Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 24.11.2020 - PS 86/20 Klagebehandling på avslag på godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove

Saksbehandler : Sten Solum

Arkivref : 2020/1681 - /5038/75/6

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 24.11.2020 86/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utvalg for Plan og Samfunn opprettholder avslaget på godkjenning av plan for nydyrking – 5038/75/6 Buaas – Ole Kristian Skrove.

Vedlegg: 

  1. klage doc
  2. Avslag på plan for nydyrking - 5038/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove
  3. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove
  4. Side 2
  5. Plan og KU myr 8

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger: 
Ole Kristian Skrove klager på avslag på godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen gnr/bnr 75/6 datert 3.september 2020.
Klagen begrunnes med at kommunen burde ha foretatt en mer inngående vurdering av søkers driftsenhet og planene for utvikling av denne og at denne informasjonen skulle vært innhentet på lik linje med kunnskap innhentet fra offentlige instanser.
Klagen viser også til at det er gjort en beslutning med usikkert grunnlag for vedtak gjennom at kommunen har beskrevet Klattermyra som sjelden uten at dette er dokumentert ut over det som står i Fylkesmannens høringsuttalelse.
Videre vises det til at kommunen har foretatt en avveiing mellom beskrevne miljøverdier og mindre godt beskrevne «generelle landbrukshensyn», dvs. har ikke innhentet tilstrekkelig konkret kunnskap om hans driftsenhet og hans fremtidsplaner for denne.
Det stilles også spørsmål ved at Verdal kommune kunne ha blitt påvirket av fylkesmannens uttalelse om en eventuell omgjøring av kommunens vedtak dersom kommunen godtok tiltaket.

Ved klagen var det også lagt ved utfyllende informasjon om driftsenheten og hans planer for den:
«Jeg har arbeidet med produksjon og jordgrunnlaget på driftsenheten siden jeg kjøpte gården i 2016.
Det er nå 100 vinterfora sau og 20 ammekyr med fremforing av kalv, og jeg har tenkt å ligge på dette produksjonsnivået. For å drive med dette trengs det en god del beiter og slåttemark.

Det har hjulpet på med jorda som nylig har blitt dyrka, men en god del (ca halve) av dyrkalandet er kupert og grunt og egner seg best som beite. Jeg leier også både beiter og noe dyrka jord fra 5 forskjellige gårder, mye er langt unna og har bratte partier og er både tidkrevende å dyrt å drive.
Vedlagt ligger kart med km avstand fra driftsenheten til de områder jeg driver fulldyrka jord og klattermyra. Disse utgjør til sammen 90 dekar fulldyrka jord.

Å ha dyrket Klattermyra hadde styrket uavhengigheten på driftsenheten for å leie jord betraktelig, spesielt på lang sikt. Det hadde også blitt bedre økonomisk, økologisk og bedre for klima og miljø med tanke på utslipp av kjøring på leiejord langt unna og kjøp av grovfor som må fraktes fra milevis unna driftsenheten.

Slik som myrområdet er nå har det ingen verdi for driftsenheten, og det er ingen andre ressurser å ta av. Så med denne klagen håper jeg dere revurderer avslaget og godkjenner dyrkinga.

Realitetsbehandling:
Verdal kommune har kompetanse som klageinstans i denne saken, jf. Forvaltningsloven § 32. Som klageinstans er kommunen pliktig til å vurdere momentene som trekkes frem i klagen jf fvl §32 andre ledd andre punktum, som lyder:
«Underinstansen skal foreta de undersøkelser klager gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet».

Klagebehandling/Vurdering:  
Det noteres i første omgang at Skrove ikke klager på saksbehandling eller lovanvendelse i behandlingen av nydyrkingssaken. Han klager i første rekke på kommunens avveining av driftsenhetens behov for nytt areal, og hensynet til naturmangfoldet og viktige naturtyper. Skrove skriver i klagen at kommunen burde ha innhentet ytterligere opplysninger om hans driftsenhet og fremtidsplaner for denne, når det samtidig innhentes uttalelser fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Hensikten og formålet med nydyrkingen er beskrevet av planen for nydyrkingen som er selve grunnlaget for selve saksbehandlingen. Planen er i denne aktuelle saken utarbeidet av Norsk Landbruksrådgivning som har god kompetanse på utarbeidelse av slike planer. Dette, kombinert med kommunens kunnskap om driften på enheten gjennom tidligere saker som har vært til behandling, danner således en god oversikt over driftsenheten og dennes ønske og hensikt med nydyrkingen.

Forskrift om nydyrking stiller videre i §9 krav til saksforberedelse ved at
«Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, jf. § 1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Hensynet til natur- og kulturlandskapsverdier skal vurderes for større områder uavhengig av eiendomsgrenser.
Regional kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg. Sametinget skal gis anledning til å uttale seg dersom nydyrkingen kan berøre samiske kulturminner. Fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der nydyrkingen kan berøre vesentlige natur- og kulturlandskapsverdier.»

Det er derfor ikke slik at kommunen ikke gjør en balansert innhenting av innspill og synspunkter til saksbehandlingen, men nettopp henter inn innspill i henhold til krav i forskrift for at andre hensyn, så som hensynet til natur og kulturlandskapsverdier, også skal hentes inn og danne grunnlag for en balansert saksbehandling. Når kommunen deretter gjør sin vurdering er dette nettopp å veie hensynet til de andre verdiene opp mot verdien for driftsenheten i den aktuelle saken.

Kommunen er ikke i tvil om at økt dyrkingsareal er av stor betydning for driftsenheten og landbruket generelt, og har stor forståelse for synspunktene som spilles inn fra klagerens side. Skrove kjøpte eiendommen gnr. 75 bnr 6 som tilleggsjord til eget bruk i 2017. Eiendommen bestod den gang av 45,4 dekar dyrka jord av totalt 180 dekar. Siden har Skrove gjort en betydelig nydyrkingsinnsats for å styrke driftsgrunnlaget på eiendommen og har i dag 105 dekar fulldyrka jord på eiendommen. Produktiv skog utgjør i dag 27 dekar. Klattermyra utgjør en betydelig andel av 44 dekar av annet areal.

I kommunens vurdering av nydyrkingsplanen ble verdien av å bevare naturtypen «eksentrisk høgmyr» vurdert opp mot verdien som tilleggsareal for driftsenheten. Klattermyra er av Fylkesmannen i Trøndelag vurdert til å være en eksentrisk høgmyr. Kommunen legger denne vurderingen til grunn i saken. Eksentrisk høgmyr er i «Norsk rødliste for naturtyper» satt i kategorien «sterkt truet». Klattermyra er også vurdert til å være lite påvirket av inngrep, noe som øker verdien av lokaliteten. Klattermyra er den eneste rene eksentriske høgmyra som er registrert som viktig naturtype i Verdal kommune (Sæterengsmyra som også ligger i Leksdal er registrert som platåhøgmyr, med innslag av eksentrisk høgmyr). Ut fra dagens kunnskap om naturtypen «eksentrisk høgmyr», vil oppdyrking av Klattermyra være i strid med forvaltningsmålet for naturtyper, jamfør Naturmangfoldlovens § 4:

«Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype.»

Ut fra dette vil en oppdyrking av Klattermyra ha store negative virkninger for naturverdiene, noe det skal legges særlig vekt på, jamfør nydyrkingsforskriftens § 5, første ledd.

Skrove antyder i sin klage at kommunen kan ha blitt påvirket av Fylkesmannens uttalelse om eventuell omgjøring av kommunens vedtak dersom kommunen godtok tiltaket. Kommunen gjør i slike saker en selvstendig saksbehandling og vurdering. Nydyrkningsplanen er utgangspunktet, og med innspill fra høringsrunden blir de ulike momentene vurdert og veid. En uttalelse om mulig omgjøring av en eventuell tillatelse har derfor ingen betydning i saksbehandlingen som skal gjøres på faglige vurderinger av innspillene fra høringsrunden.

Det er ikke fremkommet forhold i klagen som endrer på kommunens vurdering av at verdien av å bevare en intakt eksentrisk høgmyr som en sterkt truet naturtype er av stor betydning og at verdien av oppdyrking av Klattermyra i dette tilfellet må vike. Kommunedirektøren innstiller overfor Utvalg for Plan og Samfunn å opprettholde avslaget på plan for nydyrking av Klattermyra.

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.11.2020 15:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS