Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.2015 - PS 71/15 Torvet Grill AS - Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/5320 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.06.2015 71/15

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs ved Torvet Grill Verdal AS avslås med henvisning til alkohollovens § 1-7a.

Begrunnelse:
Det vil være til hinder for bruk av fortauet som er forutsatt, det vil si gang/sykkeltrafikk og vil komme i konflikt med myke trafikanter i tillegg til at det vil være vanskelig å avgrense skjenkeområdet.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jfr. alkohollovens § 1-16.
 

Vedlegg:
Et skannet samlevedlegg som inneholder:

  1. Søknad.
  2. Skisser.
  3. Uttalelser 
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Formannskaps sak nr. 10/15.

Saksopplysninger:
Tovet Grill Verdal AS søker den 27.01.15 om utvidelse av sin skjenkebevilling til også å gjelde utendørs.

Saken er sendt til Lensmannen i Verdal, NAV Verdal og Teknisk drift Verdal kommune til uttalelse.

NAV Verdal har i brev datert 06.03.15 uttalt følgende:
«Viser til søknad fra Torvet Grill AS om utvidelse av skjenkebevilling til også å gjelde utendørs. I vår uttalelse til søknaden om skjenkebevilling i lokalene, utrykte vi skepsis til at bevillingen også skulle gjelde utendørs skjenking. Vi skrev følgende:
I søknaden kan det se ut som om det søkes om bevilling for skjenking på trapp utenfor lokalet. Dette bør ikke innvilges da det vanskelig kan være ett avgrenset areal.
Vi kan ikke se at situasjonen er annerledes nå, da arealet som er avmerket er en del av ett fortau som ikke er spesielt bredt. Dette fortauet har også forholdsvis stor trafikk, og vi mener at det ikke er greit at det foregår skjenking i ett slikt trafikkert område. Vi kan derfor ikke anbefale at det innvilges bevilling for skjenking utendørs på dette arealet.»

Teknisk drift Verdal kommune har i mail datert 08.04.15 uttalt følgende:
«Viser til brev datert 20.02.2015 og til søknad fra Torvet Grill AS om utvidet skjenkebevilling til gjelde utendørs.

Slik vi tolker søknad med tegning vil uteservering skje på fortau utenfor Nordgata 16 – Torvet Grill. Uteservering her mener vi vil hindre den bruk av fortauet som er forutsatt, det vil si gang/sykkeltrafikk. Generelt bør det sikres en fri gangpassasje på minimum to meter. Det vises også til politivedtektenes § 6 om hindringer for ferdselen på offentlig sted (fortau).

Konklusjon: Teknisk drift anbefaler ikke at det gis skjenkebevilling på fortauet.»

Lensmannen i Verdal har i brev datert 03.03.15 uttalt:
«Søknaden er mangelfull og det er ønskelig med flere opplysninger før man gir en uttalelse. Det gjelder bl.a. hvordan man har tenkt dette organisert, trafikkbilde for gående m.v.».

Denne uttalelsen er sendt søker den 09.04.15 med anmodning om å utfylle søknaden slik at den kan behandles av Lensmannen, med frist til den 20.04.15. Vi har p.t. ikke mottatt utfyllende opplysninger.

Vurdering:
I henhold til alkohollovens § 1-7a kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking, kan kommunen legge vekt på trafikale hensyn. For eksempel vil skjenkestedets plassering i forhold til trafikkert veg, fortau etc være relevante hensyn.

Som det framgår av uttalelsene fra NAV og Teknisk drift anbefales det ikke at det innvilges skjenking utendørs pga at dette hindrer den bruk av fortauet som er forutsatt, det vil si gang/sykkeltrafikk.

Fra vegg til trafikkert veg i Nordgata er det 3 meter, men det er også anlagt blomsterbed framfor eiendommen som strekker seg 9 av 15 meter. I tillegg til at det er satt opp trapp/rampe utenfor spisestedet. Totalt sett er det marginalt i forhold til den bruk av fortauet som er forutsatt. Oppsetting av bord/stoler for uteskjenking i tillegg, vil etter rådmannens vurdering være til stort hinder for ordinær bruk av fortauet og vil komme i konflikt med myke trafikanter. Rådmannen slutter seg også til de uttalelser som er kommet inn angående dette forholdet. Rådmann vurderer det også som veldig vanskelig med en tydelig avgrensing av skjenkeområdet.

Ut i fra ovenstående tilrår rådmannen at søknaden om skjenking utendørs avslås med henvisning til at det vil være til hinder bruk av fortauet som er forutsatt, det vil si gang/sykkeltrafikk og at det vil være vanskelig å avgrense skjenkeområdet.

Vedtaket kan påklages etter alkohollovens § 1-16.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2015 15:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS