Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.14 - PS 5/14 - KS Debatthefte 2014 - Uttalelse fra Verdal kommune

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/168 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.2014 5/14

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til de vurderingene som er gjort under «Vurdering».

Vedlegg:
KS sitt debatthefte til Strategikonferansene 2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Våren 2014 skal det igjen forhandles om hovedavtale samtidig som det er nytt sentralt hovedtariffoppgjør. KS har som vanlig sendt ut et debatthefte der de ber om medlemmenes syn på en del sentrale spørsmål. Det vil bli debatt om spørsmålene på strategikonferansene, som for Nord-Trøndelag sin del er i Namsos 27.-28 februar 2014. Det er ønskelig at den enkelte kommune/fylkeskommune behandler spørsmålene i forkant av strategikonferanser og fylkesmøter.

Innledningsvis bes det om svar på disse to generelle spørsmålene:

 • Hvordan kan hovedtariffavtalen understøtte en god og effektiv oppgaveløsning i kommunene og fylkeskommunene?
 • Er det bestemmelser i avtaleverket som er til hinder for at oppgavene kan tilrettelegges og løses godt og effektiv?
   

Mer detaljert bes kommunene gi tilbakemelding på følgende fem spørsmål:

 1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014?
 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?
 3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?
 4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i minstelønnssystemet i HTA kapittel 4?
 5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse?
   

Som bakgrunn for å svare på spørsmålene anbefales å lese debattheftet. Det kan likevel være greit å presisere noen begrep innledningsvis.

Hovedavtalen mellom KS på vegne av kommunene og de ulike arbeidstakerorganisasjonene består av tre deler:

 • Del A Forhandlingsordningen inneholder regler avtalestruktur og forhandlingsordning
 • Del B regulerer samarbeid, medbestemmelse og tillitsvalgtordning for kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.
 • Del C regulerer tilsvarende del B for andre selvstendige rettssubjekter med eget medlemskap i KS samt energiverk organisert som kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11.
   

Hovedtariffavtalen (HTA) i KS området er 2-årig, inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2014 og regulerer lønns- og arbeidsvilkår. HTA inngås for 2-årige avtaleperioder fra 1.mai «partall år». I hovedtariffoppgjør er hele HTA oppe til revisjon og det føres samtidig sentralt lønnsoppgjør.

Det er i hovedsak tre ordninger for lønnsfastsettelse i dagens hovedtariffavtale:

 • Kap 3 inneholder bestemmelse for fastsettelse av lønn til ledere på rådmannsnivå og enhetsledernivå. All lønnsdanning skjer lokalt. Kap 3 utgjør ca to prosent av lønnsmassen i Verdal kommune.
   
 • Kap 4 inneholder de gjennomgående, normerte stillinger. Det meste av lønnsdanningen for disse stillingene skjer sentralt ved justering av minstelønnstabeller og diverse andre sentrale bestemmelser. Det kan settes av en sentralt framforhandlet pott til lokale forhandlinger også i kap 4. Over 95% av lønnsmassen i Verdal kommune ligger her.
   
 • Kap 5 består av saksbehandlerstillinger. Alle ansatte organisert av fagforeninger under hovedsammenslutningen akademikerne ligger i kap 5. Det vil i hovedsak si økonomer, jurister og ingeniører. Også saksbehandlere som ikke er akademikere kan være i kap 5, men det er en betydelig forskjell på hvordan de ulike fagforeningene ser på kapitteltilhørighet slik organisering kan ha en betydning for omfanget av kap 5. I Verdal kommune er ca 1% av lønnsmassen i kap 5, i Levanger kommune ca 2,5% og i 23%. Det er altså store variasjoner i bruken av kap 5.
   

Vurdering:
Generelle spørsmål
God og effektiv oppgaveløsning i kommunene krever god samhandling mellom folkevalgte, den administrative ledelsen og de ansattes organisasjoner

Dette kan hovedavtale og hovedtariffavtale understøtte ved å ha fleksible avtaler som gir stor lokal handlefrihet. En bør tilstrebe at utfordringene kan løses på lavest mulig nivå. Lønnsforhandlinger svært ressurskrevende, og effektiviserende endringer er ønskelig.

Innenfor kap 3 og kap 5 er det fornuftig at lønnsdannelsen skjer lokalt, mens det på kapittel 4 oppfattes som lite hensiktsmessig med lokale forhandlinger, spesielt for relativt små økonomiske potter.

Om en flyttet de stillingene som er avvikende fra sentrale normer, f.eks avdelingsledere og saksbehandlere fra kap 4 til 5, ville behovet for lokale forhandlinger på kap 4 være mye mindre og kunne avvikles, noe som også hadde effektivisert arbeidet med lønnsforhandlingene svært mye.

Når det gjelder de mer detaljerte spørsmål gjøres følgende vurderinger:

Pensjonsordningene
Offentlig ansatte har en svært god pensjonsordning. Dette er prioritert sterkt over lang tid. Med de rekrutteringsutfordringene til stillinger i kommunesektoren framover er det risikabelt å gå bort fra disse både lovfestede og tariffestede pensjonsordningene. Det har imidlertid over tid oppstått et misforhold mellom det arbeidsgiver betaler og det den ansatte betaler for pensjonsordningen. Med tanke på den store utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene, hvilket er forventet å fortsette de nærmeste årene, bør en i 2014 øke denne til 3% for så å gradvis øke til vesentlig jevnere fordeling over en 10-årsperiode. En bør også lete etter ordninger som gjør det mer interessant å kombinere arbeid og pensjon for offentlig ansatte.

Økonomisk ramme
Den økonomiske ramme bør ikke settes høyere enn forventet prisstigning. Med det opprettholdes kjøpekraft og det gir muligheter for å få råd til å ansette flere og øke stillingsstørrelsene til de som går i ufrivillig deltid.

Lokal pott/sentrale tillegg/profil
Det bør gjennomføres et moderat lønnsoppgjør som tar hensyn til behovet for å være attraktive på arbeidsmarkedet. Derfor bør begynnerlønnene på minstelønnstabellene øke mest. Dette vil da gå på bekostning av mulighetene for økning for de med høyest ansiennitet. Lokale forhandlinger bør unngås i kap 4, dette er tidkrevende. Der det er behov for lokal vurdering bør stillingen flyttes til kap 5, evt benytte bestemmelsene i forhold til egne forhandlinger for å rekruttere og beholde.

Omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse
Det er en relativt liten andel av arbeidstakerne (ca 3% av lønnsmassen i Verdal kommune) som har hele lønnsdannelsen lokalt. Denne andelen kan økes dersom ordningene med lokale forhandlinger i kap 4 blir vesentlig endret/avviklet.

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2014 12:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS