Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 52/20 Detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18 - 5038/19/121 m. fl.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2019/827 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 52/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

 • ROS-utredningen suppleres med vurdering av trafikksikkerhet ift. ev. økt ferdsel av gående/syklende over planovergangen i Nordgata som følge av foreslått utbygging.

Følgende endringer innarbeides i reguleringsbestemmelsene:

 • Bestemmelse om parkering til formål innenfor planen tilknyttet forretning/nærings/ tjenesteyting i felt BS1-3, omformuleres slik at offentlig gateparkering ikke kan medregnes i parkeringsbehovet eller «øremerkes» som parkering for disse byggene.
 • Bestemmelse om uteopphold i gaterom omformuleres, slik at det regnes som et supplement til påkrevd felles uteopphold og ikke inngår i minimumskravet.
 • Bestemmelsene suppleres med: «Småbarnslekeplasser skal ha minst tre typer utstyr, som for eksempel benker, huske og sandkasse.» Dette iht. KDP § 1.6.6 nr. 11.
 • § 4.1.7: T-1442/2012 endres til T-1442/2016.
 • Følgende tilføyes: «I byggesøknad skal det illustreres og redegjøres for hvordan parkeringsbehovet skal løses midlertidig og på sikt. Dette omfatter også eventuell bruk av frikjøpsordning.»

Vedlagte planforslag, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan og bygningslovens § 12-10.
 
Vedlegg: 

 1. Planbeskrivelse revidert 04.05.2020 etter tilbakemelding fra VK
 2. 2019003_Reguleringsplankart_PG datert 29.01.2020
 3. 2019003_Reguleringsplankart_UG datert 29.01.2020
 4. Bestemmelser_revidert 04.05.2020 etter tilbakemelding fra VK
 5. Vedlegg 1_illustrasjonsplaner_revidert etter tilbakemelding fra VK
 6. Vedlegg 2_Solstudie
 7. Vedlegg 3_3D-illustrasjoner fra volummodell
 8. Vedlegg 4_Prinsipielle gatesnitt_revisjon etter tilbakemelding fra VK
 9. Vedlegg 5_Arealregnskap, inkl. parkerings- og uteromsberegninger revidert etter tilbakemelding fra VK
 10. Vedlegg 6_N-V-01 - Coop Verdal - Trafikknotat sist rev. 20.03.2020
 11. Vedlegg 7_N-VA-01 - Coop Verdal - VA-notat og prinsipiell plan
 12. Vedlegg 8_AKU 01 R rev1 200430 Nordgata 14-18 - Støyutredning til regulering rev. 30.04.2020
 13. Vedlegg 9_Merknadsmatrise, inkludert forslagsstillers kommentarer
 14. Video Flyrunde 

Andre saksdokumenter: 

Saksopplysninger:
Grunnet svært omfattende saksframlegg og begrenset kapasitet til å "gjøre om" dette til "nettfil", legges saksframlegget (inntil videre) kun ut som lenke til PDF-fokument. 

Se saksframlegg i PDF-format

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 01.02.2021 11:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS