Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 24.11.16 - PS 8/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2016/7650 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite plan og samfunn 22.11.2016 65/16
Komité mennesker og livskvalitet 23.11.2016 45/16
Administrasjonsutvalget 24.11.2016 8/16
Formannskapet 24.11.2016 129/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2017 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2017 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 162.400.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre prosesser med sikte på å endre skolestruktur slik det er beskrevet i økonomiplandokumentet.   


Vedlegg:

 1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune
 2. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede til Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017
 3. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune - uttalelse fra Ungdomsrådet
 4. Endringer i Økonomiplan 2017-2020 - notat fra Arnstein Kjeldsen
 5. Notat fra rådmann ad utvikling og endring i helse og velferd
 6. Notat fra rådmann ad drift og vedlikehold av kommunale bygg
 7. Referat fra drøftingsmøte mellom Fagforbundet, NSF og Verdal kommune
 8. Uttalelse fra Fagforbundet Verdal til Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017
 9. Uttalelse fra Innvandrerrådet
 10. Uttalelse fra Eldrerådet til rådmannens forslag til Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017
 11. Budsjettskjema 1B
 12. Økonomiske oversikter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet. Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken.   

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. 

Det er store investeringsbeløp i økonomiplanen. Det er viktig å merke seg at spesielt investeringer i drift helsebygg m.v. på 430 millioner kroner og investeringer for ny Stiklestad skole på 190 millioner kroner må betegnes som overslagsbevilgninger. Dette fordi det er svært tidlige faser for disse utviklingsløpene, og at det er grove estimater.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.01.2021 11:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS