Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.06.13 - PS 57/13 -Økonomirapportering 1. tertial 2013 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref :  2013/3695 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.13 57/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.13 til etterretning.
 2. Budsjettet for Verdal kommune for 2013 endres slik:
  - Ressurssenter helse, omsorg, velferd styrkes med 1,2 millioner kroner til «Sykepleier på hjul», og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år
  - Anslaget for eiendomsskatt for oppjusteres med 1,2 millioner kroner
  - Avsetning til dekning av årets lønnsoppgjør økes med 1,8 millioner kroner
  - Bruk av disposisjonsfond økes med 1,8 millioner kroner
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte budsjettmidler til årets lønnsoppgjør til virksomhetsområdene når endelig fordeling er kjent.


Vedlegg:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2013 - Verdal kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.13.

Vurdering:

Virksomhetsområde

Regnskap 30.04.13

Periodisert budsjett

Forbruk

Opprinnelig budsjett 2013

Rev. budsjett 2013

Forbruk 30.04.13

Regnskap 30.04.12

Rådmann

5 964 776

6 472 215

92

28 987 062

23 283 073

26

8 326 996

Kulturturtjenesten

8 974 961

8 976 779

100

22 582 448

22 732 480

39

8 158 379

Oppvekst felles

825 136

1 165 184

71

3 270 000

3 270 000

25

159 120

Virksomhetsleder skole/SFO

58 564 068

56 517 300

104

148 548 282

155 953 680

38

55 504 832

Virksomhetsleder barnehage

605 276

800 260

76

-1

670 013

90

-1 943 162

Ressurssenter oppvekst

58 194 736

58 228 238

100

146 348 993

140 938 758

41

53 382 135

Vinne/Vuku omsorg- og velferdsdistr.

30 395 037

29 838 381

102

82 582 669

83 414 892

36

26 246 305

Øra omsorg- og velferdsdistr.

41 894 122

40 556 421

103

112 114 998

112 820 138

37

35 678 038

NAV Sosial- og flyktningetj.

10 163 356

11 198 214

90,8

32 827 185

32 969 080

30,8

10 517 728

Ressursenter helse, omsorg, velferd

12 141 023

12 662 766

96

30 547 000

30 690 633

40

9 689 740

Teknisk drift

5 997 193

6 398 212

94

18 157 630

18 535 430

32

7 544 592

Rådmannen

-218 223 187

-217 967 063

99

-659 667 156

-659 667 156

33

-205 138 257

Kommunens andel til ISK

11 462 989

11 461 847

100

33 700 890

34 388 979

33

10 906 229

T o t a l t

26 959 486

26 308 755

102

0

0

-

19 032 675


På samme måte som i 2012 er det gjennomgående fokuset mht økonomistyringen å styre daglig aktivitet i tråd med kommunestyrets bevilgede ramme og forventninger om produksjon og utvikling. Virksomhetsområdene gir i sin rapportering, med de nødvendige forbehold en sårbar økonomi tilsier, prognoser som indikerer budsjettbalanse ved årets slutt. Unntaket er virksomhetsområde skole/sfo som ikke vil oppnå balanse uten vesentlige aktivitetstilpasninger. Avviksårsakene er knyttet til driften ved Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole. Disse enhetene vil bli fulgt meget tett utover året, med mål om driftsbalanse ved årets slutt. I dette ligger også at kommunestyret har vedtatt en økonomiplan med innsparing som følge av strukturelle tilpasninger innen oppvekstsektoren, men ingen slike er gjennomført.

Rådmannen er tilfreds med organisasjonens generelle styringsvilje og –evne, og vil følge avviksarbeidet tett videre.

Klagesaksbehandlingen av utskrevet eiendomsskatt er nærmest sluttført. I budsjettet for 2013 ble budsjettert eiendomsskatt lagt med en buffer for å håndtere alle mulige konsekvenser av klagesaksbehandlingen. Nå når det nærmer seg avslutning kan denne bufferen reduseres til å være avstemt med virkelige resultater. Det foreslås derfor at budsjettet for eiendomsskatt økes med kr 1,2 mill, og at midlene brukes til å finansiere tiltakene «Sykepleier på hjul» og «Tidlig intervensjon». Dette er to tiltak kommunestyret vedtok skulle gjennomføres i 2013, uten at det ble satt av midler til det. Dette må ryddes på plass, slik at løpende drift er finansiert med løpende inntekter. Dette gjøres nå i forbindelse med tertialrapporten.

Til tross for at Verdal er en minsteinntekskommune er det svært mye positivt drifts- og utviklingsarbeid som foregår. Det ut fra fokus på at «vi har de ressursene vi har – og det er mye». I første tertial er Frisklivssentralen og nytt boligkontor åpnet, og representerer med det ytterligere milepæler i tjenesteutviklngen.

De seks strategiske prinsippene vedtatt i økonomiplanen (kapittel 6.1) følges:

 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.
 2. 2013 må benyttes til å vurdere om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur.
 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape "vinnerne på morgendagens arbeidsmarked". Programmet "De utrolige årene" (DUÅ) prioriteres som virkemiddel.
 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen "volumtjenester".
 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv.
 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.


Rådmannen vil også peke på at det er en liten nedgang i sykefravær i første tertial, og det er en «noe utypisk», men svært positiv utvikling.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.05.2013 13:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS