Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 49/20 Ny klagebehandling for Iglo - Trones Eye - 5038/6/1 Tronesvegen 210

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2019/3614 - /5038/6/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 49/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage datert 24.04.2020 fra Naturvernforbundet Verdal tas ikke til følge.

I henhold til plan- og bygningsloven (heretter kalt pbl.) § 12-12, jf. § 1-9, sendes klagene til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse med følgende uttalelse:
Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge.
 
Vedlegg:

  1. Klage fra Naturvernforbundet i Trøndelag og Naturvernforbundet i Verdal datert 06.05.20

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Sakspapirer med vedlegg av Utvalg plan og samfunn sak 014/19
Sakspapirer med vedlegg av Utvalg plan og samfunn sak 025/20
Fylkesmannen i Trøndelag klagebehandling datert 19.02.2020. 

Saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Kommunen mottok den 18.09.2019 søknad om midlertidig plassering av glassiglo på Trones. Søknaden ble godkjent i Utvalg plan og samfunn den 19.11.2019. Vedtaket ble påklaget av Naturvernforbundet den 10.12.2019. Kommunen valgte å ikke ta klagen til følge, og sende saken videre til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. Kommunen mottok vedtak fra Fylkesmannen i Trøndelag i klagesaken den 19.02.2020, som lyder følgende:
«Verdal kommune v/utvalg for Plan og Samfunn sitt vedtak den 19.11.2019, under sak 14/2019, oppheves. Saken hjemsendes kommunen for ny behandling i samsvar med overnevnte.»

Saken ble derfor behandlet på nytt, og det ble fattet vedtak i Utvalg plan og samfunn den 21.04.2020, med saksnummer 025/20. Vedtaket ble påklaget av Naturvernforbundet den 24.04.2020. Klagen vurderes som mottatt innen klagefristen. Naturvernforbundet i Verdal er en interesseorganisasjon som skal ivareta lokale interesser rundt natur og miljø. De anses å ha klagerett etter forvaltningsloven § 28.

Påklagde forhold
Naturvernforbundet anfører følende i sin klage på vedtaket:

  • Hovedpremisset for behandling etter pbl. § 30-5 er ikke tilstede, da verken søknaden (opplyser at en «ønsker å teste ut videre drift") eller vedtaket (minner om at det kreves fornyet søknad etter to år) uttrykker forventning om at plasseringen skal være midlertidig.
  • Kommunen sin vurdering bygger på fakta som ikke er relevante for det som skal vurderes.
  • Det er ikke lagt tilstrekkelig vekt på at konstruksjonen vil hindre «allmenn ferdsel eller friluftsliv» (pbl. § 30-5) i 100-metersbeltet langs sjøen (pbl. § 1-8).
    Vedtaket bør derfor omgjøres.

Angående tiltakets midlertidighet er det uttrykkelig søkt om midlertidig tiltak, samt at vedtaket i seg selv lyder som følger: «Det gis tillatelse til midlertidig plassering av glassiglo med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30-5 inntil to år.» Kommunen ser ikke at vedtaket kan føre til tvil rundt midlertidigheten. Dersom tiltaket skal stå lenger enn to år, krever det dispensasjon eller eventuelt egen reguleringsplan. Dette er også ettertrykkelig nevnt i saksframlegg i Utvalg plan og samfunn.
Kommunen mener videre at tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 30-5 i vedtaket. 

Vurdering:
Utvalg plan og samfunn kan ikke se at det har det er framkommet nye argumenter i klagen som skulle tilsi at vedtak datert 21.04.2020 bør endres eller oppheves.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge 
 
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS