Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

03/12-Høring likestilling

Høring - NOU 2011:18 Struktur for likestilling

Saksbehandler : Inger Johanne Uthus

Arkivref : 2011/10330 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Administrasjonsutvalget 08.03.2012 3/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Høringsuttalelse fra Verdal kommune:

Hovedpunkter:
Pkt. 1. presisering
er

Det er viktig at aktivitetsplikten konkretiseres for offentlige myndigheter.

 • Kartlegge tilstand og utfordringer når det gjelder barrierer for kjønnslikestilling.
 • Holde oversikt over ansvar.
 • Oppgaver og myndighet når det gjelder kjønnslikestilling.
 • Forebygge diskriminering, trakassering.
 • Motarbeide og bekjempe fordommer og stereotypier.
   

Vi er svært positiv til forslag om at lovfesting av pliktene for arbeidsgiver skal styrkes.

 • Det er positivt at det settes fokus på likestillingsarbeidet, og at alle arbeidsgivere blir klar over at dette omfatter rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, arbeidstid , herunder ufrivillig deltid, individuell tilrettelegging, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering.
 • Vi støtter at det settes fokus på å styrke virkemidler i likestillingsarbeidet
   

 
Pkt. 2 -  nytt likestillingsdirektorat

Utvalget foreslår at myndighetene skal ha en plikt til å dokumentere de tiltak som følger av aktivitetsplikten, men at det ikke skal være noen redegjørelsesplikt. Dette mener vi er positivt.
Det er viktig at det ikke rapporteres bare på kjønn, men på andre områder innenfor likestilling.
Det er positivt at direktoratet skal arbeide med kjerneoppgaver, og at det opprettes regionkontor i tilknytting til direktoratet.

 
Pkt. 3-  et tiårig utviklingsprogram for likestilling.

Vi ser positivt at det blir en årlig satsning, med ett program som skal støtte opp om det regionale og lokale likestillingsarbeidet.

 
Pkt.4 – likestillings- diskrimineringsombudet og Likestillings- og dirkrimineringsnemda

Det er viktig at nemda får ansvar for å håndtere forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven, og at ombudets mandat presiseres for å tydeliggjøre kjerneoppgavene dokumentasjon og veiledning.

Vedlegg:
Brev datert 09.012.11 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
NOU 2011:18.

Saksopplysninger:
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har i brev av 09.12.11 sendt NOU 2011:18 Struktur for likestilling på høring. Høringsfrist er 9. mars 2012.

Rådmann har utarbeidet forslag til høringsuttalelse og tilrår at denne vedtas som Verdal kommunes uttalelse.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.03.2012 12:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS