Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 16.05.2013
Tid : 10:27 - 13:30
Til stede : 9 representanter 

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 45/13 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2013 Protokoll
PS 46/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Verdal kommune Protokoll
PS 47/13 Videreføring av investeringsmidler fra budsjettåret 2012 til 2013 Protokoll
PS 48/13 Kommunal tomte- og boligpolitikk Protokoll
PS 49/13 Boligbygging - småskala fortetting innenfor området til kommunedelplanen for Verdal By Protokoll
PS 50/13 Frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser - fastsetting av sats Protokoll
PS 51/13 Velferdsteknologi - videre utprøving Protokoll
PS 52/13 Arild Kvernmo Pedersen - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015 Protokoll
PS 53/13 Gerd Janne Kristoffersen - søknad om fritak fra kommunale verv Protokoll
PS 54/13 Orientering
-
Protokoll
PS 55/13 Avvisning av rett til å klage - inndragning av skjenkebevilling ved Deera Restaurant & Bar Protokoll 

 

Oppmøte formannskapets møte 16.05.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Iversen
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Astrid Tromsdal

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 Til toppen av siden

 

PS 45/13 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 2. mai 2013 godkjennes.» 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Protokoll fra møte 2. mai 2013 godkjennes. 

 

 

PS 046/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Revisor Terje Wist var til stede ved behandling av denne sak.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 13.263.021,52.
 2. Rådmannens årsberetning for 2012 vedtas.
 3. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
  - Kr. 200.000,- avsettes til disposisjonsfond øremerket planlegging/avvikling av "Stiklestad 1000 år"
  - Kr. 13.063.021,52 avsettes til styrking av kommunens disposisjonsfond 

 

PS 047/13 Videreføring av investeringsmidler fra budsjettåret 2012 til 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Overskrift på saken – ordet videreføring erstattes av ordet gjenbevilgning.

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Saken utsettes. 

 

PS 048/13 Kommunal tomte- og boligpolitikk  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt

INNSTILLING:
Kommunestyret tar vurderingene til etterretning, og ber samtidig rådmannen se på videre utvikling av den kommunale rollen. Det bes om en tydeliggjøring av en mer ambisiøs fremdrifts- og tempoplan for arbeidet.

Tomteområdet som prioriteres blir Leklemsåsen. Samtidig bør det undersøkes også andre muligheter/områder for tomteutvikling. Engasjementet starter med snarlig kontakt med aktuelle grunneiere.

 

PS 049/13 Boligbygging - småskala fortetting innenfor området til kommunedelplanen for Verdal By Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag til nytt pkt. 2:
«2. Prosjekter som meldes før kommunedelplan for Verdal by er ferdigstilt, behandles i hvert enkelt tilfelle og settes ikke på vent.»

 • Det ble først votert over komiteens innstiling som ble enstemmig vedtatt.
 • Det deretter votert over forslag til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.
 • Det ble til slutt votert samlet over komiteens innstilling og nytt vedtatt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Fortetting i sentrumsområdene vurderes gjennom arbeidene med revisjon av kommunedelplanen for Verdal by. Ved revisjonen skal det gjennomføres en kartlegging med sikte på å identifisere aktuelle arealer, små og store, for framtidig boligbebyggelse.
 2. Prosjekter som meldes før kommunedelplan for Verdal by er ferdigstilt, behandles i hvert enkelt tilfelle og settes ikke på vent.

 

 

PS 050/13 Frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser - fastsetting av sats Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt

INNSTILLING:
Sats for frikjøp vedrørende krav til parkering settes til kr 100.000,- pr manglende biloppstillingsplass.

Beløpet innbetales til kommunen før byggetillatelse gis og skal avsettes på eget fond for parkeringsplasser.

Hjemmel for fastsetting av sats for frikjøp finnes i vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4, jfr overgangsbestemmelser i plan- og bygningslovens § 34-2

 

 

PS 051/13 Velferdsteknologi - videre utprøving Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«2. Formannskapet viser til verbalforslag 11 «Velferdsteknologi» vedtak i kommunestyresak 118/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. Formannskapet gjentar ambisjonen om å bringe saken inn for samarbeidet Byer i Midt-Norge.»

 • Det ble først votert over innstillinga fra komite mennesker og livskvalitet.
 • Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 2 som ble vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte i mot

VEDTAK:

 1. Det pågående velferdsteknologiprosjekt ved Verdal bo og helsetun og hjemmetjenesten videreføres, og erfaringer fra dette arbeidet er grunnlag for videre strategisk planlegging av velferdsteknologiske løsninger.
 2. Formannskapet viser til verbalforslag 11 «Velferdsteknologi» vedtak i kommunestyresak 118/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. Formannskapet gjentar ambisjonen om å bringe saken inn for samarbeidet Byer i Midt-Norge.

 

 

PS 052/13 Arild Kvernmo Pedersen - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Knut Snorre Sandnes.

Votering:

 • Pkt. 1 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – Enstemmig vedtatt

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arild K. Pedersen om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn: Knut Snorre Sandnes

 

 

PS 053/13 Gerd Janne Kristoffersen - søknad om fritak fra kommunale verv Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til pkt. 3:
«Mona Hagerup».

Votering:

 • Pkt. 1 og pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 - enstemmig

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Gerd Janne Kristoffersen om fritak fra kommunale verv gjeldende fra og med 1. oktober 2013.
 2. Kirsten Johansson Malmo rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fra og med 1. oktober 2013.
 3. Nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget fra 1. oktober 2013: Mona Hagerup

 

 

PS 054/13 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Marit Voll stilte spørsmål om beredskapsgruppe i Saniteten og henvendelse til rådmann.
Rådmannen svarte: Følger opp saken.

Rådmann orienterte:

 • Sentio har gjennomført befolkningsundersøkelse – Verdal kommer veldig godt ut i forhold til trygghet og kriser.
 • Konsert 22. juni – har søkt og fått tillatelse til å bruke Mo-parken og det vil også bli innvilget skjenkebevilling.
 • Møte med Kverndalens venner tidligere denne uka. Nyttig og godt møte.
 • Partnerskapsmøte med NAV – årlig møte avviklet.
 • Utlyst stilling som organisasjonssjef - 24 søkere.
 • Vårsamling fastlegene avviklet. Hensikten er å møtes på systemnivå - kunnskap om hverandres hverdag,
 • Romfolk – tigging og tilstrømning – blir tema på frokostmøte HRS.
 • Småbåthavn – befaring gjennomført på Havfrua. Hensikten er at vi kan se det samme og ha den samme forståelsen for foreslåtte områder. Konklusjon er at vi må ta den tiden som er nødvendig og utrede de tre foreslåtte områdene som ligger i mulighetsstudien.

 

 
PS 055/13 Avvisning av rett til å klage - inndragning av skjenkebevilling ved Deera Restaurant & Bar Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannen forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I henhold til Forvaltningslovens § 33 annet ledd, siste punktum avvises klagen.

Begrunnelse:
Betingelse for klage foreligger ikke. Ansatt er vurdert til ikke å ha rettslig klageinteresse

Publisert: 26.04.2013 10:29 Sist endret: 06.04.2022 13:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS