Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2020 - PS 57/20 Stenging av planovergangen i Nordgata - kort statusoppdatering

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2019/3820 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 09.06.2020 57/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
202001180-17 Underskrevet avtale angående planovergang i Nordgata

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.  

Saksopplysninger:
Det er inngått en samarbeidsavtale med banenor om stenging av planovergangen i Nordgata (se vedlegg)

I kommunaldepartementets vedtak ble det fastsatt at planovergangen skal stenges, men det ble ikke satt tidsfrist for stenging. Se vedtak under:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030", vedtatt av kommunestyret 29. mai 2017, med noen endringer. Områdene ved Verdal stasjon som eies av Bane NOR, videreføres som jernbaneformål i kommunedelplanen for å sikre nødvendige arealer til effektiv drift av jernbanen. Det må utarbeides en reguleringsplan som viser framtidig løsning for områdene rundt stasjonen og Nordgata. I arbeidet med reguleringsplan må det avklares om deler av arealene kan omdisponeres permanent, eller midlertidig benyttes til annet formål enn jernbane. Planovergangen i Nordgata vises som stengt for alle trafikantgrupper, men det settes ingen absolutt frist for stengning for gående og syklende.

I samarbeidsavtalen med Bane Nor er det blitt enighet om at stenging skal være gjennomført innen 01.12.2022 såfremt de nødvendige avbøtende tiltak er gjennomført.

Norconsult er innleid som konsulent for utredningen. Kostnadsfordelingen er 50/50 mellom Verdal kommune og Bane Nor.

 • Hensikten er å avklare nødvendige tiltak før stenging av planovergangen.
 • Prosjektet vil ha et særlig fokus på å avdekke om det er tiltak som krever reguleringsplan eller andre offentlige prosesser før byggeplanlegging.
 • Spesielt viktig å avdekke tidlig om det er tiltak som forutsetter reguleringsplanlegging før bygging.
 • Tiltaksavklaringer skal være hovedfokus i utredningsarbeidet. Dagens situasjon oppsummeres/henvises til rapporter.
 • Tekniske forprosjekter gjennomføres som del av byggeplanlegging.
 • Utredningen må avklare tiltakene tilstrekkelig til at omfanget av tiltakene er forståelig
   

Støyrapportene tilknyttet reguleringsplanene i Nordgata har vist at stenging av planovergangen er viktig for å nå støykravene i planområdene.

Utredningsarbeidet har følgende hovedtema:

 • Målsetningen med rapporten
 • Samarbeidsparter
 • Bakgrunnsmateriale
 • Dagens situasjon
 • Jernbanen
 • Biltrafikk
 • Busser/taxi
 • Sykkel
 • Gående
 • Byrom
 • Fremtidig trafikksituasjon
 • Biltrafikk
 • Sykkel
 • Gående
 • Byrom
   

Vurdering:
Det vil bli gitt en muntlig orientering om status og fremdrift i møte 09.06.20 som et supplement til saksframlegget.
  

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 03.06.2020 13:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS