Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.06.13 - PS 58/13 - Endring av investeringsbudsjett for 2013

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref :  2013/3695 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.13 58/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Verdal kommunestyre endrer investeringsbudsjettet for 2013 slik:

 • Verdalsøra Barne- og ungdomsskole: 8,0 mill. kr
 • Verdal Bo og helsetun: 7,5 mill. kr
 • Jernbaneundergangen: 0,5 mill. kr
 • Skatepark: 1,0 mill. kr
 • Vektergata 7-9: 4,0 mill. kr
 • Totalt: 21,0 mill. kr


Ovennevnte investeringer finansieres slik:

 • Låneopptak 16,8 mill.kr.
 • Momskompensasjon 4,2 mill.kr.


Utvidelse av aksjekapital Tindved (2,5 mill. kr.) finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Utbygging av boligfelt Forbregd/Lein og Lysthaugen finansieres slik:

 • Bruk av ubundet kapitalfond 3,2 mill.kr
 • Momskompensasjon: 0,8 mill.kr


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til retningslinjer er investeringsbudsjettet ettårig. Ledige investeringsmidler fra forrige år må rebudsjetteres året etterpå. Nedenfor er det satt opp en liste over investeringsprosjekt som må rebudsjetteres, og eventuelt tilføres nye midler som tilleggsbevilgning.

Tiltak 5156 Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og svømmehall.

Som meddelt i F-sak 3/13 vil total utbyggingskostnad for dette prosjektet ligge på ca. 337 mill. kr. Opprinnelig budsjett var på 331 mill. kr. hvorav 2 mill. kr. er opprinnelig bevilgning og 6 mill. kr. er tilleggsbevilgning til prosjektet.

Totalt må 8,0 mill.kr bevilges på dette prosjektet i 2013. Med dette er det store skoleutbyggingsprosjektet på Verdalsøra fullfinansiert.

Tiltak 5183 Verdal Bo og Helsetun, Brannsikringstiltak samt Velferdsteknologi.

Det har vært avsatt midler til pålagt brannsikring av Verdal Bo og Helsetun over flere år. I tillegg har en ved anbudsutarbeidelsen tatt inn arbeider på el/It/ventilasjon i forbindelse med Velferdsteknologiprosjektet ved Helsetunet. Arbeidene har nå vært ute på anbud.

Kostnadsramme for prosjektet etter anbudsinnhenting ligger på 7,5 mill.kr. Opprinnelig budsjett for disse arbeidene lå på ca. 4,0 mill. kr inkl. noen av midlene som var avsatt til utbygging av velferdsteknologi. Arbeidene med kabling og brannsikring har nok blitt underestimert. Arbeidene med å brannsikre bygget til dagens krav utgjør mellom 4-5 mill.kr. Vi har et krav fra siste branntilsyn om å få utført disse arbeidene i løpet av 2013. Det er fornuftig å ta med seg de andre arbeidene med utbedring av ventilasjon på kjøkken og administrasjonsfløy samt nødvendig kabling for velferdsteknologi samtidig. Dette innebærer en tilleggsbevilgning på 3,5 mill.kr.

Tiltak 5128 Jernbaneundergangen

Rådmannen viser til K-sak 4/13 hvor mottatte BRA-midler pålydende 0,5 mill. kr. skulle benyttes til diverse tiltak i parken.

Skatepark Verdal, tiltak 4511

Det gjenbevilges 1,0 mill. kr til dette formål på investeringsbudsjettet for 2013.

Vektergata 7-9, tiltak 5106

Det vises til K-sak 89/12. I denne sak ble det avsatt 4,0 mill. kr til ferdigstillelse/klargjøring av Vektergata 7-9. Dette beløp gjenbevilges på investeringsbudsjettet for 2013.

Aksjekapital Tindved

Kommunestyret behandlet i sak 106/12 spørsmålet om kapitaltilførsel til Tindved kulturhage AS. Kommunestyret vedtok i denne saken å tilføre 2,5 millioner kroner i ny aksjekapital finansiert ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Utvidelsen ble ikke gjennomført i 2012, men i forbindelse med generalforsamlin i selskapet i april 2013, og midlene til tiltaket må med bakgrunn i dette gjenbevilges i 2013.

Utbygging av boligfelt Forbregd/Lein og Lysthaugen, tiltak 5123.

Arbeidene med opparbeidelse av kommunaltekniske hovedanlegg vil bli sendt ut på anbud rundt sommerferien. For finansiering av dette avsettes det 4,0 mill.kr på investeringsbudsjettet for 2013. Det må bevilges ytterligere midler over budsjettet for 2014. Investeringen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Dette er midler som er tidligere avsatt fra salg av kommunale boligtomter og industritomter.

For Forbregd/Lein foreligger det nå godkjent reguleringsplan. For Lysthaugen må geoteknisk vurdering foretas, samt registrering av eventuelle fornminner utføres før endelig godkjenning av reguleringsplan. Dette forventes utført i løpet av høsten slik at godkjent reguleringsplan for Lysthaugen forventes å foreligge i løpet av vinteren.

Vurdering:

I henhold til retningslinjer er investeringsbudsjettet ettårig. Rådmannen foreslår at følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet for 2013, for å ivareta både gjenbevilgninger og tilleggsbevilgninger.

 • Verdalsøra Barne- og ungdomsskole: 8,0 mill.kr
 • Verdal Bo og helsetun: 7,5 mill.kr
 • Jernbaneundergangen: 0,5 mill.kr
 • Skatepark: 1,0 mill.kr
 • Vektergata 7-9: 4,0 mill.kr
 • Totalt: 21,0 mill.kr


Ovennevnte investeringer finansieres med låneopptak og bruk av momskompensasjon.

Utvidelse av aksjekapital Tindved (2,5 mill. kr.) finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Utbygging boligfelt Forbregd/Lein finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond og bruk av momskompensasjon med samlet 4,0 mill. kroner.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.06.2013 11:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS