Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.14 - PS 7/14 - Høringsuttalelse - forslag på endringer i alkoholregelverket

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2005/5008 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.12.13 116/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Høringsuttalelse fra Verdal kommune:

Prikktildelingssystem:
Kommunen støtter innføringen av normerte regler og mener reaksjonene som er foreslått er passe streng. Vi mener videre at gjentatt narkotikaomsetning og diskriminering på stedet bør være med i dette systemet med begrunnelse at det også blir enklere å håndtere for bevillingsmyndighet og mer forutsigbart for bevillingshaverne. Vi mener et slikt brudd vil kvalifisere til fire prikker – det samme som er foreslått for skjenking og salg til åpenbart påvirket person, brudd på tidsbestemmelsene, skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volum. Vi støtter videre departementets vurdering når det gjelder antall prikker på skjenking og salg til åpenbart påvirket person. Dette er en mildere reaksjon enn det som er foreslått for skjenking til mindreårige, brudd på forvarlighetsplikten og hindring av kontroll. Dette begrunner vi i våre erfaringer fra samtaler med bevillingshavere når det er rapportert om skjenking til åpenbart påvirket eller at de må antas å bli åpenbart påvirket. Det er mange som «skjerper» seg når de bestiller drikke, men endrer adferd når de har fått kjøpt. I disse tilfellene blir drikken tatt fra vedkommende rett etterpå, men det blir rapportert som brudd. Det kan virke som en urimelig reaksjon å miste bevillingen ved første gangs overtredelse på dette punktet – da det i enkelte tilfeller er vanskelig å vurdere dette. Det kan i tillegg til prikktildeling på dette punktet følges opp med kampanjemateriellet som Helsedirektoratet har utarbeidet og sendt ut som går på fokus på lovlig skjenking og salg av alkohol.

Kunnskapsprøve i alkoholloven for kontrollører:
Det støttes at kontrollører skal avlegge kunnskapsprøve, at det skal være minst to kontrollører og krav til når en del av kontrollene skal foregå. Dette er spesielt viktig hvis prikkinndelingssystemet innføres. Da må det være en viss fastlagt form og kvalitet på rapportene som blir skrevet fra skjenkekontroller, og at den videre bygger på en omfattende kunnskap til alkoholloven med forskrift.

Forskriftsendring kunnskapsprøve:
Forslag om mindre forskriftsendring knyttet til kunnskapsprøven støttes. – forslaget går ut på endring av prøvetiden og økning i gebyr for prøveavleggelse.

Justering av bevillingsgebyrene:
For Verdal kommune sin del kan dette bety et inntektstap hvis resultatet av en todeling av gebyrordningen fører til at omsetningsavgiften reduseres mye. Vi har ikke mange nye søknader i perioden, og omsetningen på de fleste skjenkestedene utløser kun minsteavgiften. Gjennomsnittlig har vi 8600 i inntekter på salgsstedene og kr 4900 på skjenkestedene i året. Det er videre uklart hva departementet har ment med at søknad om bevilling for en enkelt anledning skal koste kr 8000 pr søknad. Det behandles i dag på samme måte som ambulerende bevilling her, med en kostnad på kr 250 pr søknad.

Vedlegg:
Høringsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 08.10.13

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Høringsnotatet inneholder forslag til nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven, økte krav til kommunenes kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, endringer knyttet til bevillingsgebyrene og endringer knyttet til kunnskapsprøven. Blant annet foreslås det å innføre et prikkfordelingssystem, tilsvarende vegtrafikkloven. Et prikktildelingssystem vil ifølge departementet medføre en betydelig forenkling av saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen. Prikktildelingssystemet vil også gi klare retningslinjer for når en bevilling skal inndras og hvilken reaksjon som normalt skal velges. Det vil ikke være behov for å utøve skjønn i samme grad som i dag.

Forslagene er en oppfølging av Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.

Høringsfristen er 17. januar 2014.

Vurdering:
Det pekes på i høringsdokumentet at det er viktig at kommunene i sin forvaltning til alkoholloven har en helhetlig tilnærming til bevillingspolitikken, hvor innvilgelse, kontroll og inndragning ses i sammenheng og hvor alle sider av bevillingspolitikken vektlegges i tilstrekkelig grad. Departementets gjennomgang i høringsdokumentet viser at kommunene ikke i tilstrekkelig grad tar i bruk inndragning i sin forvaltning av alkoholloven og på denne bakgrunn ble det St.meld 30 (2011-2012) Se meg! konkludert med at det skal innføres normerte regler for inndragning av bevilling. Dette skal tydeliggjøre kommunens ansvar for å reagere, samt sikre likebehandling. Departementet har kommet til at et prikkdelingssystem vil være den mest hensiktsmessige måten å innføre normerte regler for reaksjoner ved overtredelse av bevillinger etter alkoholloven. Dette skal forenkle saksbehandlingen til kommunene og gi forutsigbarhet for bevillingshaverne.

Utdypende begrunnelser for prikktildelingssystemet går fram av høringsdokumentets s. 16 og antall prikker for hvilke brudd går fram i høringsdokument fra side 21 og utover.

Departementet ønsker uttalelse på følgende:
Forslag til normerte regler for inndragning av bevilling – det bes om at høringsinstansene særlig vurderer om det foreslåtte nivået på reaksjoner er passe strengt og at det er hensiktsmessig for å oppnå formålene med prikkinndelingssystemet. Det bes også at det vurderes om gjentatt narkotikaomsetning eller diskriminering skal inkluderes i prikktildelingsordningen.
 
Kommunen støtter innføringen av normerte regler og mener reaksjonene som er foreslått er passe strenge. Vi mener videre at gjentatt narkotikaomsetning og diskriminering på stedet bør være med i dette systemet med begrunnelse at det også blir enklere å håndtere for bevillingsmyndighet og mer forutsigbart for bevillingshaverne. Vi mener et slikt brudd vil kvalifisere til fire prikker – det samme som er foreslått for skjenking og salg til åpenbart påvirket person, brudd på tidsbestemmelsene, skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volum. Vi støtter videre departementets vurdering når det gjelder antall prikker på skjenking og salg til åpenbart påvirket person. Dette er en mildere reaksjon enn det som er foreslått for skjenking til mindreårige, brudd på forvarlighetsplikten og hindring av kontroll. Dette begrunner vi i våre erfaringer fra samtaler med bevillingshavere når det er rapportert om skjenking til åpenbart påvirket eller at de må antas å bli åpenbart påvirket. Det er mange som «skjerper» seg når de bestiller drikke, men endrer adferd når de har fått kjøpt. I disse tilfellene blir drikken tatt fra vedkommende rett etterpå, men det blir rapportert som brudd. Det kan virke som en urimelig reaksjon å miste bevillingen ved første gangs overtredelse på dette punktet – da det i enkelte tilfeller er vanskelig å vurdere dette. Det kan i tillegg til prikktildeling på dette punktet følges opp med kampanjemateriellet som Helsedirektoratet har utarbeidet og sendt ut som går på fokus på lovlig skjenking og salg av alkohol.

Forslag om å øke kravene til kontroll med salgs- og skjenkebevillinger – forslaget går ut på at kontrollører skal avlegge kunnskapsprøve i alkoholloven før de kan utføre kontroll, at kontroll alltid skal foretas av minst to kontrollører og vurdering av om kontroll skal skje i skjenketidens siste timer– det bes om at høringsinstansenes synspunkter på spørsmålet om det skal innføres et slikt krav og hvordan det i så fall skal utformes.

Uttalelse:
Det støttes at kontrollører skal avlegge kunnskapsprøve, at det skal være minst to kontrollører og krav til når en del av kontrollene skal foregå. Dette er spesielt viktig hvis prikkinndelingssystemet innføres. Da må det være en viss fastlagt form og kvalitet på rapportene som blir skrevet fra skjenkekontroller, og at den videre bygger på en omfattende kunnskap til alkoholloven med forskrift. Dette er forhold som vi fra før av har innarbeidet i kravspesifikasjon når avtale om kjøp av kontrolltjenester sendes ut på anbud.

Forslag om mindre forskriftsendring knyttet til kunnskapsprøven – forslaget går ut på endring av prøvetiden og økning i gebyr for prøveavleggelse.

Uttalelse:
Støttes.

Forslag om justering av bevillingsgebyrene – gebyret er utformet slik at det skal tilsvare de utgifter kommunen har med saksbehandling av søknader og kontroll med bevilling – og en del kommuner melder om økning i utgiftene pga mange eierskifter og konseptendringer. Det vil si en endring. Det bes om innspill til om gebyrene ligger på korrekt nivå.

Uttalelse:
For vår del kan dette bety et inntektstap hvis resultatet av en todeling av gebyrordningen fører til at omsetningsavgiften reduseres mye. Vi har ikke mange nye søknader i perioden, og omsetningen på de fleste skjenkestedene utløser kun minsteavgiften. Gjennomsnittlig har vi 8600 i inntekter på salgsstedene og kr 4900 på skjenkestedene i året. Det er videre uklart hva departementet har ment med at søknad om bevilling for en enkelt anledning skal koste kr 8000 pr søknad. Det behandles i dag på samme måte som ambulerende bevilling her, med en kostnad på kr 250 pr søknad. Hos oss defineres enkeltanledning som «Dette er bevilling for en enkelt, bestemt anledning/en bestemt del av året og gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger.» Det er videre uklart for oss hva departementet mener med ... «øvrige kostnader, per i dag om lag 8500 kroner per år, vil innkreves via et omsetningsgebyr som i dag».

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2014 11:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS