Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 13.10.2020

 

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 13.10.2020
Tid            : 09:00 - 12:50
Til stede   : 9 representanter. Under behandling av sak 78/20: Til stede 8 representanter

 

Før saksbehandling var det befaring i forbindelse med sak 76/20.
Sak 76/20 ble behandlet før sak 75/20. Sak 79/20 ble behandlet før sak 78/20.
Repr. Oddleiv Aksnes stilte følgende spørsmål:

 1. Vedtak i sak 31/20 i utvalg for plan og samfunn. Er jobben startet, når kan det forventes av sak kommer til politiskbehandling?
 2. Sak i formannskapet f.k. torsdag om frikjøp parkeringsplasser. Hvorfor er ikke saken til behandling i utvalg for plan og samfunn (før formannskapet)?

 

Spørsmålene ble besvart under sak 79/20.

 
 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 073/20 Godkjenning av møteprotokoll 15.09.2020 Protokoll
PS 074/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 075/20 Orienteringssak høringsuttalelse E6
Saksframlegg Protokoll
PS 076/20 Søknad om oppføring av tilbygg til bedriftslokale - 5038/76/2 Musemsvegen 113 - Terje Sende - oppfølging av klage
Saksframlegg Protokoll
PS 077/20 Sluttbehandling av deler av detaljplan for Stiklestad Alle
Saksframlegg Protokoll
PS 078/20 Behandling av 4 klager - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi  Saksframlegg Protokoll
PS 079/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 13.10.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Leif Johan Berg
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Vara: Inger Åse L. Evenmo
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

  
 

PS 073/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 13.10.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 15. september 2020 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.                                          

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 15. september 2020 godkjennes.


      
 
 

PS 074/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 13.10.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 
   
  

PS 075/20 Orienteringssak høringsuttalelse E6   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 13.10.2020

BEHANDLING:  
Statens vegvesen v/Torstein Ryeng orienterte.
Se presentasjonen som ble brukt her.
 
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Uttalelsen fra offentlig ettersyn tas til orientering.

  
 
  

PS 076/20 Søknad om oppføring av tilbygg til bedriftslokale - 5038/76/2 Musemsvegen 113 - Terje Sende - oppfølging av klage
   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 13.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Klage på vedtak fra Utvalg for plan og samfunn 12.05.2020 tas delvis til følge.

Med hjemmel i jordlovens §9 gis det dispensasjon fra delingsforbudet og omdisponering til oppføring av næringsbygg på tunet tillates. Det gis videre tillatelse til omdisponering av 1553m2 dyrkajord nord for tunet for etablering av lagerplass og plasthall.

Med hjemmel i jordlovens §8 og §9 pålegges eier av eiendommen gnr 76 bnr 2 å gjenoppta landbruksdriften på den 1,8 dekar store parsellen vest for tunet innen 01.05.2021.

Grensen mellom tun og areal for landbruksdrift sør for tunet settes i henhold til kartskisse figur 3 i saksdokumentet.

 

PS 077/20 Sluttbehandling av deler av detaljplan for Stiklestad Alle   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 13.10.2020

BEHANDLING:  
SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende utsettelsesforslag:

«Reguleringsplanen omfatter et område på ca. 9 dekar med fulldyrka jord som i dag er i aktiv jordbruksdrift. Dette er ypperlig matjord.

Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse sagt at slik de ser det vil det beste alternativet være å utvide Verdal VGS på en slik måte at arealet (o_BOP6) med dyrka mark kan reguleres til LNFR-formål. I den forbindelse har Fylkesmannen gitt faglig råd om å bygge parkeringskjeller/parkeringshus for Verdal videregående skole, slik at arealer frigjøres i det allerede bebygde området til å oppføre undervisningsrelaterte bygninger som ellers må plasseres på dyrkamarka.

Trøndelag fylkeskommune sender i disse dager Regional plan for arealbruk 2021 – 2030 ut på høring. Denne planen sier blant annet at veksten i byer og tettsteder normalt ikke skal skje på dyrkajord eller på andre verdifulle naturområder, og at før eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal alternativer vurderes. Planen påpeker at jordvern i Trøndelag handler om å sikre arealer til matproduksjon slik at fremtidens trøndere kan dyrke egen mat på egen jord og i tillegg bidra til matleveranser utover eget fylke. Videre står det i planen at den beste matjorda allerede er dyrket opp og det er vanskelig å oppnå fullgod erstatning av denne gjennom nydyrking eller jordflytting.

Innherredsbyen er et felles prosjekt som eies av kommunene Snåsa, Steinkjer, Verdal, Levanger, Frosta og Inderøy, samt Trøndelag fylkeskommune. En av tankene med Innherredsbyen er at ved å stå samlet vil kommunene bedre kunne sikre koordinering av transporttilbudet på tvers av kommunegrensene. Denne koordineringen vil også gjøre det mer attraktivt å bo og arbeide i regionen ved at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå mellom bolig, arbeidssted og fritidsaktiviteter. Et av småbyens store fortrinn er nettopp at avstandene er små og muliggjør at svært mange ikke er avhengig av bil i dagliglivet, og flere gående og syklende er bra for miljøet og folkehelsa.

På bakgrunn av faglige råd fra Fylkesmann, føringer i Regional plan for arealbruk 2021-2030 om jordvern og signaler fra Innherredsbyen om arbeidet med tilrettelegging for kollektivtransport og bruk av sykkel og gange, bes det om at mulighet for fortetting innenfor dagens skoleområde og alternative løsninger for parkering i nærområdet utredes nærmere. På bakgrunn av dette utsettes saken.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 6 stemmer. 3 stemte mot (Arild K. Pedersen og Inger Åse Lyngsaunet, AP og Oddleiv Aksnes, H.)

VEDTAK: 
Reguleringsplanen omfatter et område på ca. 9 dekar med fulldyrka jord som i dag er i aktiv jordbruksdrift. Dette er ypperlig matjord.

Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse sagt at slik de ser det vil det beste alternativet være å utvide Verdal VGS på en slik måte at arealet (o_BOP6) med dyrka mark kan reguleres til LNFR-formål. I den forbindelse har Fylkesmannen gitt faglig råd om å bygge parkeringskjeller/parkeringshus for Verdal videregående skole, slik at arealer frigjøres i det allerede bebygde området til å oppføre undervisningsrelaterte bygninger som ellers må plasseres på dyrkamarka.

Trøndelag fylkeskommune sender i disse dager Regional plan for arealbruk 2021 – 2030 ut på høring. Denne planen sier blant annet at veksten i byer og tettsteder normalt ikke skal skje på dyrkajord eller på andre verdifulle naturområder, og at før eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal alternativer vurderes. Planen påpeker at jordvern i Trøndelag handler om å sikre arealer til matproduksjon slik at fremtidens trøndere kan dyrke egen mat på egen jord og i tillegg bidra til matleveranser utover eget fylke. Videre står det i planen at den beste matjorda allerede er dyrket opp og det er vanskelig å oppnå fullgod erstatning av denne gjennom nydyrking eller jordflytting.

Innherredsbyen er et felles prosjekt som eies av kommunene Snåsa, Steinkjer, Verdal, Levanger, Frosta og Inderøy, samt Trøndelag fylkeskommune. En av tankene med Innherredsbyen er at ved å stå samlet vil kommunene bedre kunne sikre koordinering av transporttilbudet på tvers av kommunegrensene. Denne koordineringen vil også gjøre det mer attraktivt å bo og arbeide i regionen ved at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå mellom bolig, arbeidssted og fritidsaktiviteter. Et av småbyens store fortrinn er nettopp at avstandene er små og muliggjør at svært mange ikke er avhengig av bil i dagliglivet, og flere gående og syklende er bra for miljøet og folkehelsa.

På bakgrunn av faglige råd fra Fylkesmann, føringer i Regional plan for arealbruk 2021-2030 om jordvern og signaler fra Innherredsbyen om arbeidet med tilrettelegging for kollektivtransport og bruk av sykkel og gange, bes det om at mulighet for fortetting innenfor dagens skoleområde og alternative løsninger for parkering i nærområdet utredes nærmere. På bakgrunn av dette utsettes saken.

 

 

 

PS 078/20  Behandling av 4 klager - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 13.10.2020

BEHANDLING:  
Repr. Arvid Wold ba om å få vurdert sin habilitet da han er medlem av styret i Verdal bruksrettforening.
Repr. Leif J. Berg ba om å få vurdert sin habilitet da hans frue er leder i Verdal fjellstyre.
Repr. Terje Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet da han er nesteleder i Verdal fjellstyre.

Repr. Knut Snorre Sandnes og repr. Rune Tronsmo Olsen tiltrådte. Til stede 8 representanter.
Votering:

 1. Repr. Arvid Wold ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 e).
 2. Repr. Terje Aksnes ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 e).
 3. Repr. Leif J. Berg ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 c).

 

AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternative forslag til kommunedirektørens innstilling:

«Til sammen fire klager, en mindretallsanke og uklarheter rundt innhold, begrepsbruk og fortolkning av kommunestyrets vedtak knyttet til detaljregulering Tromsdal kalkbrudd og deponi, sår en svært uheldig tvil om vedtakets godhet.

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi omfatter et gigantisk planområde - som tilsvarer 560 fotballbaner eller samlet innmark for 10 store, trønderske gårdsbruk – om lag 4 500 dekar. Størrelsen på dagbruddet alene er om lag like stort som dagens Verdal Industripark.

Med dagens årsproduksjon, på mellom 1 og 1,5 millioner tonn i året, vil planhorisonten være mellom 500 og 1000 år. Dersom årsproduksjonen økes opp mot 10 millioner tonn i året, vil bruddet i Tromsdalen bli blant de 5 største bergverkene i Norge.

På bakgrunn av dette er det av hensyn til det lokale demokratiet, av hensyn til innbyggere og næringsliv og ikke minst av hensyn til fremtidige generasjoner, svært viktig at Verdal kommune som planmyndighet, fortsatt har politisk styring på framdriften, og ikke reduserer kommunestyrets rolle til en passivisert høringsinstans.

Plan- og bygningsloven hjemler ingen forpliktelser for kommunestyret til å detaljregulere hele arealet i en kommunedelplan i én enkelt reguleringsplan. I alle andre reguleringssaker er etappevis regulering normalen, som for eksempel i kommunedelplan Verdal by. Kommunestyret ønsker derfor en etappevis utregulering av kommunedelplan Tromsdalen, på samme måte som alle andre kommunedelplaner utreguleres etappevis.

På bakgrunn av dette oppheves kommunestyrets vedtak i PS 55/20, og reguleringsplanarbeidet startes på nytt og legges fram til ny politisk behandling. Med dette betraktes samtidig grunnlaget for klagene som bortfalt.»

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP v/Arild K. Pedersen og kommunedirektørens innstilling, ble kommunedirektørens innstilling vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte for Arild K. Pedersen sitt forslag (Arild K. Pedersen og Inger Åse Lyngsaunet, AP, og Vidar Nordskag, Rødt.)

INNSTILLING:  

 • De fire vedlagte klagene fra hhv. Verdal bruksrettsforening, Verdal fjellstyre, Naturvernforbundet i Norge/Trøndelag/Verdal samt Naturvernforbundet i Trøndelag imøtekommes ikke. Klagene oversendes følgelig til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
 • Allmenningsstyrets anmodning om utsatt iverksetting avslås, da vi ikke kan ikke se at planvedtaket er ugyldig eller at det er fare for snarlig gjennomføring av planen innenfor Tromsdal statsallmenning gnr. 295 bnr. 1 med uløste privatrettslige konflikter. Se nærmere begrunnelse i vedlegg 1.
 • Det gis heller ikke utsatt iverksetting av planvedtaket etter eget tiltak eller av hensyn til de andre klagerne, da vi ikke kan se at planen er ugyldig, eller at det er fare for snarlig gjennomføring av planens nye tiltak, selv om dette er klart ikke reversible tiltak (naturinngrep). Se nærmere begrunnelse i vedlegg 1.
 • Det bekreftes at femte kulepunkt i kommunestyrets vedtak i sak 55/20 skal tolkes slik:
  «Verdalskalk skal holde en orientering for kommunestyret minimum en gang i løpet av hver valgperiode. I denne orienteringen skal bedriften også legge frem endringer som følge av revisjon av driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.»

 

 

PS 079/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 13.10.2020

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Petter Voll orienterte om:

 • Alternativ transport fra Tromsdalen kalkverk. Verdalskalk har startet utredningsarbeidet.

 

Kommunedirektøren svarte på spørsmålene fra Oddleiv Aksnes:

 1. Saken kommer når ny medarbeider er på plass (Gunnhild Kvistad starter 01.11.20).
 2. Saken om frikjøp parkeringsplasser. Delegasjonsreglement er det som avgjør at saken går rett til formannskapet og ikke om utvalg for plan og samfunn.

 


 Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 18.10.2021 09:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS