Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 56/20 Status beitebruk/rovvilt sesongen 2019/2020

Saksbehandler : Petter Voll

Arkivref : 2020/1459 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 56/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Utvalg for plan og samfunn slutter seg til rådmannens vurderinger i saken.
 2. Utvalg for plan og samfunn er positiv til at det gjennomføres en utredning i regi av Innherredssamarbeidet for å se på mulighetene for et interkommunalt samarbeid for skadefelling fra 2021.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/juni-2019/veileder-for-gjennomforing-av-fellingsoppdrag/  

Saksopplysninger:
Det vises til vedtak i sak 29/20 i utvalg for plan og samfunn sitt møte 21.04.20.

 1. Interkommunalt samarbeid.
  Det er tatt initiativ overfor de kommunene som Verdal hadde felles fellingstillatelse på ulv i sesongen 2019. (Stjørdal, Meråker og Levanger). Dette i tråd med vedtak i PS sak 029/20.
   
  Tilbakemeldingene fra Stjørdal og Meråker var at de ønsket å fortsette samarbeide som i fjor uten formalisert samarbeid med koordinator. Levanger tilbyr seg å administrere skadefelling av ulv både i Levanger og Verdal i 2020 og være en regionkoordinator for Levanger og Verdal. Dette gjelder for ulv. Dette vil bety at Verdal kommune overfører sin myndighet og ansvar for skadefelling av ulv til Levanger kommune i 2020.
   
  Sommeren 2019 tydet det på at en hadde revirdannelse av ulv i områdene til Meråker, Levanger, Stjørdal og Verdal. Skadefellingen pågikk hele sommeren uten vellykket resultat. Skadefellingen ble koordinert av kommunene Meråker og Verdal. Parallelt med dette ble det i Verdal gjennomført en vellykket skadefelling av bjørn. I de siste årene har det årlig blitt tildelt skadefelling av bjørn til Verdal kommune. Enkelte år også av jerv. Tapstallene til jerv er også veldig store, slik at det er ikke umulig at vi i fremtiden kan få flere enn to skadefellinger samtidig.
   
  Dersom vi opplever på nytt en revirdannelse av ulv (noe som er meget sannsynlig) i fremtiden er det vanskelig å si om det skjer i samme området som sist. Det kan også skje i andre deler av Verdal kommune, områder som har grense til Steinkjer og Snåsa. SNO opplyser at ett naturlig ulverevir i vårt område er på ca 1.500 km2
   
  Rådmannen er av den oppfatning at det kompliserer bildet at Levanger kommune har ansvaret for ulv i 2020 og samtidig «disponerer» fellingslaget. En kan komme i en situasjon der det er skadefelling på ulv i Levanger og bjørn og/eller jerv i Verdal og Verdal kommune disponerer ikke et eget fellingslag. En tillater seg også å gjøre oppmerksom på at ved avvikling av Innherred Samkommune vedtok både Levanger kommune og Verdal kommune at dette var ett ansvar som skulle ligge i den enkelte kommune.
   
  Rådmannen ønsker å fortsette utviklingen av samarbeidet med nabokommunene også i 2020 uten at det engasjeres en regionkoordinator.
   
  I andre deler av landet har en etablert regionale fellingslag for eksempel i kommunene Selbu, Tydal, Holtålen, Røros, Rennebu, Holtålen og Midtre Gauldal og kommunene i Nord Østerdalen. Dette synes å ha hatt positiv effekt. En har klart å effektivisere jakten og har hatt ressurser til å utvikle egne hundeekvipasjer beregnet både på ulv og bjørn.
   
  Rådmannen ønsker å utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid på skadefelling i regi av Innherredssamarbeidet. Dette består av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Snåsa og Steinkjer. Dersom denne utredningen konkluderer med et samarbeid etter kommuneloven kap 5A innebærer at beslutningsmyndigheten og gjennomføringen av oppgaver kan bli lagt til en annen kommune (Vertskommune), men virksomheten kan i og for seg være lokalisert i en annen kommune, eller ha avdelingskontorer i ulike kommuner.
 2. Tilgang til og oppdragsavtaler med hundeekvipasjer og kommunalt jaktlag.
  Verdal kommune har utvidet fellingslaget med 6 personer. Det utgjør totalt 18 personer. I tillegg har en nært samarbeid med Levanger kommune med utveksling av jegere etter behov. Gode hunder kan være avgjørende for å lykkes samtidig er det viktig at de er raskt på stedet som er utgangspunktet for jakten. Det er inngått avtale med to ekvipasjer fra Sør-Trøndelag og SNO har to ekvipasjer disponible. I tillegg er det flere hunder i jaktlaget som er trenet på sporing av bjørn.
   
  Det tenkt flere runder med trening av hundeekvipasjene både i regi av SNO og Robert Salomonnson, dette er blitt lagt på vent pga restriksjoner knyttet til Covid-19.
 3. Rutiner for mediahåndtering
  På generelt grunnlag har uttak av skadevoldere overfor beitedyr offentligheten og medias interesse. Verdal kommune sin praksis er at det er fagleder eller leder med personalansvar som kommenterer saker i media. Ved vellykket uttak av skadevolder sendes det ut pressemelding samtidig med at saken legges ut på kommunen sin hjemmeside og kommunens facebookside. Det kommuniseres aldri detaljer fra selve jakta hverken i forkant eller etterkant, uansett resultat.
 4. Sosiale medier
  Det er tatt initiativ overfor beitenæringen for å opprette en egen facebook gruppe. Dette er tenkt som en lukket gruppe for Verdal kommune, skadefellingslag og representanter fra beiteområdene. På siden skal det utveksles relevant informasjon for beitebrukere og skadefellingslaget. Dersom en får revirdannelse av ulv er det naturlig at andre kommuner som er berørt av revirdannelsen tilsluttes gruppen.
 5. Kommunikasjon med relevante aktører
  Relevante aktører i denne forbindelse er nabokommuner, SNO, Fylkesmannen i Trøndelag (FMT) og Beitebrukere.
   
  Det er tatt initiativ overfor beitebrukerne om at Verdal kommune og beitebrukerne i fellesskap utarbeider en beredskapsplan. Dette er ett arbeid som er støttet av FMT. I en slik beredskapsplan er kommunikasjon mellom forvaltning og beitebrukere ett sentralt tema. På nåværende tidspunkt er det uavklart hva resultatet av dette initiativet blir.
   
  Gjennom beitesesongen er det løpende dialog med FMT og SNO fra Verdal kommune sin side. FMT delegerer fullmakt til skadefelling. SNO gir råd og veiledning og kan i ytterste konsekvens delta fysisk i skadefellingen utover det å stille hundeekvipasjer til disposisjon.
   
  Det er ønskelig fra Verdal kommune å ha ett nært samarbeid med næringen gjennom hele året, Vi har to faste møter ett etter beitesesongen og ett før sesongen, I tillegg vil det være møter etter behov. Verdal har 7 ulike beiteområder. Vår dialog går direkte til lederne av beiteområdene og Verdal Sauavlslag. Dersom det oppstår akutte situasjoner som f.eks revirdannelse av ulv, kommuniserer vi med hele beitenæringen (både sau og rein), forvaltningen og nabokommunene.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 27.07.2021 15:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS