Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 19.11.15 - PS 9/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2015/7236 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.11.2015 77/15
Komite Mennesker og livskvalitet 18.11.2015 56/15
Administrasjonsutvalget 19.11.2015  9/15 
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 115.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.  

Vedlegg:
Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016 - Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen388.

Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Det er likevel ønskelig å kunne vise hvordan den kommunale gjelden utvikler seg på de ulike områdene i perioden 2014 - 2019. Nedenforstående tabell viser hvordan gjelden fordeler seg mellom det rådmannen har valg å benevne som «Selvbærende gjeld», videreutlån og lån til øvrig kommunal tjenesteproduksjon. I begrepet selvbærende gjeld ligger det at gjelden betjenes av andre parter enn kommunen selv gjennom f.eks. selvkost, leiekontrakter eller gjennom salg (tomter). Det forutsettes at lån til videreutlån i perioden holdes på et stabilt nivå (utlån = innbetalt på lån).

Fordeling gjeld - 1000 kr31.12.201431.12.201531.12.201631.12.201731.12.201831.12.2019
Selvbærende gjeld selvkostområder 218.859 221.730 237.479 246.670 255.714 264.294
Selvbærende gjeld andre områder  128.589 135.400 228.082 272.410 275.491 268.283
- Tomter  37.487 36.266 35.162 34.154 33.191 32.228
- Boliger 91.101 89.134 92.920 140.256 146.300 142.055

- Teaterbygg

- 10.000 100.000 98.000 96.000 94.000
Lån til videreutlån 126.249 126.249 126.249 126.249 126.249 126.249
Ubrukte lånemidler 11.616 70.000 - - - -
Lån øvrig tjenesteproduksjon 665.687 700.820 743.890 764.271 749.746 744.474
Sum langsiktig gjeld 1.151.000 1.254.200 1.335.700 1.409.600 1.407.200 1.403.300

Tabellen viser at selv med relativt høyt investeringsnivå i starten av perioden, så vil ikke gjeld knyttet til «Øvrig kommunal tjenesteproduksjon» øke med mer enn 79 millioner. Dette viser at de største investeringene er knyttet til områder hvor Verdal kommune bærer lav risiko. De største investeringsprosjektene er bygging av teaterbygg i 2016 og omsorgsboliger i 2016-2017.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 25.03.2022 13:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS