Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 21.11.18 - PS 5/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2018/9347 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.2018 93/18
Komite Mennesker og livskvalitet 21.11.2018 39/18
Administrasjonsutvalg 21.11.2018 5/18
Formannskap 21.11.2018 115/18
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskatt.
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
   
  Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4 promille.
   
  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
   
  b. For øvrig fritas:
      • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
      • Verdal videregående skoles eiendommer
      • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
      • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
      • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
      • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
      • Innherred Renovasjons eiendommer
      • Trondheim havn IKS' eiendommer
      • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
   
  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med vedlagt dokument. Reglementet har bare mindre endringer fra 2018, og vil gjelde inntil en mer grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet kommer i en egen sak som legges fram første halvår 2019.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2019 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45.000.000,-.
 7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 143.203.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2018 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond i 2019.

Vedlegg:  

 1. Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Verdal Kommune
 2. Økonomireglement 2019. Vedtaket punkt 5.
 3. Gebyrer og betalingssatser. Vedtaket punkt 6.
 4. Budsjettskjema i samsvar med budsjettforskrift.
 5. Budsjett og økonomiplan drift 2019-2022, Sør-Innherad Prosti
 6. Budsjett og økonomiplan investering 2019-2022, Sør-Innherad Prosti
 7. Uttalelse fra Eldrerådet
 8. Uttalelse fra Verdal Idrettsråd
 9. Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2019
 10. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Kommuneloven krever at det skal vedtas en fireårig økonomiplan. Planen skal rulleres for hvert år. Økonomiplanens første år (2019) er budsjett, og således en bindende bevilgning for bruk av midler i 2019. De økonomiske bevilgningene fra kommunestyret på virksomhetsnivå bidrar til å sikre klare ansvarsplasseringer for ressursbruken og for økonomistyring.

For årene 2020-2022 (økonomiplanens andre til fjerde år) er økonomiplanen en foreløpig plan for aktivitet og investeringer. Økonomiplanen vil derfor vise en forventet utvikling i aktivitet og investeringer i planperioden. Den årlige rulleringen av økonomiplanen gjør det mulig å justere kursen underveis. Beløpene i økonomiplanen for årene 2020 - 22 er derfor ingen fast bevilgning, men en synliggjøring av ønsket utvikling innenfor de økonomiske rammene som kan anslås for perioden.

Økonomiplanen bygger på samfunnsmålene i samfunnsplanen, og realiserer tiltak så langt det er mulig innenfor økonomiske rammer og en økonomistyring som er bærekraftig over tid. Samtidig er det viktig at nye utfordringer og ny kunnskap fortløpende blir håndtert, og også i denne forbindelse er økonomiplanen virkemiddelet for helhetlige vurderinger.

Formannskapet har vært sterkere involvert i økonomiplanarbeidet enn tidligere år. Det har vært arbeidsøkter om økonomiplan og budsjett i møtene 8. mars, 26. april, 30. august og 22. oktober – i tillegg til de ordinære saker med økonomirapporteringer.

Obligatoriske budsjettoversikter (jf vedlegg nr 4 ovenfor) vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken. Oversiktene korrigeres slik at rammene for driftsbudsjett og investeringsbudsjett er oppdatert med endringsbehov som har oppstått i etterkant av økonomiplandokumentet ble ferdigstilt 01.11.18.

Foreløpig er det kjent at beløpene i skjema 1B (økonomiplan kap 5.1) må endres for:

 1. Kommunestyrets vedtak om bruk av disposisjonsfond Brokskitbekken (PS 87/18) medfører at bruk av disposisjonsfond øker med 1.600.000 kr. Framskrevet beløp for disposisjonsfond blir tilsvarende lavere for årene 2019-2022.
 2. En mindre rammejustering til IK regnskap innfordring og lønn. Rammen justeres fra 3.072.000 kr til 3.164.720. Justeringen skyldes en beregningsteknisk feil. Rammen for virksomheten er satt i budsjett for § 27- virksomheten og skal være 3.164.720 kr. Justeringen medfører økt bruk av disposisjonsfond.

Rådmannen legger til grunn at eiendomsskattefritaket etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav C (jf innstillingen punkt 4 eiendomsskatt) endres slik at det gis skattefritak i 3 år i 2019. Fritaket kan trappes ned til 2 år i 2020 og 1 år i 2021. Dette for å kompensere for fallende eiendomskatteinntekter som følge av endringer i eiendomsskatteloven i planperioden. Alternativet er at fallende eiendomsskatt kompenseres med aktivitetsreduksjon ut over det som er beskrevet i økonomiplanen.

Formalia:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Formannskapets innstilling skal ligge til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

Fagorganisasjonene fikk orientering om budsjettets helhetsinnretning i et orienteringsmøte 26.10.18, i tillegg til ulike medvirkningsprosesser i utarbeidelsesfasen.

Vurdering:
Vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. Økonomiplanens innretning krever tydelig styring og prioritering. Gjennomgående bør det først prioriterte gjennom året være å redusere bruken av fondsmidler. Merinntekter og andre innsparingspotensialer som måtte oppstå gjennom året bør derfor søkes styrt inn mot redusert fondsbruk. Det første i så måte er om stortingets budsjettvedtak i desember vil gi økte inntekter for kommunene.

Økonomireglement: Det anses som riktig å gjøre en grundig og mer helhetlig gjennomgang av økonomireglement og finansreglement. Det blir derfor satt opp egen sak der rådmannen vil gjøre rede for endringsbehovene. Saken fremmes for kommunestyret før sommeren 2019.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS