Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 24.11.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 24.11.2011
Tid           : 09:00 - 11:15
Til stede  : 13 medlemmer  

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 08/11 Godkjenning av møteprotokoll

 25.08.2011

Protokoll
PS 09/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune

Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4

Protokoll
PS 10/11 Søknad til Arbeids og velferdsdir. "ufrivillig deltid " Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 11/11 Forslag til IA-mål 2011-2013 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 12/11

Orienteringer

  Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 24.11.2011
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Nei  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Annelise Melhus Utdanningsforbundet Medlem Ja  
Morten Egil Haga Fagforbundet Varamedlem Ja Møtte for Terje Aksnes
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
         
         
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

  
 
 
 
PS 08/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 25.08.11 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:   
Protokoll fra møte 25.08.11 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 09/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2011

BEHANDLING:
Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt i møtet.

Høyre/Senterpartiet v/Pål Sverre Fikse fremmet slikt forslag til vedtak:
“Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 tas til orientering.”

Det ble først votert over forslaget fra H/Sp som falt med 4 mot 9 stemmer.
Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling som ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer.  
 
 
INNSTILLING:  

 1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 ‰ generelt, og for verker og bruk. Ordningen med 25 % fradrag av skattegrunnlag opphører.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 96.700.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
   

 
 

PS 10/11 Søknad til Arbeids og velferdsdir. "ufrivillig deltid "     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2011

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
“Søknaden opprettholdes. “

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Søknaden opprettholdes.
 
 
 
 
PS 1
1/10 Forslag til IA-mål 2011-2013     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2011

BEHANDLING:
Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:  
De foreslåtte felles IA-mål for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas.  
 
 
 
 
PS 1
2/11 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2011

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Det ble den 22. august avviklet felles ledermøte mellom Levanger, Verdal og samkommunen der det ble jobbet fram en plattform for ledelse. En del av dette finnes igjen i side 6 i økonomiplan. I forlengelsen av dette gjennomføres det nå dagssamlinger for mellomledere. Til sammen ca 100 ledere.
 • Medarbeiderundersøkelse 2011.
   

 

Publisert: 10.12.2010 11:57 Sist endret: 13.11.2019 10:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS