Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.12.10

Møtested : Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato         : 16.12.2010
Tid            : 14:30 - 15:40
Til stede  :  12 representanter

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 20/10 Godkjenning av møteprotokoll 18.11.2010 Protokoll
PS 21/10 Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 22/10 Orienteringer   Protokoll

 

Verdal, 10. desember 2010

Bjørn Iversen
ordfører

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 16.12.2010
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Nei  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Alis Ambli Solberg Fagforbundet Varamedlem Ja Møtte for Lise Heggdal
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

   

 
 
PS 20/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.12.2010

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 18.11.10 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 18.11.10 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 21/10 Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.12.2010

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om saken.

Utdanningsforbundet v/Arnold Hjelde fremmet følgende forslag til Seniorpolitiske tiltkak:

SENIORPOLITISKE TILTAK VERDAL KOMMUNE
Visjon for seniorpolitikken i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune er Livskvalitet og vekst .

I våre kommuner ønsker alle ansatte å være i arbeid fram til pensjonsalder fordi:

 • Seniorer føler at de er ønsket og blir verdsatt
 • Seniorenes erfaring og kompetanse blir etterspurt og benyttet.
 • Aldersbetingede behov blir ivaretatt og tilrettelegging skjer
   

Mål: 

 • Beholde erfaring og kompetanse
 • Beholde flest mulig arbeidstakere lengst mulig etter fylte 62 år
 • Økonomiske besparelser knyttet til utgifter ved AFP-uttak
   

Seniorsamtale:
Alle ansatte over 55 år skal hvert år tilbys en seniorsamtale med sin nærmeste leder, der hovedfokus skal være utvikling og kompetanseheving innenfor 2-5-årsperspektiv. Samtalen skal bidra til å stimulere og oppmuntre den ansatte til at man fortsetter i stilling etter fylte 62 år. Seniorsamtalen kan inngå som en del av medarbeidersamtalen.

Seniortiltak:
 Seniortiltak kan benyttes av alle fast ansatte under nærmere fastsatte kriterier. Tiltakene legger til grunn 100 % fast stilling, og reduseres tilsvarende ved deltidsstilling.
Seniortiltak velges for ett år av gangen, og man kan dermed benytte seg av ett av følgende tiltak hvert år som alternativ til AFP-uttak:

A. 7 ekstra fridager fra og med 62 år. Den ansatte tar ut fridagene som enkeltdager eller samlet når denne ønsker det selv. (En ukes varsel til nærmeste leder før uttak).

C Seniortillegg på kr15.000 i ett år i gangen fra og med fylte 62 år. Tillegget kommer i tillegg til personlig lønn.

E Individuell tilpasning/tilrettelegging-/utvikling innenfor rammen på kr 15.000,- pr år fra og med fylte 62 år. Hva dette nærmere går ut på, avtales mellom leder og den enkelte medarbeider i seniorkontrakten.

Evaluering:
Måloppnåelsen av tiltakene evalueres innen utgangen av 2012 før en tar stilling til behovet for å trappe opp tiltakene i tråd med den partsammesatte arbeidsgruppens forslag.

Presiseringer av vilkår for bruk av seniortiltakene:

 • Seniorkontrakt med tiltak kan inngås hvert år etter fylte 62 år i forbindelse med avholdelse av seniorsamtale mellom den ansatte og nærmeste leder. Seniorkontrakten forplikter arbeidstakeren til å stå ett år i stilling etter inngåelsen av avtalen, som alternativ til helt eller delvis AFP-uttak.
 • Valg av tiltak skjer hvert år for ett år av gangen.
 • Tiltak slår inn ved oppnådd alder, under forutsetning av at seniorkontrakt på dette tidspunktet er inngått. Inngås seniorkontrakt senere enn oppnådd alder, så gjelder tiltakene fra det tidspunkt seniorkontrakten er inngått.
 • Valg av nytt tiltak nuller ut tidligere valg.
 • Seniortiltak fra 65 år er ingen rettighet, men en mulighet utelukkende basert på arbeidsgivers vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Seniortiltak etter fylte 65 år forutsetter en individuell vurdering, der det i helt spesielle tilfeller med dokumentert manglende tilgang til faglig kompetanse innenfor fagområdet kan inngås en forlenget seniorkontrakt med ovenstående tiltak for ett år av gangen.
 • Det settes som vilkår at den ansatte må ha arbeidet fast i kommunen i minst 2 år før inngåelse av seniorkontrakt, for å kunne få seniortiltak.
   

Tabellen viser aktuelle tiltak ut fra fylte år, under forutsetning av inngåelse av seniorkontrakt:

Mulige seniortiltak pr år forutsatt inngått seniorkontrakt
Fra fylte årTiltak ATiltak CTiltak E
62 7 ekstra fridager Kontantutbetaling 15.000,- Individuell tilpasning 15.000,-
63 7 ekstra fridager Kontantutbetaling 15.000,- Individuell tilpasning 15.000,-
64 7 ekstra fridager Kontantutbetaling 15.000,- Individuell tilpasning 15.000,-
65 Individuell vurdering Individuell vurdering Individuell vurdering
       

 
Innstillingen fra gruppa er gjort med bakgrunn i nedfelt mandat i kommunestyrevedtak av.034/10..... og Verdal kommunes nåværende økonomiske situasjon.I nåværende økonomiplan,er det avsatt en årlig ramme på kr 400000,- som skal kunne brukes på de seniorpolitiske tiltakene som her ligger til forslag fra arbeidsgruppen.Tiltakene er kostnadsberegnet til å utgjøre maksimalt ca 500000,-

Det forutsettes at tiltakene harmoniseres med ISK og Levanger kommune, når økonomien i Verdal kommune tilsier det”.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende endringsforslag:
”Kulepunkt 1 – Inntil 3 ekstra fridager..”

Ordfører fremmet følgende endringsforslag til siste setning i rådmannens forslag:
”Ovennevnte ordning er en prøveordning og evalueres innen utgangen av 2011.”

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende endringsforslag:
”Siste del av setning etter komma i nest siste avsnitt i rådmannens forslag strykes.”

Votering:

 • SP v/Hallem sitt forslag falt med 1 mot11 stemmer.
 • Ordførerens forslag vedtatt med 9 mot 3 stemmer.
 • Venstre v/Thorsvik sitt forslag falt med 3 mot 9 stemmer.
 • Rådmanns forslag med vedtatt endringsforslag – enstemmig.
 • Alternativ votering utdanningsforslag og rådmannens forslag med vedtatt endring. Rådmannens forslag med vedtatt endring vedtatt med 11 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Utdanningsforbundet.
   

 
INNSTILLING:   
Seniortiltak kan benyttes av alle faste ansatte fra og med fylte 62 år til fylte 67 år. Seniorsamtalen skal være et aktivt verktøy i dialogen mellom leder og medarbeider når beslutning om tiltak tas. Seniortiltak inngås for ett år av gangen i 12-månedersperioder, og man kan benytte seg av ett av følgende tiltak hvert år som alternativ til helt eller delvis AFP-uttak:

 • Inntil 7 ekstra fridager (definert som arbeidsdager), fra og med fylte 62 år til fylte 67 år, avhengig av individuelle behov og stillingsstørrelse. Fridagene kan tas ut som enkeltdager eller samlet. Fridagene skal fortrinnsvis legges til ferie eller andre fridager, etter avtale med respektive leder.
 • Individuell eller organisatorisk/gruppevis tilrettelegging utover arbeidsmiljølovens og IA-avtalens bestemmelser for tilrettelegging, fra og med fylte 62 år til fylte 67 år. Tilretteleggingen søkes finansiert innenfor rammen av seniortiltak i budsjettet for 2011.
   

Konkretisering av individuelle tiltak skal skje i samspill mellom den aktuelle medarbeider og arbeidsgiver (seniorsamtaler), men det er arbeidsgiver som endelig avgjør hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes i hvert enkelt tilfelle.

Ikrafttredelse: 01.02.2011. Ovennevnte ordning er en prøveordning og evalueres innen utgangen av 2011.
 
 
 
 
 
PS 22/10 Orienteringer      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.12.2010

BEHANDLING:
Ingen orienteringer.

Publisert: 10.12.2010 11:57 Sist endret: 13.11.2019 10:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS