Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 54/20 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Ørin sør II - del av 277/1 m.m.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2019/2520 - /2019004

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 54/20
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Vedlagte forslag til planprogram, sist revidert 19.05.2020, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9.
   
Vedlegg: 

 1. rapp_Planprogram_detaljregulering Ørin Sør II_fastsetting av planprogram_19-05-20
 2. Notat_sammendrag av innspill til planarbeidet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Forslag til planprogram for detaljregulering av Ørin Sør II har ligget ute til offentlig ettersyn sammen med varsel om oppstart av planarbeidet, i samsvar med vedtak i Utvalg plan og samfunn den 3. desember 2019, sak 21/19. I høringsperioden er det mottatt 11 innspill, og revidert forslag til planprogram legges nå fram for fastsetting.
Revisjon av planprogrammet etter høring er vist med rød tekst.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av industriparken i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017, sist endret i 2019.

Verdal kommune ved Teknisk drift har engasjert Norconsult AS for å utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) med planprogram og konsekvensutredning for Ørin Sør II. Kommunen har avtale med grunneier om feste av ca. 98 daa og vurderer avtale med annen grunneier om feste av resterende ca. 3 daa. Festeavtale ble behandlet i kommunestyret 27.05.19, sak 39/19.

Forslag til planprogram er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Verdal kommune. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

Fastsetting av planprogram er i kommunens delegasjonsreglement delegert til planutvalget, men pga. innvendinger til planarbeidet og arealbruken legges saken fram for kommunestyret, jf. også tidligere generell praksis i Innherred samkommune.

Om planprogram og konsekvensutredning (KU)
Hensikten med planprogrammet er å gjøre rede for reguleringsspørsmålet, behovet for utredninger og innholdet i konsekvensutredning.

Generelt skal alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn ha et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Ifølge Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg I (vedlegg I = tiltak som alltid skal ha planprogram og konsekvensutredning), skal alle planer med næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15000 m2, alltid ha planprogram og konsekvensutredning.

Norconsult har i notat datert 30.06.2019 vurdert KU-plikten, og konkludert med følgende:
«Det vurderes at tiltaket faller inn under KU-plikten jfr. KU-forskriftens § 6 bokstav b) fordi tiltaket er næringsbygg med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 og temaene naturmangfold, støy/støv, grunnforhold og flom krever fagutredninger. Plankonsulent vurderer at tiltaket som faller inn under KU-forskriftens § 6 bokstav b) alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram.
Fagutredninger kan gjøres som en del av planbeskrivelsen selv om det ikke gjennomføres konsekvensutredning, og kommunen kan vurdere at utredningsplikten er tilstrekkelig oppfylt gjennom dette. Kommunen har imidlertid beskrevet konfliktnivået ved behandling av kommunedelplanen som forholdsvis høyt, slik at plankonsulent anbefaler også av den grunn at det gjennomføres konsekvensutredning i saken.
Planmyndigheten (Verdal kommune) skal ta endelig stilling til om planarbeidet faller innenfor virkeområdet til KU-forskriften før kunngjøring av oppstart av planarbeidet.»

Planmyndigheten i Verdal kommune har avgjort at det er behov for planprogram og KU i saken.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, planprosessen, medvirkning, alternativer og behov for utredninger. Forslag til planprogram har vært på høring i minimum 6 uker, samtidig med varsel om planoppstart. Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal også beskrive de tiltak som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.

0-alternativet (dagens situasjon) skal beskrives og benyttes som sammenligningsgrunnlag for å få fram de ulike konsekvensene av tiltakene. Med 0-alternativet menes at det aktuelle tiltaket ikke gjennomføres som forutsatt. En utredning/beskrivelse av 0-alternativet kan omfatte konsekvensene for utviklingen i området dersom tiltaket ikke gjennomføres.

Alternativ 1 = Fremtidig situasjon (detaljregulering). Ved detaljregulering i tråd med overordnet plan (fremtidig industri- og næringsområde) skal konsekvenser belyses i planbeskrivelse, KU og ROS-analyse i tråd med utredningsprogrammet i kap. 5.2 i planprogrammet.

Planområdet
Planområdet er på ca. 100 daa og ligger sør for Verdal industripark på Ørin. Planområdet omfatter ca. halvparten av arealet som er avsatt til næringsbebyggelse/forretning i felt BKB8 i kommunedelplanen for Verdal by. Planområdet består av tett skog (Fættaskogen).
Planområdet grenser i nord til industriområdet og Venusvegen, i øst til Jupitervegen, i sør til dyrket mark, skog og spredt boligbebyggelse og i vest til Aker barnehage.
Industriparken omkranses av Trondheimsfjorden, Verdalselva og Rinnelva. Deler av Verdal industripark ligger på fylling i sjø. Historisk utvikling av industriområdet, fra 1969 til dagens situasjon med 165 bedrifter som til sammen sysselsetter 3000 personer, er omtalt i planprogrammet. Det omhandler også dagens situasjon ift. karakter, klima, trafikkforhold, støy og støv, grunnforhold, naturfarer, kulturminner, teknisk infrastruktur, naturforvaltning, sosial infrastruktur samt barn og unges interesser. 

Utsnitt av kommundelplan Vrdal by 

Figur 2: Utsnitt av Kommunedelplan Verdal by 2017-2030, vedtatt 29.05.2017. Planområdet – markert med blå stiplestrek - ligger innenfor BKB8 på plankartet.

Illustrasjon av plangrense fra revidert planprogram.

Planstatus
Aktuelt planområde er avsatt som fremtidig næringsbebyggelse/forretning i felt BKB8 i kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017, sist endret i 2019. Deler av området omfattes også av faresone brann- og eksplosjonsfare. Inntil planområdet i vest er det i kommunedelplanen båndlagt areal til transportband (for kalk fra Tromsdalen) og vist framtidig veg til industriområdet fra dagens E6-kryss i Vinne.

Planområdet grenser i nord til detaljregulering for Tine med naboområder, vedtatt 01.09.2008, hvor dagens kjøreforbindelse mellom Venusvegen og Havfruvegen er regulert til gang- og sykkelveg.

Masterplan Verdal industripark
Masterplanen Verdal industripark 2040 (Tegn3, mai 2011) omfatter flere visjoner og ideer for utforming av industriparken. Masterplanen er ikke en plan etter plan- og bygningsloven, men en mulighetsstudie, som var nyttig ved revisjon av kommunedelplanen og som er også nevnt i vedlagte planprogram. I starten av kommunestyremøtet 27. februar 2012 ble det gitt en orientering om mulighetsstudien Verdal Industripark v/Øystein Kvistad, og det ble gjort video-opptak av presentasjonen. Se lenke til rapportene under «Andre dokumenter ikke vedlagt».

Pågående planarbeid i nærområdet
Det pågår arbeid med kommunedelplan for E6, se følgende høring i 2019:
https://www.verdal.kommune.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/E6-Asen-Mare-ettersyn/
Framtidig næringsareal nærmest E6 er foreslått båndlagt i påvente av detaljregulering for E6.
Planen vil legge føringer for kryssplassering og lokalvegnett samt omlegging eller fjerning av sidespor jernbane til industriområdet. I planbeskrivelsen for E6, punkt 5.6.2 Jernbane, går følgende fram: «Foreslått E6 løsning forutsetter omlegging av sidesporet fra gamle Rinnan stasjon til industriparken. Omleggingen er foreslått inntil og parallelt med båndlagt transportbane for kalk vist i kommunedelplan Verdal by.» Statens vegvesens anbefalte alternativ viser framtidig trasé for jernbane sidespor, fra kommunegrensa og til båndlagt trase for transportband, men alternativ D over Rinnleiret viser ikke sidesporet. I forslag til planbestemmelse § 3.1 siste ledd går følgende fram: «Dagens sidespor jernbane på Verdal skal opprettholdes til nytt sidespor jernbane er ferdig etablert.»

Forslag til planprogram - hva som skal utredes og konsekvensutredes
Det er redegjort for nasjonale, regionale og kommunale føringer, hvorav mer utfyllende om planstatus i gjeldende kommunedelplan.

Det er foreslått følgende utredningstema:

 • Natur-, klima- og miljøforhold
  - Landskapsbildet *
  - Jordbruk
  - Naturmiljø og Biologisk mangfold *
  - Grunnforhold og Radon
  - Forurensning i grunnen
  - Klimatilpasning
  - Flom/havstigning
  - Støy *
  - Støv/lukt *
  - Friluftsliv, rekreasjon, møteplasser, idrett og nærmiljø *
 • Transport og infrastruktur
  - Tilgjengelighet; trafikkflyt, gang/sykkelnett og kollektivnett *
  - Trafikksikkerhet: Annen infrastruktur; vann- og avløpsløsning
 • Andre forhold
  - Universell utforming
  - Samfunnssikkerhet, beredskap og ulykkesrisiko (ROS-analyse)
  - Økonomiske konsekvenser for kommunen
  - Overordna målsetninger for industriparken og masterplanen VIP 2040.

Utredningstema merket med * skal konsekvensutredes og oppsummeres i planbeskrivelsen. De øvrige skal vurderes i planbeskrivelse og/eller risiko- og sårbarhetsanalysen.

Vedrørende eventuelle «alternativer» - Status Ørin nord
Alternative områder for industriutvikling vurderes ikke i denne planprosessen.
Kommunens arealplaner (kommunedelplan og reguleringsplan) legger til rette for utvidelse av industriområdet i nord og sør, hvorav denne saken omhandler utvidelse i sør.
Ørin nord (nord for Kværner) er allerede regulert og tilrettelagt for industriutvikling, men reguleringsplanen har et plankrav som tilsier behov for detaljregulering.

Reguleringsplan for Ørin nord, vedtatt 19.11.2007 omfatter ca. 250 daa industri/lager, hvorav deler av det i dag er sjøareal innenfor etablert molo. Arealet eies av Verdal kommune, og det gjenstår utfylling av området før det kan tas i bruk til utbygging. Planen har krav om bebyggelsesplan, som er en utgått plantype. Etter ny plan- og bygningslov (2008) er det følgelig krav om detaljregulering før området kan tas i bruk til utbygging. Bebyggelsesplanen skulle bl.a. ivareta best mulig landskapstilpasning gjennom utforming og plassering av bebyggelsen, tekniske installasjoner, veger, felles parkeringsløsninger og beplantning. Reguleringsplanen fastsetter ikke maks byggehøyde.

Undervegsrapport om «Utvikling Ørin nord – orienteringssak» ble tatt til orientering i Formannskapet 14.11.2019, sak 120/19. I saken går bl.a. følgende fram:
«Ørin nord står uansett ikke ferdig «i morgen», det vil bli kapitalkrevende og området kan ikke løse dagens mangel på industriareal i Verdal. I skrivende stund gjenstår kun 18 mål med industriareal på Ørin (sør), og kommunen har i senere tid måtte takke nei til flere bedriftsetableringer på grunn av arealknapphet. Senest en forespørsel i september om 40 daa.
Kommunestyrets vedtak av 27/5-2019 om å inngå kontrakt om feste av nærmere 85 daa av eiendommen 277/1 på Ørin sør, er i så måte avgjørende viktig for den videre utvikling av Verdal industripark. Det er også et poeng at Ørin sør og Ørin nord tilfredsstiller ulike behov og bør tilrettelegges for ulike typer industri, der førstnevnte er typisk «blue collar» og sistnevnte prioriteres for en tyngre type industri med definerte og tydelig uttalte havnebehov.»

Saksgang og medvirkning
Oppstartsmøte mellom Norconsult og Verdal kommune ble gjennomførte 13.06.2019.

Vedtak om å varsle planoppstart ble fattet i Utvalg Plan og samfunn 03.12.2019, sak 21/19.

Varsel om planoppstart med forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i januar 2020. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa Innherred den 18.01.2020 og på kommunens hjemmeside. Regionale myndigheter og andre berørte parter ble tilskrevet med brev/e-post datert 15.01.2020. Frist for uttalelser var satt til 06.03.2020.

Interne innspill til planprogram før varsel om planoppstart
Innspill fra kommunens beredskapskoordinator samt felles innspill fra kommuneoverlege, samfunnsutvikler, kriminalitetsforebyggende rådgiver og samfunnsplanlegger var oppsummert og kommentert ved behandling av varsel om planoppstart.

Høringsuttalelser ifb. varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram
Det er mottatt 11 innspill til planprogrammet/oppstartsvarselet.

Det er mottatt innspill fra:

 1. Fylkesmannen i Trøndelag
 2. Trøndelag fylkeskommune
 3. Statens vegvesen
 4. NVE
 5. Sametinget
 6. Tensio TN (tidl. NTE)
 7. Verdal idrettsråd
 8. Trøndelag idrettskrets
 9. Fætten vel
 10. Anonym
 11. Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal kommune

Vedlagte notat datert 08.05.2020 oppsummerer og kommenterer samtlige innspill, og det går fram om innspillene er tatt til følge med endringer i planprogrammet eller om det vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av selve planforslaget.

Planprogrammet er revidert etter innspill fra Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen.
Det er tatt inn henvisning til Trønderplanen 2019-2030. Forslag til kommunedelplan for ny E6 Åsen – Mære er tatt inn i oversikten over kommunale føringer og planer. Kravet om trafikkanalyse/-utredning er tydeliggjort og supplert ift. utredning av tiltak som kan redusere biltrafikk og øke ferdsel med gange, sykkel og kollektivtransport. Videre er det tatt inn utredning ift. Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021 og vannforskriftens § 12. Øvrige innspill vil delvis bli vurdert i videre planarbeid.

Vurdering:
Det er mottatt 11 høringsuttalelser og planprogrammet er supplert noe med bakgrunn i uttalelser.
Noen innspill er imidlertid av en slik karakter at de vil bli vurdert i videre planarbeid.
 
Kommunen finner av vedlagte notat at mottatte innspill stort sett er fulgt opp på en god måte.
Fætten vel er imidlertid fortsatt imot utvidelse av industriparken, slik de også var i kommunedelplanprosessen. Detaljreguleringen er i utgangpunktet ikke en omkamp om arealbruken, men kommunedelplanen kunne ikke påklages.

Fættaskogen er kartlagt som et viktig friluftslivsområde (grønnkorridor) i kommunens kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder jf. orienteringssak i Komite plan og samfunn 13.06.2017, sak 35/17. Da arealet ble avsatt til framtidig næringsbebyggelse/forretning i kommunedelplanen gikk blant annet følgende fram i konsekvensutredningen (se KU KDP side 71 om område 1B): «Fættaskogen besitter nærmiljøkvaliteter som mange er glade i selv om skogen stadig har blitt mindre med årene ettersom industriområdet har utviklet seg. Skogen er imidlertid ikke vernet mot hogst eller oppdyrking.»
Alternativ utvidelse «Område 1A» var også KU-utredet, og dette omfattet mer areal sørover.

Ifølge kommunedelplanen skal det tas spesielt hensyn til barnehage og boliger i nærområdet, og dette synes dekt innenfor utredningsprogrammets tema. Forholdet til friluftsliv er også tema.

Plangrensen gjør det mulig å sikre en buffersone i ytterkantene av industriområdet, mot andre arealbruksformål. I kommunedelplanen ble avsatt industriområde avgrenset slik at et belte med ca. 50 m bredde av Fættaskogen står igjen som en buffer/skjerm mot eksisterende boligbebyggelse samt noe grønt omkring barnehagen.

Foreslått planarbeid er i samsvar med gjeldende kommunedelplan (KDP), selv om ikke hele det avsatte nærings-/forretningsområdet BKB8 tas med. Hverken trasé for transportband, E6 med lokalvegnett eller industrisporets skjebne er endelig planavklart. Planen ser imidlertid ikke ut til å vanskeliggjøre dette, da framtidig lokal infrastruktur ser ut til å havne vest og øst for planområdet. Planen omfatter ikke arealet nærmest Flyvegen, som ligger inntil båndlagt areal til transportband (KDP), ny veg til industriområdet (KDP) og mulig omlegging av sidesporet fra gamle Rinnan stasjon til industriparken (forslag KDP E6 - Statens vegvesens alternativ). Ny veg til industriområdet bør forøvrig ses i sammenheng med avklaring av kryssplassering på E6.

Fastsetting av planprogram skal foretas av kommunestyret eller delegert politisk utvalg jf. plan- og bygningslovens § 12-9 siste ledd:
«Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes. Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å fastsette planprogram i samsvar med kommunelovens regler. Beslutning om ikke å fastsette planprogram kan ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse.»

Planarbeidet er i samsvar med avsatt arealbruk i kommunedelplan Verdal by, og fastsetting av planprogram er i kommunens delegasjonsreglement fra 01.01.2018 delegert til planutvalget.
Det foreligger innvendinger til planarbeidet og arealbruken fra bl.a. Fætten vel, og programmet legges følgelig fram for kommunestyret til vedtak. Dette var også praksis i Innherred samkommune. Velforeningen hadde også innvendinger i kommunedelplanprosessen, men vedtak av kommunedelplan kunne ikke påklages. Planarbeidet stoppes dersom planprogrammet avvises. Det er også anledning til å gjøre relevante tilføyelser i planprogrammet ifb. fastsetting.

Hensikten med planarbeidet er i samsvar med avsatt arealbruk i overordna plan og vedlagte forslag til planprogram synes dekkende for de utredninger som bør foretas i planarbeidet for å avklare arealbruken her. Rådmannen tilrår at vedlagte planprogram fastsettes.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 01.02.2021 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS