Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.2015 - PS 70/15 Etablering av PUT - Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2015/3565 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.06.2015 70/15

  

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Verdal formannskap slutter seg til at de to fylkeskommunene i Trøndelag og de fire kommunene Trondheim, Orkdal, Stjørdal og Verdal etablerer Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag (PUT) som eget politisk organ i tråd med mandatet som er beskrevet i denne saken.
 2. Konstituerende møte i PUT avholdes innen utgangen av juni.
 3. Det avholdes et strategimøte så snart partnerskapet er konstituert for å koble sentrale aktører fra industri, forskning, utdanning, selskap o.l. opp mot partnerskapets arbeid.
 4. Verdal kommune er positiv til at hovedsekretærfunksjonen ivaretas av fylkeskommunene.
 5. Det etableres en referansegruppe for PUT med basis i faggruppe olje og gass i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), samt deltakere fra hhv. Verdal og Stjørdal.
 6. Som Verdal kommunes representant i partnerskapet oppnevnes ordføreren.
   

Vedlegg:
3 skannede dokumenter i ett samlevedlegg:

 1. Trøndelagsrådet, vedlegg sak 13-2014, «Organisering av olje- og gassarbeidet»
 2. Trøndelagsrådet, notat sak 13-2014, «Nytt MOLGA?»
 3. AU i Trøndelagsrådet 24. apr., sak 1, «Organiseringen av det petroleumsrelaterte arbeidet i Trøndelag».
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Etter en evaluering av virksomheten, ble MOLGA (Midt-Norsk OLje og GAss) under årsmøtet i april 2014 vedtatt nedlagt. Evalueringen slo bl.a. fast at den politiske delen av arbeidet med olje- og gassbransjens problemstillinger var det minst vellykkede med driften av MOLGA.

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort av MOLGA i forbindelse med avviklingen, og de vurderinger som er gjort av bl.a. arbeidsgruppen som ble etablert etter årsmøtevedtaket om avvikling, ble det gjennom Trøndelagsrådet anbefalt å etablere en ny møtearena for å styrke kontakten mellom næringen og politikken.

I møte 24.04.2015 fattet Trøndelagsrådets arbeidsutvalg (TR-AU) følgende vedtak:

«

 1. Trøndelagrådets arbeidsutvalg anbefaler at Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag etableres som eget politisk organ i tråd med mandatet beskrevet i denne saken.
 2. De nevnte kommunene inviteres til å delta og det foreslås at spørsmålet om etablering behandles i de respektive kommuners politiske organer.
 3. Konstituerende møte i utvalget avholdes innen utgangen av juni.
 4. Det avholdes et strategimøte så snart utvalget er konstituert for å koble sentrale aktører fra industri, forskning, utdanning, selskap etc. opp mot utvalgets arbeid.
 5. Det legges opp til at hovedsekretærfunksjonen ivaretas av fylkeskommunene.
 6. Kommunene avsetter noen timeverk til å betjene arbeidet med å avgi innspill om og til egne saker, holde seg orientert om viktige saker, samt delta i sekretariatsarbeidet mer generelt.
   »

Foruten ovennevnte vedtak, samt beslutningen om å avvikle MOLGA, ble det i møtet i TR-AU den 8. desember 2014 også fattet slikt vedtak:

«

 1. Det etableres et partnerskap for utvikling, gjennomføring og produksjon av program for halvårlige møter mellom det offentlige/politikken og næringens utøvere i bransjen.
 2. Før det etableres en ny forening, må det avklares om oppgaver kan ivaretas godt nok gjennom eksisterende organer.
 3. Det vurderes nærmere om rent politisk relaterte oppgaver, jf saker merket «gult» i notat til AU 17.09.2014, mest fordelaktig bør ivaretas av en politisk arena bestående av kommunene Verdal, Stjørdal, Trondheim, Orkdal, NTFK og STFK.
 4. Fylkeskommunenes administrasjon bes om å kartlegge interessen for dette til neste møte i arbeidsutvalget.
   »

Faktiske opplysninger
Det er avholdt møte mellom representanter for begge fylkeskommunene og de fire nevnte kommuner. Gruppen konkluderer med at arbeidet med å arrangere halvårlige møter mellom aktørene er godt ivaretatt gjennom bl.a. arrangementet Norskehavskonferansen og kontaktmøter/dialogmøter i forkant av denne, «Leangenmøtet», samt møter i fagråd olje og gass i NiT, messedeltakelser, møter i regi av NCEI og Petroleumsforeningen m.m.

Når det gjelder punkt tre og fire i ovennevnte vedtak, anbefaler arbeidsgruppen at det etableres en politisk arena med følgende navn, mandat og organisering:

MANDAT

 1. Navn
  Navnet på den nye samarbeidsarenaen: Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag (PUT)
   
 2. Formål
  Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag har som formål å styrke regionens sysselsetting og salg av regionens varer og tjenester relatert til olje og gass.
   
  Sentrale oppgaver vil være:
  - Aktiv i høringsprosesser i petroleumsrelaterte saker. Gi uttalelser til bl.a. stortingsmeldinger, konsekvensutredninger og planer for utbygging og drift.
  - Oppfølging av høringsuttalelser.
  - Jobbe for at petroleumsressursene skaper gode forutsetninger for leveranser fra regionens næringsliv.
  - Jobbe for bruk av petroleumsressursene som råstoff for industriell virksomhet.
  - Bruk av gass i transportsektoren – herunder ferjer, busser, andre fartøy/kjøretøy.
  - Påvirke beslutningsprosesser ifm. utbyggingsløsninger for felt i Norskehavet til beste for regionen.
  - Avgi høringsuttalelser ifm. konsesjonsrunder.
  - Arbeide for at det settes i verk klima- og miljøtiltak knytta til petroleumsvirksomheten.
  - Kontakt mot sentrale samarbeidsparter: Oljeselskaper, leverandørindustri, departement, direktorat, Gassco, ulike organisasjoner etc.
   
 3. Organisering og medlemmer
  Utvalget organiseres som et partnerskap. Medlemmer vil være politisk valgte representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Orkdal, Trondheim, Stjørdal og Verdal kommuner, som følger:
  - NTFK: Fylkesrådsleder og én fylkesråd.
  - STFK: Ordfører og opposisjonsleder.
  - Kommunene: Ordfører.
  - Til sammen 8 medlemmer.
   
  Ledelsen av partnerskapet går på omgang mellom fylkeskommunene for to år i gangen. Nestleder er politisk ledelse i den andre fylkeskommunen. Sekretariatfunksjonen legges til fylkeskommunene i et nært samarbeid og med en fornuftig arbeidsdeling mellom de øvrige medlemmene. Hovedansvarlig sekretær følger lederen.
   
  Representanter fra forskning, utdanning og næringsliv trekkes inn som sentrale premissgivere for faglige og kompetansemessige innspill.
   
  Beslutninger i partnerskapet skal være enstemmige.
   
  Det legges opp til ett møte i partnerskapet hvert kvartal og to halvårlige møter med aktørene i bransjen: «Leangenmøtet» og kontaktmøtet dagen før Norskehavskonferansen.
   
 4. Eksterne kontakter
  For å sikre god kobling opp mot aktørene for å få gode faglige innspill og bidrag i arbeidet, fange opp viktige saker i tiden og som premissleverandør til politisk oppfølging, skal det avholdes strategimøter med næringens utøvere.
   

Vurdering:
Petroleumsvirksomheten styres i stor grad av politiske vedtak, blant annet hva gjelder:

 • Konsesjonstildelinger.
 • Utbyggingsløsninger.
 • Åpning av områder for leting og utvinning.
 • Beslutninger om infrastruktur.
 • Skatteregimet.
 • Lokalisering av aktiviteter som baser, driftsorganisasjoner, ilandføring.
   

Dette er saker som kan ha stor betydning for utviklingen av petroleumsnæringen i Midt-Norge. Det er derfor viktig at det finnes en møtearena som kan forene kreftene om en felles politikk og innsats om disse oppgavene. Etableringen av Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag vil kunne bli et viktig og godt verktøy for å styrke innsatsen om disse oppgavene.

Saksforberedelse, program for partnerskapsmøtene, identifisering av viktige saker til behandling i styret, skal skje i nært samarbeid mellom de seks medlemmene. Fylkeskommunene utgjør hovedsekretariatet med kommunenes administrasjoner som medspillere, premissgivere og forslagsstillere på viktige saker til behandling.

Aktører fra forskning, utdanning, leverandørindustri, offentlig forvaltning, petroleumsforening, fagråd olje og gass m.fl. konsulteres i saker der dette vil være relevant og fornuftig.

Det vil være fornuftig at det første møtet i partnerskapet, etter konstitueringen, legger opp til en strategidiskusjon med sentrale aktører i bransjen (FoU, industri/selskaper) for å opprette gode koblinger mot aktørene i næringen og riktig prioritering av arbeidsinnsatsen framover. Strategimøtet vil danne grunnlaget for utarbeidelse av en arbeidsplan for partnerskapet.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2015 15:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS