Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 53/20 Tverrstilt parkering - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/5146 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 53/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering, da tverrstilt parkering vurderes som uaktuelt.
   
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter:

 • KPS-sak 47/19 (første gangs behandling av planforslag)
 • Revidert planforslag etter høring (både plankart, bestemmelser, ROS og støyutredning er revidert).
   

Saksopplysning/vurdering:
I siste møte i Utvalg plan og samfunn den 12. mai 2020, orienteringssak 44/20, oppfattet Rådmannen flertallet i utvalget dithen at de ønsker at tverrstilt parkering skal være et reelt alternativ ved videre behandling av planforslaget.

Rådmannen har i to tidligere saker argumentert imot tverrstilt parkering, av trafikk-sikkerhetsmessige grunner. I tråd med Komité plan og samfunn sitt høringsvedtak i 2019 ble planforslag med to alternativer sendt på høring, og det var presisert i høringen at alternativ 1 skulle være uten tverrstilt parkering, selv om plankartet viste dette.

Rådmannen har ikke endret syn på tverrstilt parkering, og forholder seg til tidligere vedtak, men dersom det er slik at nytt planutvalg ønsker dette vurdert videre må alternativet med tverrstilt parkering sendes på høring før sluttbehandling.

Planforslaget legges ikke fram for sluttbehandling, da det fortsatt foreligger innsigelse til bebyggelse i rød støysone. Rekkefølgebestemmelse ift. stenging av planovergangen vurderes i dialog med utbygger, og ev. forslag som forhåpentligvis kan løse innsigelsen vil bli forelagt fylkesmannen før videre behandling. Det som vurderes er rekkefølgekrav om at planovergangen må være stengt før deler av tiltaket kan få igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest.
Adkomst for naboer er heller ikke avklart.

Oversikt over tidligere vedtak i plansaken
VEDTAK i Utvalg plan og samfunn, 12. mai 2020, sak 44/20:

 1. «Saken tas til orientering.
 2. Utvalget registrerer at Komite plan og samfunn for forrige valgperiode ikke ønsket tverrstilt parkering, og at komiteen vedtok at det ikke skal tillates søyler under utkragede bygningsdeler på offentlig fortau.
   
  Dagens utvalg plan og samfunn ønsker å signalisere en mer positiv holdning til tverrstilt/skråstilt parkering. Utvalget ser behov for parkeringsplasser i sentrum, og ønsker at sentrumsareal utnyttes best mulig så fremt trafikksikkerhet og krav til parkeringsplasser ivaretas. Dagens utvalg ønsker også å signalisere at søyler kan tillates dersom det er nødvendig for optimal utnyttelse av areal, samt at brøyting lar seg gjøre på en hensiktsmessig måte.»
   

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget (nytt pkt. 2). Vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot.

VEDTAK i Komité plan og samfunn - 05.06.2019, sak 47/19
«Både planforslag 1 og Planforslag 2 sendes ut på høring.
Tilleggspunktene i rådmannens forslag gjelder for begge alternativene.
Alternativ 1 uten tverrstilt parkering.
Som erstatning for tverrstilt parkering i Nordgata, kan dette kompenseres med frikjøpsordningen, iht. muligheter i overordnet plan.

For å kunne ivareta en helhetlig parkeringsløsning i sentrumsområdet for fremtiden tilpasses en parkeringskjeller en mulig sammenkobling mot tilgrensede eiendommer hvis slike behov skulle oppstå, som en bestemmelse i planen.

Rådmannen bes i høringsperioden å avklare samarbeidsmulighetene mellom Stiklestad Eiendom, Coop Midt-Norge, Verdal kommune, evt også Bane Nor med mål om å skape og utvikle et levende og attraktivt sentrumsområde.»

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 15.01.2019, sak 6/19

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
«Vedlagte planforslag avvises med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, da det er ønskelig med et planforslag, som med tanke på parkeringsløsninger spesielt, er mer i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017, og gatebruksplan tatt til orientering i kommunestyret 31.10.2016.»

Høringsuttalelser som nevner tverrstilt parkering
Vi har mottatt 12 høringsuttalelser samt to nye som svar på anmodning om trekking av innsigelser. Tre regionale myndigheter nevner tverrstilt parkering. Saken ble også sendt på høring til kommunens trafikksikkerhetsutvalg, men de har ikke uttalt seg. Heller ikke næringslivsinteresser.

Fylkesmannen i Trøndelag skriver bl.a. følgende den 04.09.2019:
... Kommunen har lagt ut to alternativer med ulik grad av utnyttelse på høring. I vår uttalelse til varsel om oppstart skrev vi at det er viktig å sikre maksimumskrav til parkering, særlig begrensninger til bakkeparkering. Parkering er nå i hovedsak planlagt i parkeringskjeller. Dette er positivt. Det er ikke sikret et maksimumskrav til parkering i reguleringsbestemmelsene. Det kommer fram av høringsbrevet fra kommunen at det ikke skal være tverrstilt parkering i Nordgata i alternativ 1, som vist i plankartet for alternativet. Det kommer ikke fram av planen hvordan den endelige løsningen for bakkeparkering i alternativ 1 planlegges. Vi forutsetter at oppdatert plankart med riktig framstilling av parkering på bakkenivå blir vedlagt saken før den eventuelt blir vedtatt. ...

De fremmer også følgende faglige råd:

 • Vi har faglig råd om å gå videre med det alternativet som etter oppdatering av parkeringsløsningen fører til høyest arealutnyttelse av planområdet.
   

Trøndelag fylkeskommune skriver bl.a. følgende:
«Vi fraråder at Nordgata blir brukt til bakkeparkering
Fordi alternativ 1 ikke kan dekke parkeringsbehovet fullt ut i kjeller tilrettelegges det for en omforming av Nordgata med en rekke nye parkeringsplasser. Endringer i gateløpet vil få konsekvenser for tilstøtende områder, blant annet for planarbeidet på motsatt side av Nordgata.
Når jernbaneovergangen blir stengt blir Nordgata stengt for gjennomgangstrafikk, både for harde og myke trafikanter. Vi støtter rådmannens vurdering om at det vil være en fordel at Nordgata forblir utformet på myke trafikanters premisser. Med rom for møbleringssone og bevisst bruk av vegetasjon vil dette bli ei attraktiv gate i sentrum. Det er viktig når det i tida framover skal bygges en rekke nye boenheter på begge sider av gateløpet.
Nye byggeprosjekter i sentrum kan ikke løse parkeringsbehovet med bakkeparkering, men gjennom parkeringskjeller og/eller ved frikjøp/spleis i felles parkeringsanlegg i kjeller eller som parkeringshus. Fylkeskommunen fraråder derfor at økt bakkeparkering i Nordgata blir løsningen på parkeringsbehovet til alternativ 1, og oppfordrer kommunen og tiltakshaver til å finne nye løsninger for parkering i form eksempelvis frikjøp som kan bidra til finansiering av nye parkeringsanlegg, som for eksempel under Minsaas plass.»

Statens vegvesen skriver bl.a. følgende:
«Alternativ 1
I utgangspunktet synes det positivt å øke gatebredden i Nordgata, men vi mener i likhet med komité for plan og samfunn at dette ikke bør gjøres for å få plass til tverrgående parkering.

Vi har forståelse for at det er behov for parkeringsareal for tilliggende næringsvirksomhet, men en blanding av langs- og tverrgående parkering er erfaringsmessig et særdeles dårlig trekk med tanke på trafikksikkerhet. Tross lavt fartsnivå vil det her bli så mange konflikterende trafikkbevegelser at særlig myke trafikanter blir utsatt, og vi også av erfaring at rygging og kundeparkering gir økt risiko. Romslig tverrprofil og godt tilrettelagt med HC og sykkelparkering.»

Fylkesmannen i Trøndelag uttaler bl.a. følgende i brev av 13.05.20 (om innsigelser):
«Innsigelse 1
For alt. 1 er det tatt inn krav om maks 39 bakkeparkeringsplasser og maks 146 totalt. For alt. 2 er de samme begrensningene på hhv. maks 9 og 114. Begge alternativene vurderes å imøtekomme vår innsigelse. Det er imidlertid en forholdsvis stor forskjell mellom dem, og ut fra hensynet til å redusere det totale arealforbruket til dette formålet, vil vi klart anbefale alt. 2, jf. også vårt faglige råd i høringsuttalelsen. Mindre parkering i dagen vil kunne bidra til et mer attraktivt område, samt til å styrke sykkel og gange som transportform. Vi støtter rådmannens vurdering av at et ev. økt parkeringsbehov kan løses gjennom parkering under bakken, f.eks. Minsaas plass. Sentrumsarealene er verdifulle og andelen bakkeparkering bør begrenses til det høyst nødvendige.»

Konklusjon
Rådmannen har ikke endret syn på tverrstilt parkering, men dersom det er slik at planutvalget ønsker dette som et reelt alternativ ved videre behandling må dette sendes på høring.

Følgende vedtak kan i tilfelle være aktuelt:
«Revidert planforslag etter høring - alternativ 1 og 2, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Det er ikke tatt stilling til revisjonene, da dette vil bli gjort når komplett sak med alle høringsuttalelser legges fram for sluttbehandling.».
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 19.06.2020 11:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS