Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 26.11.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.11.2009 
Tid           : 09:00 - 11:50 
Til stede  : 13 representanter
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 8/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 9/09 Definisjon av uønsket deltid.

Saksframlegg 

Protokoll
PS 10/09 Revisjon av permisjonsreglement 2009

Saksframlegg 

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 

Protokoll
PS 11/09 Nytt IT-reglement

Saksframlegg

Vedlegg 1 

Protokoll
PS 12/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

Protokoll
PS 13/09 Orientering

 

Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 26.11.2009
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Nei  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Morten Egil Haga Fagforbundet Varamedlem Ja Møtte for Lise Heggdal
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst  
Tone Haugan Kommunalsjef velferd  
Inger Marie Bakken Kommunalsjef samfunnsutvikling  

  
 
 
 
PS 8/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 26.11.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 20.05.09 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 20.05.09 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 9/09 Definisjon av uønsket deltid      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 26.11.2009

BEHANDLING:
Kommunalsjef samfunnsutvikling orienterte om saken.

Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak:
”HTA 2.3.1. Bruk av deltidsstillinger, gjelder i sin helhet.
           
Arbeidsmiljøutvalget stiller seg til rådighet for å inngå i en dialog ang. ”uønsket deltid” ” med tanke på å utvikle gode rutiner for å redusere uønsket deltid.

Det er viktig at ansatte oppfordres til å søke stillinger også utenom egen arbeidsplass dersom de ønsker utvidelse av sin stilling. ”

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
HTA 2.3.1. Bruk av deltidsstillinger, gjelder i sin helhet.
           
Arbeidsmiljøutvalget stiller seg til rådighet for å inngå i en dialog ang. ”uønsket deltid” ” med tanke på å utvikle gode rutiner for å redusere uønsket deltid.

Det er viktig at ansatte oppfordres til å søke stillinger også utenom egen arbeidsplass dersom de ønsker utvidelse av sin stilling. ”
 
 
 
 
 
PS 10/09 Revisjon av permisjonsreglement 2009.      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 26.11.2009
  

BEHANDLING:
Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak:
”Revidert permisjonsreglement vedtas.”

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Revidert permisjonsreglement vedtas. 
 
 
 
 
 
PS 11/09 Nytt IT-reglement      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal administrasjonsutvalg - 26.11.2009

BEHANDLING:
Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak:
”Nytt IT reglement for Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune vedtas med følgende tillegg:
Nytt punkt 3 i IT-reglementet:
Alle ansatte plikter å delta i relevant opplæring og bruke tilgjengelige datahjelpemidler.
Nytt punkt 9:
Reglementet revideres hvert annet år, første gang i 2011.”


Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 

VEDTAK: 
Nytt IT reglement for Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune vedtas med følgende tillegg:
Nytt punkt 3 i IT-reglementet:
Alle ansatte plikter å delta i relevant opplæring og bruke tilgjengelige datahjelpemidler.
Nytt punkt 9:
Reglementet revideres hvert annet år, første gang i 2011.
 
 
 
 

 
PS 12
/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal administrasjonsutvalg - 26.11.2009

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Uttalelse fra FAU v/Verdalsøra ungdomsskole.
 
Kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef velferd orienterte om årsverksutviklingen.
Se presentasjonen her.

Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling med følgende resultat:

Pkt. 1 – vedtatt med 11 mot 2 stemmer.
Pkt. 2 – vedtatt med 10 mot 3 stemmer.
Pkt. 3 – vedtatt med 12 mot 1 stemme.
Pkt. 4 – vedtatt med 12 mot 1 stemme.
Pkt. 5 – vedtatt med 12 mot 1 stemme.
Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 15 – enstemmig vedtatt.


Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer. 
 
 
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2010-2013 og budsjett 2010 for Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2010 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
   
  Budsjett 2010
  BudsjettpostBeløp
  Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk. 242 632 000
  Rammetilskudd mv. 255 061 000
  Sum skatt og rammetilskudd 497 693 000
  Eiendomsskatt 15 900 000
  Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000
  Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 000 000
  Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000
  Momskompensasjon 8 000 000
  Sum inntekter 541 943 000
  Renteutgifter 23 400 000
  Avdragsutgifter 21 000 000
  Netto kapitalutgifter 44 400 000
  Bruk av fond 7 400 000
  Ramme til fordeling 504 943 000
  Avsatt lønnsoppgjør 2010 2 400 000
  Støttefunksjoner 21 861 348
  Oppvekst 200 330 903
  Pleie og omsorg 214 813 836
  Kultur 14 112 964
  Næring, landbruk og naturforvaltning 1 000 000
  Teknisk drift 15 812 332
  Brann og beredskap 5 479 678
  Kirken 5 833 194
  Fordelt ramme ISK 23 298 746
  Sum fordelt 504 943 000
  Resultat 0

   
 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2010 for det enkelte område på  detaljnivå.
 4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2010. Alle tall er i mill. kroner.
   
  Inevsteringer for 2010
  Beskrivelse av tiltakKostnad 2010
  IKT-utstyr 2
  Rehabilitering kommunal bygningsmasse 1
  IKT-utstyr i grunnskole og barnehager 1
  Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall og flerbrukshall 60
  Mindre tiltak på skoler 1
  Mindre tiltak barnehager 0,5
  Idretts- og kulturanlegg. 1
  Kirker og kirkegårder 0,5
  Bygging av små rusboliger 3
  Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun 0
  Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd) 0,3
  Tilpasninger bygningsmasse som følge av endring i behov 2
  Enøk tiltak 0,5
  Utskifting PCB gatelys 1
  Kommunale veger 2
  Gang og sykkelveier 2
  Utvikling Stiklestad 0,5
  Maskiner 0,3
  Brannutrykningsutstyr 0,5
  Sum investeringer 79,1
  Investeringer innenfor betalingstjenester  
  Tiltak hovedplan vannforsyning 6
  Sanering av eksisterende kloakkanlegg 5
  Spredt avløp 4
  Feieutstyr 0
  Sum betalingstjenester 15
   
  Finansiering
  Beskrivelse finansieringBeløp
  Finansieringsbehov 94,1
  Lån 87,3
  Momskompensasjon 6,3
  Tilskudd 0,5
   
 5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 87.300.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
 7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
  For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
 8. Det tas opp inntil 10 mill. kroner i Startlån i år 2010. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 
 9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2010 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 10. Det er avsatt 2 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2010  på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 11. Barn og unge i barnehager og skoler i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette legges det til grunn ressursfordelingsmodeller for skoler og barnehager. Disse fases inn over 3 år, med start fra budsjettåret 2010.
 12. Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes.
 13. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2010.
 14. Rammen for Innherred samkommune settes til 23 298 746 kroner.
 15. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2010 vedtas.

  
 
 
 
PS 1
3/09 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal administrasjonsutvalg - 26.11.2009

BEHANDLING:
Ingen orienteringer.

 

 •  
   
   
   

 •  

   

  Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 31.01.2022 13:57
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS