Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.10.14 - PS 81/14 -Utviklingsstipend for ungdom

Saksbehandler: Ingvild Aasen

Arkivref : 2014/7223 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.10.2014 81/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Statutter for Utviklingsstipend for ungdom vedtas.
  2. Nytt prisbeløp på Verdal kommunes kulturpris settes til kr 20.000. Statuttene for prisen endres i tråd med dette vedtaket.
  3. Prisbeløp for Utviklingsstipend settes til kr 15.000. 
     

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ved kommunestyrets behandling av Budsjett 2014, sak 085/13, ble det gjort følgende vedtak:
«Det opprettes et utviklingsstipend for ungdom på kr 25.000,- for ungdom med spesielle talenter på kulturområdet.»

Ved formannskapets behandling av sak 76/12 «Stiklestadprisen og Verdal kommunes kulturpris – justering av prisbeløp» ble det gjort følgende vedtak:
«1. Nytt prisbeløp på Stiklestadprisen settes til kr 25 000,-.
2. Rådmannen bes komme med en sak til formannskapet som inneholder vurderinger om en frivillighetsgalla med kommunale prisutdelinger.»

Prisene som Verdal kommune deler ut er per i dag vedtatt slik:

  • Verdal kommunes kulturpris: kr 10.000
  • Stiklestadprisen:                     kr 25.000
  • Bolystprisen:                          kr 10.000
     

Rådmannen har fått innspill fra Verdal idrettsråd med ønske om en frivillighetsgalla. De holder på å reetablere en ildsjelpris som de gjerne ønsker kan bli delt ut ved et felles prisutdelingsarrangement.

Vurdering:
Forlag til statutter for Utviklingsstipend for ungdom er bygd opp over samme mal som statuttene for kulturprisen.

Rådmannen foreslår at det gjøres en justering av prisbeløpene på kulturprisen og utviklingsstipendet. Verdal kommunes kulturpris bør være den høyeste utmerkelsen en verdaling kan oppnå i egen kommune innen kulturfeltet. Derfor foreslås en justering slik at statusen for Verdal kommunes kulturpris blir ivaretatt, samtidig som at utviklingsstipendet blir på en anselig sum.

Siden 2004 har det vært eget arrangement for utdeling av kulturprisen. Det vurderes hensiktsmessig og ønskelig å videreutvikle dette arrangementet slik at en samlet kan hedre de som har gjort seg fortjent til utmerkelser. Det vil si at både utviklingsstipendet for ungdom og bolystprisen deles ut på dette arrangementet. Videre at arrangementet utvikles slik at frivilligheten også gis mulighet til å dele ut aktuelle priser og hederstegn der.  

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.10.2014 10:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS