Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 13.02.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 13.02.2014
Tid : 10:30 - 14:30
Til stede : 9 representanter

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (22 Mb - NB! Det er gjort tiltak for å redusere datastørrelsen på denne fila, og det kan ha medført at deler av innholdet kan være av redusert kvalitet)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 11/14 Godkjenning av møteprotokoll 16.01.14 Protokoll
PS 12/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Verdal kommune Protokoll
PS 13/14 Søknad om garanti for lån og spillemidler i forbindelse med bygging av flerbrukshall i Vuku Protokoll
PS 14/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune Protokoll
PS 15/14 Ørmelen Grendehus - Vedtak om riving Protokoll
PS 16/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Protokoll
PS 17/14 Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Protokoll
PS 18/14 Hovedplan veg med handlingsplan for 2014 Protokoll
PS 19/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal Protokoll
PS 20/14 Sluttrapport for oppreisningsordningen i Nord-Trøndelag Protokoll
PS 21/14 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2013 Protokoll
PS 22/14 Lennart Johansson - søknad om permisjon fra kommunale verv Protokoll
PS 23/14 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 13.02.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 11/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16, januar 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 16, januar 2014 godkjennes.

 

PS 12/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Folkevalgte i Verdal kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås ikke avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte.

 

PS 13/14 Søknad om garanti for lån og spillemidler i forbindelse med bygging av flerbrukshall i Vuku
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr. 21.500.000,- til finansiering av idrettshall i Vuku.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 21.500.000,- som Vuku idrettslag tar opp til bygging av idrettshall.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 21.500.000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr. 23.650.000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §6.
 5. Verdal kommune garanterer for at Vuku il ved eventuelle misligholdelse av anlegget, tilbakebetaler de tildelte spillemidlene vedrørende idrettshallen.

 

PS 14/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Behandling i komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

 

PS 15/14 Ørmelen Grendehus - Vedtak om riving Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Ørmelen Grendehus, parsell av gnr.18, bnr.1145 rives
 2. Utgifter til rivningen på anslagsvis 0,5 mill.kr foreslås dekket ved bruk av ubundet kapitalfond.
 3. Tomten beholdes i offentlig eie til framtidige utbyggingsformål.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 
  

PS 16/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen. 

 

 

PS 17/14 Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende risikogradering og handlingsplan.

 

PS 18/14 Hovedplan veg med handlingsplan for  2014 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Fellesforslag fra formannskapet:
Tallet 1 strykes og ordet målsetting settes inn. Tallet 2 strykes.

Det ble først votert over fellesforslaget som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over komiteens innstilling og vedtatt fellesforslag som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Målsetting:
Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre fremover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.

Følgende prioriteringer vedtas for 2014, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr.:

 • Prioritet 1: Bollgardssletta, asfaltering, kostnad ca. kr 600.000,-
 • Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, kostnad ca. kr 400.000,-
 • Prioritet 3: Prærien/Garpa utskifting av 30 lysstolper, kost ca. kr 600.000,-
 • Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, grøfting og grøftrens, kostnad ca. kr 200.000,-
 • Prioritet 5: Møllegata, reasfaltering, kostnad ca. kr 500.000,-
 • Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, kostnad ca. kr 300.000,-
 • Prioritet 7: 767 Flåttaenget i lengde ca. 100 meter, kostnad ca. kr 200.000,-
 • Prioritet 8: 4352 Sundbyvegen i lengde ca. 430 meter, kostnad ca. kr 750.000,-

 
 


PS 19/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Formannskapet fremmet følgende alternativt fellesforslag:

 1. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Verdal kommune revideres snarlig.
 2. Det utarbeides felles plan for regionale idrettsanlegg i Levanger og Verdal. I tillegg skal det være fokus på samarbeid på dette området med andre kommuner i Innherredsregionen.

Ved alternativ votering mellom komiteens innstiling og fellesforslaget, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Verdal kommune revideres snarlig.
 2. Det utarbeides felles plan for regionale idrettsanlegg i Levanger og Verdal. I tillegg skal det være fokus på samarbeid på dette området med andre kommuner i Innherredsregionen.

  

PS 20/14 Sluttrapport for oppreisningsordningen i Nord-Trøndelag Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

 

 

PS 21/14 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsrapport 2013 tas til orientering.

 

PS 22/14 Lennart Johansson - søknad om permisjon fra kommunale verv Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til pkt. 3: Jonny A. Haugan

Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig
 • Pkt. 2 – enstemmig
 • Pkt. 3 – enstemmig.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lennart Johansson om permisjon fra vervet som medlem i kommunestyret og medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden 24.02.14 – 20.06.14. 
 2. Thor Bertil Granum rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fram til 20.06.14.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 20.06.14: Jonny A. Haugan.

 

PS 23/14 Oreintering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Enhetsleder Arnstein Kjeldsen orienterte i starten av møtet om økonomisk status 2013 og status pr. 31.01.14.

Rådmann orienterte om:

 • Eierstrategi VekstTorget AS er under arbeid.
 • Forvaltningsrevisjon Brann.

Ordfører orienterte om:

 • Ny daglig leder i Proneo fra 1. februar 2014 – Per Anders Folladal.
 • Dialogmøte med Kværner AS.
 • Lensmannskontorsaken.
 • Økonomiplanarbeidet – involvering.

Ole Gunnar Hallager stilte følgende spørsmål:
Snøscooterløyper – frist 1. april for å levere forskrift som forsøkskommune. Hvordan er framdriften og ønsker videre en garanti på at forskriften sendes innen fristen

Rådmann:
Avvikles møte tirsdag 18.02.14 der utkast til forskriftssak utarbeides til komite plan og samfunns møte den 18.03.2014 og kommunestyret den 31.03.2014. Blir dette vedtatt blir det en planprosess – kan ikke løses med dispensasjon.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.5 – konkurransemessige forhold.
Eierforhold Innherred Produkter.

 
Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 11:34 Sist endret: 09.11.2020 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS