Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 24.11.2020 - PS 84/20 Sluttbehandling av deler av detaljplan for Stiklestad Allé

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2018/4792 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 24.11.2020 84/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedlagte planforslag vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, slik at hele planområdet får rettsvirkning.

Vedlegg: 

  1. Notat
  2. Plankart
  3. Reguleringsbestemmelser

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sluttbehandling 17.06.19 https://www.verdal.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/20190617/#05519

Saksopplysninger: 
Når saken var opp til politisk behandling i utvalg plan og samfunn den 13.10.20 ble følgende vedtak fattet:
"Reguleringsplanen omfatter et område på ca. 9 dekar med fulldyrka jord som i dag er i aktiv jordbruksdrift. Dette er ypperlig matjord.
Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse sagt at slik de ser det vil det beste alternativet være å utvide Verdal VGS på en slik måte at arealet (o_BOP6) med dyrka mark kan reguleres til LNFR-formål. I den forbindelse har Fylkesmannen gitt faglig råd om å bygge parkeringskjeller/parkeringshus for Verdal videregående skole, slik at arealer frigjøres i det allerede bebygde området til å oppføre undervisningsrelaterte bygninger som ellers må plasseres på dyrkamarka.
Trøndelag fylkeskommune sender i disse dager Regional plan for arealbruk 2021 – 2030 ut på høring. Denne planen sier blant annet at veksten i byer og tettsteder normalt ikke skal skje på dyrkajord eller på andre verdifulle naturområder, og at før eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal alternativer vurderes. Planen påpeker at jordvern i Trøndelag handler om å sikre arealer til matproduksjon slik at fremtidens trøndere kan dyrke egen mat på egen jord og i tillegg bidra til matleveranser utover eget fylke. Videre står det i planen at den beste matjorda allerede er dyrket opp og det er vanskelig å oppnå fullgod erstatning av denne gjennom nydyrking eller jordflytting.
Innherredsbyen er et felles prosjekt som eies av kommunene Snåsa, Steinkjer, Verdal, Levanger, Frosta og Inderøy, samt Trøndelag fylkeskommune. En av tankene med Innherredsbyen er at ved å stå samlet vil kommunene bedre kunne sikre koordinering av transporttilbudet på tvers av kommunegrensene. Denne koordineringen vil også gjøre det mer attraktivt å bo og arbeide i regionen ved at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå mellom bolig, arbeidssted og fritidsaktiviteter. Et av småbyens store fortrinn er nettopp at avstandene er små og muliggjør at svært mange ikke er avhengig av bil i dagliglivet, og flere gående og syklende er bra for miljøet og folkehelsa.

På bakgrunn av faglige råd fra Fylkesmann, føringer i Regional plan for arealbruk 2021-2030 om jordvern og signaler fra Innherredsbyen om arbeidet med tilrettelegging for kollektivtransport og bruk av sykkel og gange, bes det om at mulighet for fortetting innenfor dagens skoleområde og alternative løsninger for parkering i nærområdet utredes nærmere. På bakgrunn av dette utsettes saken."

I forbindelse med byggingen av Verdal bo og behandlingssenter vil det bli inngått en avtale mellom Trøndelag Fylkeskommune og Verdal kommune for bla erstatningsareal. Det tas inn avtaleteksten med fylkeskommunen muligheten for fortetting innenfor dagens skoleområde og alternative løsninger for parkering i nærområdet utredes nærmere.

Planen ble vedtatt av kommunestyre i Verdal den 17.06.2019 unntatt det areal nord for Kvisla tilknyttet Verdal videregående skole som ble unntatt fra rettsvirkning etter denne. Hele planforslaget var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18.01.19- 09.03.19. Høringsuttalelsene ble gjengitt og vurdert i opprinnelig saksframlegg (se vedlegg). På arealet nord for Kvisla ble det gjennom offentlig ettersyn gitt krav til arkeologisk undersøkelse på arealet nord for Kvisla som nå er frigitt og gjennomført.

Det er vedlagt saken et eget notat som beskriver saksgang og endringer i plankartet. Det er ikke gjort endringer i bestemmelsene siden opprinnelig planvedtak.

Fylkesmannen har fraskrevet innsigelsen i følgende brev:
"Viser til brev oversendt 25.8.20 vedrørende reguleringsplan for Stiklestad allé, samt dokumentasjon fra Fylkeskommunen sendt 21.8.20. Det fremgår at det er gjort en ny vurdering av behovet for parkeringsplasser i tilknytning til den videregående skolen, og antallet nå er redusert fra 250 til 200. I tillegg fremgår det at det er svært krevende med parkeringskjeller innenfor planområdet grunnet Kvislabekken og høy grunnvannstand i området. På denne bakgrunn, og ut fra tiltakets samfunnsinteresse, kan vår innsigelse vedrørende bakkeparkering frafalles."

Vurdering: 
Innsigelse er frafalt og arkeologisk undersøkelse er gjennomført. Derfor kan det nå vedtas en plan som gir hele planområdet rettsvirkning.

Konklusjon:
Hele planområdet kan nå gis rettsvirkning og sendes politiske organer til sluttbehandling. 

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.11.2020 14:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS