Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 14.05.20- PS 5/20 Årsregnskap og årsberetning for Verdal Kommune 2019

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2020/1668 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalg  14.05.2020 004/20
Formannskap 14.05.2020 065/20
Kommunestyre 25.05.2020  

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.19.441.743,25.
  2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 avsettes til disposisjonsfond.
  3. Rådmannens årsberetning for 2019 vedtas.
  4. Finansrapportering tas til orientering. 

Vedlegg: 

  1. Årsregnskap 2019 Verdal Kommune
  2. Årsberetning 2019 Verdal kommune, inkl rapportering om finansforvaltningen i 2019 (link til digital versjon)
  3. Revisjonsberetning 2019
  4. Kontrollutvalgets uttalelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Revisjonsnotat 2019 Verdal kommune. 

Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes regnskap og årsberetning 2019 fram til behandling. Kommunens driftsregnskap for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 19,4 millioner kroner. Investeringsregnskapet for 2019 er gjort opp i balanse og balanseregnskapet viser et disposisjonsfond på 24,9 mill kr pr 31.12.19.

I likhet med de tre foregående år ble den nasjonale skatteinngangen betydelig bedre enn varslet. Dette har gitt ekstraordinært høye inntekter i 2019. Regnskapsresultatet gjenspeiler i for liten grad merinntektene. Regnskapsresultatet er dermed svakere enn det burde vært, selv om netto driftsresultat er positivt. Denne konklusjonen forsterkes av mindreutgifter på anslagsposter som renter og pensjon. Regnskapsresultatet er analysert i årsberetningen som følger regnskapssaken.

Revisjonsberetning:
Kommunerevisjonen har avlagt revisjonsberetning uten anmerkning av feil eller forbehold. Revisjonen har skrevet et revisjonsnotat som omhandler mindre alvorlige forhold. Rådmannen vil følge opp merknadene fra revisjonen.

Vurdering:
Netto driftsresultatet (driftsmarginen) viser årets løpende inntekter minus årets løpende utgifter. Netto driftsresultat vil i de fleste tilfeller være bedre egnet enn regnskapsresultatet til å si noe om årets driftsøkonomi. Resultatbegrepet er også det som ligner mest på årsresultat i privat virksomhet.

Sammenhengen mellom netto driftsresultatet og regnskapsresultatet:

Netto driftsresultat        +   7,1

Bruk av avsetninger      + 55,8

Avsetninger                   - 43,4

Mindreforbruk           = + 19,4

12,3 millioner av mindreforbruket på 19,4 består med andre ord av fondsmidler som er tatt til inntekt i året, men som det likevel ikke ble bruk for.

Analyser av regnskapsresultatet viser at tallene for den underliggende drift er svake, og at kommunen ikke når de økonomiske styringsmålene som er satt i økonomiplanen. Et netto driftsresultat (driftsoverskudd) på 7,1 mill kr tilsvarer 0,6% av årets inntekter. Til sammenligning er kommunens måltall 2%. Uansett om det korrigeres for ekstraordinære poster og poster som reelt sett ikke tilhører året, så forblir driftsmarginen svak. I de 7,1 millioner inngår også NTE-utbytte på nærmere 9,4 millioner. Holdes dette utenfor, vil korrigert netto driftsresultat bli negativt. Ytterligere analyser rundt driftsresultatets bærekraft finnes i årsberetningen.

Kommunens frie reserve (disposisjonsfondet) er på 24,8 mill kr. pr 31.12.19. Disposisjonsfondet utgjør 2% av årets inntekter. Kommunens måltall er 6%. Lavt disposisjonsfond betyr at kommuneøkonomien ikke er tilstrekkelig robust sett opp mot måltallet.

Rådmannen anbefaler at regnskapsoverskudd 2019 settes av til disposisjonsfond. Årets regnskapsoverskudd må betraktes som «tilfeldige» engangspenger og ikke som noe reelt sterkt driftsoverskudd. Engangspenger bør ikke brukes til å øke aktivitet som krever årlig finansiering. En styrking av disposisjonsfondet er dessuten nødvendig for å ta skritt i retning av å oppfylle eget økonomisk måltall for disposisjonsfond på 6%, slik det fremgår av økonomiplanen.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2021 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS