Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 15.09.2020

 

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 15.09.2020
Tid            : 09:00 - 14:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Siri-Gunn Vinne ble innvilget permisjon etter sak 69/20. Til stede 8 representanter.


Før ordinær saksbehandling var det:

 • Befaring ved Hallem vannrenseanlegg og Ørin kloakkrenseanlegg.
 • Kort orientering om status i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel v/Marthe L. Bakken.
 • Orientering av miljøverndirektoratet v/Merete Gynnild (via Teams) om innføring av avvikssone støy. Se presentasjonen som ble brukt.

 

Følgende spørsmål ble stilt:

 • Repr. Arvid Wold: Ønsker en kort orientering om drikkevannskilden vår (Leksdalsvatnet).
 • Repr. Leif Johan Berg: Sak 7/20 Mindre Endring av regulering for Storholmen- Nye Veger. Hva er status for saksgangen?

 

Spørsmålene ble besvart under sak 72/20. 

 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 067/20 Godkjenning av møteprotokoll 18.08.2020 Protokoll
PS 068/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 069/20 Fastsetting av planprogram- områdeplan Fagerli Saksframlegg Protokoll
PS 070/20 Behandling av reguleringsplan Einervegen 1-7 Saksframlegg Protokoll
PS 071/20 Planbehandling detaljregulering- Brauta Øst Saksframlegg Protokoll
PS 072/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 15.09.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Nei Vara: Rune Tronsmo Olsen 
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Leif Johan Berg 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Vara: Anne Kolstad
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

  
 

PS 067/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 15.09.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 18. august 2020 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                                   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 18. august 2020 godkjennes.
      
 
 

PS 068/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 15.09.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.             
 
   
  

PS 069/20 Fastsetting av planprogram- områdeplan Fagerli   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 15.09.2020

BEHANDLING:  
MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tilleggsforslag:
Oppfordring til aktørene fra Utvalg Plan og samfunn: Det bes om å få vurdert om det kan være en god ide at hele prosjektet legges opp med mål om å bygge lavenergihus, hvor bruk av solcellepanel/solcelleskifer etc. settes i sentrum.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra MDG v/Arvid Wold. Enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Vedlagte forslag til planprogram, sist revidert 01.09.20 fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9.

Oppfordring til aktørene fra Utvalg Plan og samfunn: Det bes om å få vurdert om det kan være en god ide at hele prosjektet legges opp med mål om å bygge lavenergihus, hvor bruk av solcellepanel/solcelleskifer etc. settes i sentrum.             
  
 
  

PS 070/20 Behandling av reguleringsplan Einervegen 1-7   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 15.09.2020

BEHANDLING:  
Repr. Siri-Gunn Vinne ble innvilget permisjon.
Til stede: 8 representanter.

SP v/Terje Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag:
Tilføyelse under § 4, punkt 4.6 Universell utforming
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utforming av uteområdene. Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn detaljert utomhusplan. Planen skal vise bebyggelse med markering av innganger, atkomst og parkering, behandling av overflater, sitteplasser, lekeplasser med utstyr, areal for avfall, vegetasjon, eventuelle støttemurer samt andre arealavgrensende tiltak. Alle bygningene der det er krav om heis skal ha adkomst som er universelt utformet.

Nytt underpunkt under § 7:
Dersom naboers eiendom blir berørt i forbindelse med bygningsarbeidet, skal evt. skade eller negativ påvirkning tilbakeføres til opprinnelig tilstand uten ubegrunnet opphold.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over første del i SP v/Terje Aksnes sitt forslag. Enstemmig vedtatt.
Til slutt ble det votert over andre del i SP v/Terje Aksnes sitt forslag. Vedtatt med 7 mot 1 stemme (Jorunn Dahling, AP).
     
VEDTAK:  
Forslag til detaljregulering for Einervegen 1-7 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Tilføyelse under § 4, punkt 4.6 Universell utforming
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utforming av uteområdene. Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn detaljert utomhusplan. Planen skal vise bebyggelse med markering av innganger, atkomst og parkering, behandling av overflater, sitteplasser, lekeplasser med utstyr, areal for avfall, vegetasjon, eventuelle støttemurer samt andre arealavgrensende tiltak. Alle bygningene der det er krav om heis skal ha adkomst som er universelt utformet.

Nytt underpunkt under § 7:
Dersom naboers eiendom blir berørt i forbindelse med bygningsarbeidet, skal evt. skade eller negativ påvirkning tilbakeføres til opprinnelig tilstand uten ubegrunnet opphold.
  
  

PS 071/20 Planbehandling detaljregulering- Brauta Øst   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 15.09.2020

BEHANDLING:  
SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Tilføyelse til punkt 11.2:
  Kjørevei F-SKV1 skal utvides og oppgraderes med fast dekke før bygningsarbeidet starter.
 2. Nytt punkt 11.4:
  Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
 3. Tilføyelse til nytt pkt. 11.4:
  Dersom naboers eiendom blir berørt i forbindelse med bygningsarbeidet, skal evt. skade eller negativ påvirkning tilbakeføres til opprinnelig tilstand uten ubegrunnet opphold.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 1. Rådmannens forslag til vedtak. Vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte mot (Anne Kolstad (SV) og Arvid Wold (MDG).
 2. SP v/Anne Grete Valbekmo sitt tilleggsforslag pkt. 1. Vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte mot (Anne Kolstad (SV), Arvid Wold (MDG) og Jorunn Dahling (AP).
 3. SP v/Anne Grete Valbekmo sitt tilleggsforslag pkt. 2. Vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte mot (Anne Kolstad (SV) og Arvid Wold (MDG).
 4. SP v/Anne Grete Valbekmo sitt tilleggsforslag pkt. 3. Vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte mot (Anne Kolstad (SV), Arvid Wold (MDG) og Jorunn Dahling (AP).

 

VEDTAK:  

 1. Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

  Før saken legges ut til høring og offentlig ettersyn må planbeskrivelsen vise hvilke vurderinger som er gjort for å hensynta merknader fra naboer angående adkomtsveg, og hvilke vurderinger som er gjort for å endre bestemmelse.

 2. Tilføyelse til punkt 11.2:
  Kjørevei F-SKV1 skal utvides og oppgraderes med fast dekke før bygningsarbeidet starter.
 3. Nytt punkt 11.4:
  Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
 4. Tilføyelse til nytt pkt. 11.4:
  Dersom naboers eiendom blir berørt i forbindelse med bygningsarbeidet, skal evt. skade eller negativ påvirkning tilbakeføres til opprinnelig tilstand uten ubegrunnet opphold.

 

 

PS 072/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 15.09.2020

BEHANDLING: 

 • Virksomhetsleder Petter Voll svarte på spørsmålet fra repr. Leif Johan Berg om saksgangen i sak 7/20.
 • Virksomhetsleder Petter Voll orienterte om:
  Status og fremdrift i byggesakene i sentrum
  (Domus, Mega, Fokus og stenging av planovergangen i Nordgata).
 • Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte på spørsmålet fra repr. Arvid Wold om drikkevannskilden vår (Leksdalsvatnet).
 • Oppfølging rullestoldag v/ kommunalsjef samfunn, Trond Selseth.
  Notat/rapport etter dagen ble delt ut i møtet.
 • Glassiglo på Trones.
  Svar fra fylkesmannen i Trøndelag dat. 31.08.20 ble utdelt. Vedtaket stadfestes.
 • Lederen:
  Evaluering av utvalgets arbeid så langt. Sak i neste møte.
  E6-saken. Sak i neste møte.

 


 Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 14.05.2021 10:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS