Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.13 - PS 46/13 - Årsregnskap og årsberetning 2012 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref :  2013/1646 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 16.05.2013 2/13
Formannskapet 16.05.2+13 46/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 13.263.021,52.
 2. Rådmannens årsberetning for 2012 vedtas.
 3. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
  - Kr. 200.000,- avsettes til disposisjonsfond øremerket planlegging/avvikling av "Stiklestad 1000 år"
  - Kr. 13.063.021,52 avsettes til styrking av kommunens disposisjonsfond

Vedlegg

 1. Årsberetning 2012 - Verdal kommune
 2. Årsregnskap 2012 - Verdal kommune
 3. Revisjonsberetning 2012 - Verdal kommune
 4. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2012 - Verdal kommune
 5. Nummerert brev nr. 6 til Kontrollutvalget
 6. Årsrapport 2012 - tillegg til årsberetning - Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2012 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2012 er gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk på knappe 13,3 millioner kroner.

Rådmannen foreslår å avsette 13,1 mill. kroner av mindreforbruket til styrking av kommunens ordinære disposisjonsfond slik at Verdal kommune står sterkere økonomisk for å møte framtidige økonomiske utfordringer. Kr. 200.000,- foreslås avsatt til styrking av fond som ble opprettet i 2012 øremerket markeringen av "Stiklestad 1000 år". Dette er et fond bygges opp over tid, samtidig som det vil bidra til å holde fokus på jubileet de neste årene.

Vurdering:
Kommunens regnskap for 2012 viser et regnskapsresultat på 13,3 millioner kroner.
Overskuddet fremkommer hovedsakelig som følge av:

 • merinntekter som følge av økning i skatteinngangen i forhold til budsjettert nivå
 • positivt bidrag fra Innherred samkommune
 • positive budsjettavvik spesielt innen de store sektorene «Oppvekst» og «Helse, velferd, pleie og omsorg»

Rådmannen ønsker å bemerke at det reelle regnskapsresultatet er på 14,8 millioner kroner, men at et underskudd innen avløpssektoren på drøyt 1,5 millioner kroner gjør at årets mindreforbruk legges fram som 13,3 millioner kroner. Underskuddet innen avløpssektoren vil dekkes inn igjen gjennom gebyrinntekter senere år.

Det viktigste budskapet i forbindelse med årets regnskapsmessige resultat er at aktiviteten – den daglige driften – i sum er i balanse i forhold til de driftsrammer kommunestyret har stilt til rådighet. Dette er svært viktig for den langsiktige styringen, robustheten og evnen til utvikling av tjenestetilbudet over tid. På samme måte er det viktig at de merinntekter vi fikk i 2012, som var engangsinntekter, blir satt til side og ikke bidrar til å løfte driftsnivået ut over det vi har bæreevne til over tid.

Rådmannen er både stolt over og glad for organisasjonens og den enkeltes evne til å gjøre de daglige valgene som gjør at vi klarer økonomisk balanse i et utfordrende år.

For å få til dette har svært mange i organisasjonen tatt store løft, både med hensyn til beslutninger, arbeidsinnsats og prioriteringer. Organisasjonen fortjener stor ros og takk for måten det holdt fokus på å produsere godt for de pengene vi har. Dette gode arbeidet må fortsette ufortrødent videre. Det er bare slik vi kan møte de utfordringene som kommer i årene fremfor oss.

2012 har vært et år med særdeles stor aktivitet i Verdal, både i kommuneorganisasjonen og samfunnet for øvrig. Dette vises blant annet i at befolkningsveksten i Verdal var på det høyeste på mange år i 2012, med en vekst på 1,06% (152 personer). Samtidig har denne veksten utfordret boligmarkedet i Verdal, med svært stor prisstigning på boliger. Prisøkningen på over 17% gjør det utfordrende for mange å komme inn i boligmarkedet. Det har blitt igangsatt mange byggeprosjekter gjennom året, men det er fortsatt utfordringer både med hensyn til antall boliger og mixen mellom boligtyper. Kommunestyret har vedtatt prinsipper for å håndtere behovet for innkvartering av innleid arbeidskraft som følge av stor aktivitet i næringslivet.

Det nye skole- og idrettsanlegget i Verdalsøra ble offisielt åpnet og tatt i bruk i 2012, etter en byggeprosess som i all hovedvekt har gått bra. Dette anlegget, sammen med det renoverte og ombygde Vuku oppvekstsenter, representerer et kraftig løft for skole- og idrettsaktiviteten i kommunen. Kommunen kjøpte Gjensidigegården og Melvoldgården på slutten av 2012, og disse gårdene skal brukes for ytterligere utvikling av det helhetlige tjenestetilbudet i kommunen.

For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte årsberetning.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.05.2013 13:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS