Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 18.08.2020

 

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.08.2020
Tid            : 09:00 - 13:25
Til stede   : 9 representanter


Følgende spørsmål ble stilt i starten av møtet og ble besvart under sak 66/20 Orienteringer:

Repr. Anne Grete Valbekmo:
Status renovasjon på seterbygninger?
Tomta rundt brannstasjonen?

Repr. Arvid Wold:
Status rådmannssituasjonen? 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 060/20 Godkjenning av møteprotokoll 09.06.2020 Protokoll
PS 061/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 062/20 Orientering om bruksrasjonaliseringer og forvaltningspraksis i perioden 2016-2020 Saksframlegg Protokoll
PS 063/20 Klage på avslag på fradeling av skogteig for salg - 5038/131/3 -Nina Overrein Sellæg Saksframlegg Protokoll
PS 064/20 Stenging av planovergang i Nordgata foreslåtte tiltak Saksframlegg Protokoll
PS 065/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 066/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 18.08.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Inger Åse L. Evenmo møtte som vara
Vidar Nordskag R Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

 

PS 060/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 18.08.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 9. juni 2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                                  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 9. juni 2020 godkjennes.
    
 
 

PS 061/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 18.08.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
             
  
  

PS 062/20 Orientering om bruksrasjonaliseringer og forvaltningspraksis i perioden 2016-2020   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 18.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
             
  
 

PS 063/20 Klage på avslag på fradeling av skogteig for salg - 5038/131/3 -Nina Overrein Sellæg   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 18.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Med hjemmel i jordlovens § 12 tas klagen fra Nina Overrein Sellæg til følge og omsøkt fradeling av skogteig fra eiendommen gnr. 131 bnr. 3 tillates på vilkår av at skogteigen selges til et foretak i aktiv drift med skogeiendom i umiddelbarnærhet til denne teigen.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for parten i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
  
  

PS 064/20 Stenging av planovergang i Nordgata foreslåtte tiltak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 18.08.2020

BEHANDLING:  
Utvalg for plan og samfunn v/leder Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag:
"Utvalg plan og samfunn er bekymret for virkningen som stenging av planovergangen vil ha for handel og ferdselsmønster i sentrum. Nordgata er i dag en av de viktigste aksene for ferdsel gjennom sentrum, både for kjørende, syklende og gående. Imidlertid ser utvalget at kryssing av jernbanen i Nordgata utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko, og forholder seg til vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som sier at planovergangen må stenges.

Utvalget vil presisere behovet for gode avbøtende tiltak, og viser til at omfanget av ulovlig kryssing av sporet kan øke hvis gående må ta omveier som ikke oppleves som naturlig. Dette kan skape nye farlige situasjoner. Utvalget vil derfor fremheve at alle tiltakene som legges frem i saken må gjennomføres, dette for å gi kryssinger av jernbanen som oppleves som naturlig og som er trygge både for kjørende, syklende og gående.

Utvalget viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skriver i sitt vedtak at de ser behovet for at Nordgatas viktige funksjon i sentrum opprettholdes for gående og syklende. Videre skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kryssing av jernbanen i Nordgata ikke vil kunne erstattes av de andre planskilte kryssingene som finnes i sentrum på en god måte. På bakgrunn av dette mener utvalget at undergang for gående og syklende ved dagens planovergang må utredes videre. Kryssing av jernbanen må ivareta de med nedsatt funksjonsevne, og det er et minstekrav at universell utforming ivaretas i ny undergang eller ved en endring av undergangen i Jernbaneparken."

Utvalget forutsetter at vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir fulgt opp av en reguleringsplan for hele området iht. vedtaket.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra utvalg for plan og samfunn ble forslaget fra utvalg for plan og samfunn enstemmig vedtatt.
                            
VEDTAK: 
Utvalg plan og samfunn er bekymret for virkningen som stenging av planovergangen vil ha for handel og ferdselsmønster i sentrum. Nordgata er i dag en av de viktigste aksene for ferdsel gjennom sentrum, både for kjørende, syklende og gående. Imidlertid ser utvalget at kryssing av jernbanen i Nordgata utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko, og forholder seg til vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som sier at planovergangen må stenges.

Utvalget vil presisere behovet for gode avbøtende tiltak, og viser til at omfanget av ulovlig kryssing av sporet kan øke hvis gående må ta omveier som ikke oppleves som naturlig. Dette kan skape nye farlige situasjoner. Utvalget vil derfor fremheve at alle tiltakene som legges frem i saken må gjennomføres, dette for å gi kryssinger av jernbanen som oppleves som naturlig og som er trygge både for kjørende, syklende og gående.

Utvalget viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skriver i sitt vedtak at de ser behovet for at Nordgatas viktige funksjon i sentrum opprettholdes for gående og syklende. Videre skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kryssing av jernbanen i Nordgata ikke vil kunne erstattes av de andre planskilte kryssingene som finnes i sentrum på en god måte. På bakgrunn av dette mener utvalget at undergang for gående og syklende ved dagens planovergang må utredes videre. Kryssing av jernbanen må ivareta de med nedsatt funksjonsevne, og det er et minstekrav at universell utforming ivaretas i ny undergang eller ved en endring av undergangen i Jernbaneparken.

Utvalget forutsetter at vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir fulgt opp av en reguleringsplan for hele området iht. vedtaket.

         
  
 

PS 065/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 18.08.2020

BEHANDLING:  
Sp v/Siri-Gunn Vinne fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Under planlegging av nye boligområder skal bruk av dyrka jord/dyrkbar jord minimaliseres til det helt nødvendige for en god infrastruktur.
 • Verdal kommune er en stor kommune i areal og vi har bosetting i store deler av kommunen. Det er ønskelig at det fortsatt tilrettelegges for spredt boligbygging slik at vi tar hele kommunen i bruk.

Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert punktvis over tilleggsforslaget fra SP v/Siri-Gunn Vinne med følgende resultat:

 • Første kulepunkt: Enstemmig vedtatt.
 • Andre kulepunkt: Enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret slutter seg til Boligplan Verdal 2020-2023.
 2. Under planlegging av nye boligområder skal bruk av dyrka jord/dyrkbar jord minimaliseres til det helt nødvendige for en god infrastruktur.
 3. Verdal kommune er en stor kommune i areal og vi har bosetting i store deler av kommunen. Det er ønskelig at det fortsatt tilrettelegges for spredt boligbygging slik at vi tar hele kommunen i bruk.


    
  

PS 066/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 18.08.2020

BEHANDLING: 
Lederen orienterte om:

 • Småbåthavna.
  Er nedsatt en arbeidsgruppe (repr. fra Trondheim havn, Verdal kommune og Verdal Båteierforening) som skal se på muligheter og kostnader.
 • Tromsdalssaken.
  Ekstrapunktene som ble vedtatt under behandlinga i kommunestyret.
  Pkt. 5. i vedtaket. Det er blitt en feil, det er ikke reguleringsplanen, men driftsplanen, som skal revideres av Direktoratet for mineralforvaltning minimum en gang i løpet av hver valgperiode.

Rådmannen svarte på spørsmålet fra repr. Arvid Wold om status rekruttering av ny rådmann (kommunedirektør).

Virksomhetsleder PBOM, Petter Voll, orienterte om:

 • Ansatt ny fagleder ved PBOM, Gunnhild Kvistad.
 • Plansakene Domuskvartalet og Fokus-bygget.
 • Tromsdalssaken. Kommet klager og krav om lovlighetskontroll.
 • Klagesaken fra Morten Aune utgår.
 • Flyten på høringssaker – tiden fra vedtak om at den skal sendes ut på høring – til er lagt ut på høring.

Han svarte også på spørsmålene fra repr. Anne Grete Valbekmo om renovasjon på seterbygninger og tomta rundt brannstasjonen.

Mads Forsell orienterte om beitedyr og skader så langt i år.
 
  
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 12.11.2020 14:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS