Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 08.12.2020

 

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 08.12.2020
Tid            : 09:00 - 12:50
Til stede   : 9 representanter

 

Før ordinær saksbehandling ble det orientering om:

 

 
Sakliste som PDF  -  Innkalling med sakspapirer og vedlegg samlet PDF  -  protokoll som PDF

Se alle sakspapirer til dette møtet i kommunens modul for direkte innsyn

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 091/20 Godkjenning av møteprotokoll 24.11.2020 Protokoll
PS 092/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 093/20 Utvikling av Moparken - sluttrapport
Saksframlegg Protokoll
PS 094/20 Rapportering til Mattilsynet vedrørende leveringssikkerhet Verdal kommunale vannverk
Saksframlegg Protokoll
PS 095/20 Praktisering og bruk av frikjøpsordning i Verdal sentrum
Saksframlegg Protokoll
PS 096/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl  Saksframlegg Protokoll
PS 097/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 08.12.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja
Jorunn Dahling AP Medlem Ja
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

  
 

PS 091/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 08.12.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 24. november 2020 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 24. november 2020 godkjennes.

      
 
 

PS 092/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 08.12.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering. 

 
   
  

PS 093/20 Utvikling av Moparken - sluttrapport   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 08.12.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Saken tas til orientering.

  
 
  

PS 094/20 Rapportering til Mattilsynet vedrørende leveringssikkerhet Verdal kommunale vannverk   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 08.12.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken tas til orientering. 

PS 095/20 Praktisering og bruk av frikjøpsordning i Verdal sentrum   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 08.12.2020

BEHANDLING:  
Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet, da han er aksjonær, styremedlem og daglig leder i Verdal Næringsbygg Holding som har en parallell detaljreguleringssak under behandling i samme sentrumsområde. Han vurderte seg selv ikke inhabil, men ba utvalget vurdere det. Repr. Oddleiv Aksnes fratrådte. Vararepr. Rune Tronsmo Olsen tiltrådte. Til stede 9 representanter.
Votering habilitet:
7 repr. stemte for at repr. Oddleiv Aksnes erklæres inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, andre ledd. 2 repr. stemte for at han erklæres habil (AP).

SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternative forslag:

 1. Verdal kommune igangsetter ikke reguleringsarbeid med Minsaas plass for å etablere offentlig parkeringskjeller.
 2. Kommunedirektøren bes komme med en helhetlig sak som belyser mulighetene for praktiseringen av frikjøpsordningen. Her må det beskrives flere alternativer for plassering av offentlige parkeringsplasser, enten i kjeller og/eller i parkeringshus.

 

Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens innstilling og forslaget fra SP v/Anne Grete Valbekmo, ble forslaget fra SP vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte for kommunedirektørens innstilling (Jorunn Dahling, AP og MDG).

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune igangsetter ikke reguleringsarbeid med Minsaas plass for å etablere offentlig parkeringskjeller.
 2. Kommunedirektøren bes komme med en helhetlig sak som belyser mulighetene for praktiseringen av frikjøpsordningen. Her må det beskrives flere alternativer for plassering av offentlige parkeringsplasser, enten i kjeller og/eller i parkeringshus.

 

 

PS 096/20  Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 08.12.2020

BEHANDLING:  
Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet, da han er aksjonær, styremedlem og daglig leder i Verdal Næringsbygg Holding som har en parallell detaljreguleringssak under behandling i samme sentrumsområde. Han vurderte seg selv ikke inhabil, men ba utvalget vurdere det. Repr. Oddleiv Aksnes fratrådte. Vararepr. Rune Tronsmo Olsen tiltrådte. Til stede 9 representanter.
Votering habilitet:
7 repr. stemte for at repr. Oddleiv Aksnes erklæres inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, andre ledd. 2 repr. stemte for at han erklæres habil (AP).

SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternative forslag:

 1. Det gjøres følgende endringer i reguleringsplanen:
  a) Punkt 2.9 Parkering. Følgende tekst tilføyes og settes som setning nr. 2: Parkering for bolig skal være løst i kjeller.
  b) Punkt 3.1.5 Grad av utnytting. Her endres antall boenheter fra «minimum 66 og maksimum 127» til «minimum 78 og maksimum 127». Dette på grunn av at antall boenheter på 78-127 samsvarer med det som har vært med på siste høring.
  c) Punkt 3.1.9 Uterom. Følgende tekst tas inn etter første avsnitt: Inntil 50% av påkrevd uteareal kan dekkes på nærmeste offentlige uterom som er Minsaas plass.
  d) Punkt 3.2.2 Utforming. Følgende tekst tilføyes og settes til slutt i punktet: Evt. søyler på offentlig fortau skal plasseres slik at det sikres minst 2 meter bred ferdselssone fritt for hindringer.
  e) Punkt 6.2.1 Opparbeidelse av offentlig areal. Tekst endres til: Tilliggende offentlig kjøreveger, fortau, torg og gateparkering skal være ferdigstilt før ny bebyggelse gis ferdigattest.
  f) Punkt 6.2.2 Lekeplass. Følgende tekst tilføyes og settes til slutt i punktet: Før det gis ferdigattest skal det foreligge dokumentasjon gjennom utbyggingsavtalen som sikrer at tilstrekkelig uteoppholdsareal på Minsaas plass, jf. punkt 3.1.9, opparbeides.

 2. Vedlagte plankart «alternativ 1», revidert 28.09.20 og tilhørende bestemmelser, revidert 11.11.2020, med de endringene som nevnt ovenfor, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 3. Det bes om at kommunedirektøren gjør en vurdering om Nordgata kan være enveiskjørt gate når planovergangen stenges.

 4. Detaljreguleringen sendes til kommunestyret for sluttbehandling.

 

Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og SP v/Anne Grete Valbekmo sitt forslag ble SP sitt forslag vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for kommunedirektørens forslag (Jorunn Dahling, AP og MDG).

INNSTILLING:

 1. Det gjøres følgende endringer i reguleringsplanen:
  a) Punkt 2.9 Parkering. Følgende tekst tilføyes og settes som setning nr. 2: Parkering for bolig skal være løst i kjeller.
  b) Punkt 3.1.5 Grad av utnytting. Her endres antall boenheter fra «minimum 66 og maksimum 127» til «minimum 78 og maksimum 127». Dette på grunn av at antall boenheter på 78-127 samsvarer med det som har vært med på siste høring.
  c) Punkt 3.1.9 Uterom. Følgende tekst tas inn etter første avsnitt: Inntil 50% av påkrevd uteareal kan dekkes på nærmeste offentlige uterom som er Minsaas plass.
  d) Punkt 3.2.2 Utforming. Følgende tekst tilføyes og settes til slutt i punktet: Evt. søyler på offentlig fortau skal plasseres slik at det sikres minst 2 meter bred ferdselssone fritt for hindringer.
  e) Punkt 6.2.1 Opparbeidelse av offentlig areal. Tekst endres til: Tilliggende offentlig kjøreveger, fortau, torg og gateparkering skal være ferdigstilt før ny bebyggelse gis ferdigattest.
  f) Punkt 6.2.2 Lekeplass. Følgende tekst tilføyes og settes til slutt i punktet: Før det gis ferdigattest skal det foreligge dokumentasjon gjennom utbyggingsavtalen som sikrer at tilstrekkelig uteoppholdsareal på Minsaas plass, jf. punkt 3.1.9, opparbeides.

 2. Vedlagte plankart «alternativ 1», revidert 28.09.20 og tilhørende bestemmelser, revidert 11.11.2020, med de endringene som nevnt ovenfor, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 3. Det bes om at kommunedirektøren gjør en vurdering om Nordgata kan være enveiskjørt gate når planovergangen stenges.

 4. Detaljreguleringen sendes til kommunestyret for sluttbehandling.

 PS 097/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 08.12.2020

BEHANDLING: 
Repr. Arvid Wold:
Strømbrudd. Beredskap i bygdene (Inndal/Sul opp mot Sandvika).
Mobilnettet er nede etter 2 timer, hva om drastiske hendelser skjer?

Bård Kotheim svarte:
Tar kontakt med Telenor og gir svar i neste møte om hvilke løsninger (backup) som evt. finnes.

Repr. Terje Aksnes:
Vegsalting rundt drikkevannskilden (Leksdalsvatnet), fylkesveg 759.

Bård Kotheim svarte:
Statens vegvesen har opplyst: Salter unntaksvis, brukes preventivt (kun i overgangsperioder). Hvis kommunen er sterkt mot salting vil dette revurderes.

Repr. Anne Grete Valbekmo:
Status stenging planovergangen Nordgata.

Virksomhetsleder Petter Voll svarte:
Vedtaket er sendt BaneNor. Tar sikte på å komme med politisk sak i februar/mars.


 Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 09.04.2021 08:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS