunestyret vil derfor gi et sterkt signal om at planlegging av transportbånd bør startes omgående.
5. Verdalskalk skal holde en orientering for kommunestyret minimum en gang i løpet av hver valgperiode. I denne orienteringen skal bedriften også legge frem revisjon av reguleringsplan utført av Direktoratet for mineralforvaltning.

AP v/Arild K. Pedersen, Rødt v/Vidar Nordskag og SV v/Sven-Øyvind Bern fremmet følgende felles alternative forslag til innstilling:
Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi omfatter et gigantisk planområde - som tilsvarer samlet innmark for 10 store, trønderske gårdsbruk – om lag 4 500 dekar. Størrelsen på dagbruddet alene er om lag like stort som dagens Verdal Industripark.

Med dagens årsproduksjon, på mellom 1 og 1,5 millioner tonn i året, vil planhorisonten være mellom 500 og 1000 år. Dersom årsproduksjonen økes opp mot 10 millioner tonn i året, vil bruddet i Tromsdalen bli blant de 5 største bergverkene i Norge.

På bakgrunn av dette er det av hensyn til det lokale demokratiet, av hensyn til innbyggere og næringsliv og ikke minst av hensyn til fremtidige generasjoner, svært viktig at Verdal kommune som planmyndighet, fortsatt har politisk styring på framdriften.

Kommunestyret ønsker derfor en etappevis regulering av kalkbruddet i Tromsdalen. Dette kan eksempelvis løses ved at alle 8 delområder innenfor område A, B og C hver for seg underlegges alminnelige reguleringsplanprosesser, med full administrativ og politisk behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser, før de åpnes for aktivitet. Rådmannen bes derfor om å utrede ulike alternativer for å oppnå en slik etappevis regulering.

På bakgrunn av dette avvises planforslaget inntil ovenstående er ivaretatt.

Votering:
Det ble først votert over forslaget fra Kathrine S. Lundgren, SP.
Forslaget fikk 2 stemmer. 7 stemte mot (Anne Grete Valbekmo, Siri-Gunn Vinne og Terje Aksnes fra SP, H, Rødt og AP.)

Det ble så votert alternativt mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra AP v/Arild K. Pedersen, Rødt v/Vidar Nordskag og SV v/Sven-Øyvind Bern. 5 stemte for rådmannens innstilling. 4 stemte for fellesforslaget fra AP, Rødt og SV (MDG, AP og Rødt).

Det ble til slutt votert over tilleggspunktene fra SP v/Anne Grete Valbekmo. Vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot. (H, Rødt og AP). 
 
INNSTILLING:   

 1. Vedlagte forslag til detaljregulering datert 07.04.2017, med plankart og bestemmelser sist revidert 08.11.2018 og 31.10.2019, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 2. De bruksberettigedes interesserer er forhold som skal ivaretas gjennom avtale mellom Statskog, Verdalskalk AS og allmenningsstyre/fjellstyre, og kompensasjon for tapte rettigheter til de bruksberettigede vil være en del av en slik avtale. Kommunestyret forventer at Statskog har en dialog med allmenningsstyre/fjellstyret og foretar de nødvendige avklaringer og avtaler om hvordan de bruksberettigedes rettigheter skal ivaretas ved omdisponering av allmenningen til kalkdrift. Kommunestyret mener at allmenningen må stå til rådighet for bruksberettigede til det er forhandlet fram en endelig avtale med driftsselskapet.
 3. Reguleringsbestemmelsen sier at matjorda skal tas forsvarlig vare på, og at plan for jordflytting skal godkjennes av Verdal kommune ved landbruksavdelingen. I den forbindelse vil Kommunestyret gi en sterk oppfordring om at matjorda blir lagt på nydyrket areal.
 4. Kommunestyret mener at transport av kalkstein med bil fra Tromsdalen er uakseptabelt i framtida. Det er et verdivalg og ivaretakelse av livskvalitet til innbyggerne i Verdal at transporten av kalkstein går over til transportbånd i tunnel fram til havna på Ørin. Utredning, prosjektering og bygging av et slikt transportbånd vil ta tid. Kommunestyret vil derfor gi et sterkt signal om at planlegging av transportbånd bør startes omgående.
 5. Verdalskalk skal holde en orientering for kommunestyret minimum en gang i løpet av hver valgperiode. I denne orienteringen skal bedriften også legge frem revisjon av reguleringsplan utført av Direktoratet for mineralforvaltning.

 
 
  

PS 056/20 Status beitebruk/rovvilt sesongen 2019/2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
SP v/Terje Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3:
"For inneværende sesong bes det om at det inngås samarbeid med Levanger, dette for å sikre en forsvarlig beredskap. Dette innebærer at det må opprettes tett dialog mellom utmarksrådgiverne i de to kommunene."

Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet da han er medlem av fellingslaget. Repr. fratrådte. Til stede 8 representanter.
Ved votering ble repr. Oddleiv Aksnes erklært habil med 7 mot 1 stemme (Jorunn Dahling, AP). Jfr. forvaltningslovens §6. Repr. tiltrådte. Til stede 9 representanter.

Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Terje Aksnes til nytt pkt. 3. Enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  

 1. Utvalg for plan og samfunn slutter seg til rådmannens vurderinger i saken.
 2. Utvalg for plan og samfunn er positiv til at det gjennomføres en utredning i regi av Innherredssamarbeidet for å se på mulighetene for et interkommunalt samarbeid for skadefelling fra 2021.
 3. For inneværende sesong bes det om at det inngås samarbeid med Levanger, dette for å sikre en forsvarlig beredskap. Dette innebærer at det må opprettes tett dialog mellom utmarksrådgiverne i de to kommunene.

 
 
  

PS 057/20 Stenging av planovergangen i Nordgata - kort statusoppdatering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING:  
Arealplanlegger Anders Nordgård-Larsen og virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte. Se presentasjonen her.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
"Utredningsarbeidet bør også ta med seg den helhetlige konsekvensen med stenging av Jernbaneovergangen ift endringer av trafikkmønster, behov dette utløser og bruk av vestsiden av jernbaneområdet med framtidig ny perrong, adkomst og nødvendige parkeringsløsninger i tilknytning til dette."

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra H v/Oddleiv Aksnes. Forslaget fikk 3 stemmer. 6 stemte mot (SP og AP). 
 
VEDTAK:     
Saken tas til orientering.
 
 
  

PS 058/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING: 
Ingen orienteringer.
 
 
 

PS 059/20 Kommunedelplan by; Vurdering av støysoner og lekeplasser i sentrum   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 09.06.2020

BEHANDLING: 
Støy
Gul og rød støysoner i sentrum skaper en del utfordringer for nybygging og ombygging av bygninger til støyfølsom bruk. Ifølge Veileder til retningslinje T-1442 – Behandling av støy i arealplanleggingen kan det åpnes for områdevise avvik fra støyretningslinjer i sentrumsområder og kollektivknutepunkter. Utvalget ønsker å se på om deler av sentrumsområdet i Verdal bør defineres som en avvikssone.

Lekeplasser
I Kommunedelplan by står det opplistet en del krav om at det skal sikres småbarnslekeplass og områdelekeplass, der avstand og areal baseres på antall boenheter. Utvalget ønsker å vurdere om det kan være hensiktsmessig med mulighet for en frikjøpsordning med hensyn til lekeområder, dette på samme måte som i dag kan gjøres med parkeringsplasser.

SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til vedtak:
"På bakgrunn av det ovennevnte ønsker utvalget å vurdere en revidering av kommunedelplan by når det gjelder støy og lekeplasser. Rådmann bes komme med en vurdering og forslag til fremgangsmåte."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
På bakgrunn av det ovennevnte ønsker utvalget å vurdere en revidering av kommunedelplan by når det gjelder støy og lekeplasser. Rådmann bes komme med en vurdering og forslag til fremgangsmåte.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 14.05.2021 10:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS