Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 15.04.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 15.04.2010
Tid           : 09:00 - 10:40 
Til stede  : 13 representanter

Dokumenter utdelt i møtet:

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 07/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 08/10 Seniortiltak Verdal kommune - avvikling av dagens ordning

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 09/10 Orienteringer

 

Protokoll
PS 10/10

TILLEGGSSAK: Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 15.04.2010
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Nei  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Morten Egil Haga Fagforbundet Varamedlem Ja Møtte for Terje Aksnes
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Geir Sandholm Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

  
 
 
 
PS 07/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 15.04.2010

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 4. mars 2010 godkjennes”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 4. mars 2010 godkjennes 
  
 
 
 
 
PS 08/10 Seniortiltak Verdal kommune - avvikling av dagens ordning      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 15.04.2010

BEHANDLING:
Tillitsvalgte v/Geir Sandholm fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
”Nåværende seniorpolitiske tiltak for Verdal kommune avvikles fra dato for nytt vedtak fattes. Avtaler om seniorpolitiske tiltak som allerede er inngått, avsluttes i tråd med gjeldende bestemmelser, dvs utløper ved fødselsdato.

Det nedsettes en partsammensatt gruppe som evaluerer tiltakene og utarbeider nye tiltak med en endret kostnadsramme. Frist for dette arbeidet settes til 01.08.2010.

Alle som har rett til avtale før et endringsvedtak er fattet, må sikres en eventuell avtale.

Alle som har krav på forlengelse av inngåtte avtaler før endringsdato, må sikres dette”.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende endringsforslag:
”Følgende slettes i pkt. 2 i rådmannens forslag til innstilling:
…og der tiltakene ikke gis som en rettighet, men en mulighet basert på arbeidsgivers vurderinger i hvert enkelt tilfelle”.

Det ble først votert alternativt over endringsforslag fra Venstre som falt med 6 mot 7 stemmer.

Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra tillitsvalgte, der rådmannens forslag ble vedtatt med 8 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra tillitsvalgte.  
  
 
INNSTILLING:   

  1. Nåværende seniorpolitiske tiltak for Verdal kommune avvikles f.o.m. 26.04.10. Avtaler om seniorpolitiske tiltak som allerede er inngått, avsluttes i tråd med gjeldende bestemmelser, dvs. utløper ved fødselsdato.
  2. Det nedsettes en partssammensatt gruppe som evaluerer tiltakene og utarbeider nye tiltak med en vesentlig lavere kostnadsramme, og der tiltakene ikke gis som en rettighet, men en mulighet basert på arbeidsgivers vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Frist for dette arbeidet settes til den 01.08.10.
     

 
 
 
 
PS 09/10 Orienteringer      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 15.04.2010

BEHANDLING:
Kontroller Trond Selseth orienterte om årsverksutviklingen fra 01.01.09 til 31.12.09. Delte i den forbindelse ut utdrag fra årsberetning Verdal kommune 2009 der dette framgår. Ny rapport om økning i 2010 vil komme i tertialrapporten.

Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus orienterte om:

  • Personalpolitisk handlingsplan
  • Lederavtaler
     

 
 
 
 
PS 10/10 TILLEGGSSAK: Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 15.04.2010

BEHANDLING:
Saksframlegg og driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Kontroller Trond Selseth orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til justeringer av budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013. 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 13.11.2019 10:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS