Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 04.03.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 04.03.2010
Tid           : 09:00 - 09:50
Til stede 
  
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 04/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 05/10 Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal

Saksframlegg
(PDF) 
Saksframlegg
(Word)

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 06/10 Orienteringer

 

Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 04.03.2010
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Nei  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Alis Ambli Solberg Fagforbundet Varamedlem Ja Møtte for Lise Heggdal
Geir Sandholm Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

  
 
 
 
PS 04/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.03.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10. februar 2010 godkjennes.”
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 10. februar 2010 godkjennes.
  
  
 
 
 
PS 05/10 Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.03.2010

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om saken.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt pkt. 4: Det arbeides videre med å få etablert et boligkontor så snart som mulig, som kan forvalte og administrere hele kommunens boligmasse gjennom VBS.
Nytt pkt. 5: Det arbeides videre med etablering av en ”Sosialfaglig forvaltning” som organiseres som en del av boligkontoret og som bl.a. skal gi boveiledning og annen sosialfaglig oppfølging.” (Rådmannens forslag til pkt. 4 endres til pkt. 6).”

Det ble først votert punktvis over forslag fra Venstre med slikt resultat:

 • Nytt pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Nytt pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
   

Det ble deretter votert samlet over rådmannens forslag til vedtak med vedtatte tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til den foreslåtte organisering av det boligsosiale tilbud i kommunen.
 2. I henhold til avtale mellom Verdal kommune og Innherred boligbyggelag, innløses aksjene tilhørende Innherred boligbyggelag i Verdal boligselskap AS.
 3. Verdal kommune selger/overfører 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata,St.Olavs alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS etter nærmere avtale.
 4. Det arbeides videre med å få etablert et boligkontor så snart som mulig, som kan forvalte og administrere hele kommunens boligmasse gjennom VBS.
 5. Det arbeides videre med etablering av en ”Sosialfaglig forvaltning” som organiseres som en del av boligkontoret og som bl.a. skal gi boveiledning og annen sosialfaglig oppfølging.” (Rådmannens forslag til pkt. 4 endres til pkt. 6).”
 6. Kommunestyret foreslår at det gjøres endringer i vedtektene for det heleide Verdal boligselskap AS slik at formannskapet skal utgjøre generalforsamlingen i selskapet. Formålsparagrafen i vedtektene endres slik at selskapets boligsosiale oppgave fremgår med større tydelighet.
   

 
  
 
 
PS 06/10 Orienteringer      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.03.2010

BEHANDLING:
Utdanningsforbundet v/Geir Sandholm hadde følgende spørsmål:
Hvem følger opp vedtak i kommunekvalitetssaken, bl.a. det utvalget som ble vedtatt opprettet?
Ordfører svarte slik:
Prosjektleder på saken følger opp.

Rådmann orienterte om:
Planlegger økonomiplanseminar – oppfølging av det arbeidet som ble startet i Åre. Kan nevnes at det fra fylkesmannens sin side er gitt klar beskjed om at økonomiplanen må endres ettersom den ikke er i balanse hvert år. Må revidere planen og legge fram revidert plan i aprilmøtet i kommunestyret.  Prosessen som ble presentert i Åre videreføres– reduksjon personell – målbildet er ca 30 årsverk i 2010. Tøff sak som vil berøre alle.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 13.11.2019 10:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS