Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 48/20 Klage på avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom etter jordloven - 5038/36/3 - Morten Asgeir Aune

Saksbehandler : Mariann Hovin

Arkivref : 2020/472 - /5038/36/3

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 48/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i jordlovens § 12 avslås klagen fra Morten Aune om fradeling av kårboligen fra eiendommen gnr. 36 bnr. 3. Avslaget begrunnes med at det i klagen ikke er anført moment som gjør at Verdal kommune endrer sitt vedtak og opprinnelig begrunnelse med at det er påregnelig med vesentlige driftsulemper med å ha en frittliggende enebolig liggende i utkanten av et tun opprettholdes.

Saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling. 
 
Vedlegg: 

  1. Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/36/3 - Morten Asgeir Aune
  2. Søknad om dispensasjon
    - vedlegg til søknad om dispensasjon
  3. Situasjonskart
  4. Avslag på søknad om fradeling av kårbolig - 5038/36/3 - Morten Asgeir Aune
  5. Klage på Vedtak i sak 2020-472.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er klaget på avslag på søknad om fradeling av kårbolig på eiendommen gnr. 36 bnr. 3 i Verdal. Klagen er fremsatt for sent, men forvaltningspraksisen på avdelingen er å ta klager til behandling, dersom de kommer inn i «rimelig» tid etter klagefristens utløp. Denne klagen kom inn 10 dager etter klagefristens utløp og tas til behandling.

Saka gjelder fradeling av et bebygd areal på 0,8 dekar fra eiendommen gnr. 36, bnr. 3. Parsellen er bebygd med et bolighus. Dette har vært eiendommens kårbolig, og den ønskes nå benyttet til frittliggende enebolig.

Eiendommen for øvrig er bebygd med våningshus, driftsbygning og et stabbur og noen mindre uthus. Den omsøkte parsellen ligger i et LNFR-område. Videre ligger den i tilknytning til et tun, der drifta på eiendommen er utlei av dyrka jorda og driftsbygning til svineproduksjon. Avstand mellom hushjørne er målt til 17 meter.

Fig. 1 Detaljkart
Detaljkart
Kilde: Søknad

Fig. 2 Oversiktskart med arealressurs.
Oversiktskart med arealressurs
Kilde: NIBIO sine gårdskart på internett 3.3.2020

Søknaden er vurdert etter jordlovens § 1 og 12.

Hjorteviltpåkjørsler i Verdal 2013-2019
Vurdering:
Det anføres i klagen: «De drifts og miljømessige ulempen kan reduseres ved oppsetting av hekk og levegg.» Det medfører riktighet, i noen grad, men det vurderes å ikke være tilstrekkelig for å forhindre plager med lukt, støy og støv. Tidligere har kårfolk bodd i denne boligen, det er rimelig å anta at disse har en større forståelse for slike ulemper, enn mange andre vil komme til å ha.

Det anføres at kårboligen ligger på bakside av våningshuset og ikke inne på tunet. På kart og ved befaring oppleves det at kårbolig og våningshus delvis har delt hagerom. Verdal kommune opplever ikke at kårboligen ligger på utsiden av tunet, men i nær tilknytning til tunet og omkringliggende jordbruksareal. Noe av disse ulempene kan redusere med beplantning, men erfaringsvis er det ikke nok, for å bidra til å redusere de drifts og miljømessige ulempene som oppstår. Dette er et vektig argument for å avslå delingssøknaden

En gevinst ved fradeling av kårboligen vil tilfalle selger, mens en gevinst ved bortleie av kårbolig vil tilfalle ny eier, som selvfølgelig må betale for kårboligen i selve overdragelsen. I tillegg vil det ikke være påregnelig å få oppført ny kårbolig på denne eiendommen ved et senere tidspunkt.

Konklusjon:
Det er i klagen ikke anført vektige grunner for å ta klagen til følge. Klagen foreslås avslått og sendt til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 13:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS