Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 51/20 Oppstart av områdeplan for Fagerli

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2020/1817 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 51/20

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Utvalg for plan og samfunn stiller seg positiv til at det utarbeides områderegulering etter plan og bygningslovens § 12-2 for område Fagerli innenfor arealet vist på vedlagte kartskisse.
  2. Det inngås en avtale mellom Verdal kommune og utbyggerne om kostnader med arbeidet.

Vedlegg: 

  1. Anmodning om oppstartsmøte - Fagerli
  2. Fagerli situasjonskart
  3. Planområdets avgrensning

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel har grunneierne KV4 Utvikling AS, som eier gnr/bnr 37/2, Skogselskapet, som eier gnr/bnr 36/59 og Johan Olav Valseth Lian, som eier av gnr/bnr 36/1 sendt innspill i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, og planinitiativ med anmodning omstart av områderegulering av området Fagerli som en utvidelse av boligfeltet Forbregd/Lein. I tillegg er kommunen inn i planarbeidet for å regulere tomt til nytt vannrenseanlegg. Grunneierne ønsker å starte opp planarbeidet før kommuneplanens arealdel er ferdig vedtatt, og ønsker å utarbeide områdereguleringsplan på følgende areal:
 
Kart som viser areal for områderegulering
Grunneierne har gitt følgende begrunnelse for innspillet:
"Vedlagt er forslag til situasjonskart som vises mulig utbygging av G/Bnr 37/2, 36/59 og deler av 36/1 til bolig. Totalt areal er på ca. 86,1 mål og det er skissert 147 boenheter på området som gir en tetthet på 1,7 boenheter per mål. Det er planlagt varierende størrelse og form for boenhetene, fra leiligheter til hus, som gir et varierende tilbud.Det er også inkludert areal til nord som blir til ny renseanlegg. Arealet er per i dag skog. Potensiale konflikter kan være landbruk og kulturminner. Deler av arealet er registrert som dyrkbar jord, men grunnet stigningsforhold på mesteparten av arealet ville det vært uaktuelt eller ugunstig som dyrkeareal. Det ligger også registrert kulturminneområder i nærheten. Det er ikke planlagt utbygging innom sikringssoner.
Området er egnet til utbygging som boligareal grunnet nærheten til planlagt ny Stiklestad skole og som en forlengelse av eksisterende boligområdet Forbregd/Lein. Nødvendig infrastruktur for utbygging er etablert i området bortsett fra avløpsledninger for nedre deler av området. Disse kan muligens etableres i samarbeid med utbygging av ny skolen. Det er også tenkt mulighet for etablering av planfri kryssing ifb. ny skolen.

Hele område har sørvendt helning som forer til godt solforhold samt velig bra utsikt."

Arealet er i dag LNF-området i gjeldende kommuneplan og skifte av formål gir etter forskrift om konsekvensutredning krav til planprogram og konsekvensutredning. Det må utarbeides konsekvensutredning og planprogram for denne planen. I plan og bygningsloven har følgende bestemmelse for områdeplaner:

§ 12-2 Områderegulering:
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte område vise avklaringer av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Vurdering:  
Området kan vurderes som en utvidelse av eksisterende boligområde Forbregd/Lein. Planinitiativet er et felles forslag fra flere grunneiere som gir sammenhengende og helhetlig planlegging av et større areal. Dette gir fordeler som felles vegføring, god tomtearrondering, utarbeidelse av større felles lekeplasser, tettere arealutnyttelse og effektiv bruk av arealene. Kommunens landbruksmyndighet har stilt seg positivt til utbyggingen i møter med grunneierne. Store deler av planområdet er på Nibio sine kart merket som dyrkbar jord. Det er ønske om at denne prosessen skal gå noe raskere enn arealdelen som har blitt noe forsinket blant annet grunnet corona-situasjonen. Verdal kommune har planlagt oppstart av vannrenseanlegg neste høst og trenger dermed et planavklart areal til dette formålet. Denne planen vil regulere inn et slikt areal.

Planprogrammet må belyse hvilke temaer som en konsekvensutredning skal inneholde. Aktuelle temaer vil blant annet være overvann, naturmangfold, grunnforhold og forholdet til jordvern og dyrkbar jord.

Det er kommet inn flere innspill til arealdelen, men disse vurderes i forbindelse med behandling av arealdelen. Det er flere som har vært i møter med kommunen i forbindelse med arealdelen og de er informert om fremgangsmåten i denne saken.

I kommunaldepartementets veileder om reguleringsplaner står følgende:
"Det er mulig for kommunen å inngå et samarbeid med private om utarbeidelse av de plantypene de normalt selv skal utarbeide. Selv om det er inngått avtale om at private utarbeider områderegulering for et område, har kommunen det formelle ansvaret for planprosess og innhold. Det innebærer at kommunens rolle ikke bare er å motta et forslag fra private, men å ha en aktiv og bestemmende rolle ved utarbeidelse av planen og innholdet i det forslaget som fremmes til behandling. Kommunens ansvar etter reglene om behandling i § 12-8 til § 12-10 gjelder fullt ut. Fordi kommunen har ansvaret for både rammer, innhold og fremdrift av planarbeidet, må prosessen legges opp som et tett samarbeidsprosjekt mellom kommunen og de private, jf. plan- og bygningsloven §§3-2, 3-3, 12-2 og 12-3.

Det er normalt kommunens administrasjon som legger forslaget frem til politisk 1. gangs behandling når administrasjonen mener planforslaget er egnet for det. Private som samarbeider med kommunen om områderegulering, har ingen rett til å få lagt frem forslag til 1. gangs behandling slik de har ved privat detaljregulering etter § 12-11.

Initiativet til en områderegulering kan komme både fra kommunen og private, men private kan ikke utarbeide områderegulering alene, uten at det skjer i samarbeid med kommunen som fatter beslutning om at planforslaget skal utarbeides."

Konklusjon:
Rådmannen tilrår å gå videre med planprosessen med de argumenter som er vist ovenfor. Det legges særlig vekt på at dette er en utvidelse av eksisterende boligområde som kan benytte eksisterende infrastruktur, planen sikrer areal til en viktig og kritisk samfunnsoppgave som drikkevannsproduksjon er. I tillegg går flere grunneiere sammen om å regulere arealene som sikrer en helhetlig planlegging. Det vil bli stilt krav om planprogram og konsekvensutredning som er en kostnad som grunneierne må ta i tillegg til selve reguleringsplanen. Dette er et lovkrav når arealene ikke er avsatt til det aktuelle formålet i overordnet plan. Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret.
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.05.2021 10:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS