Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.13 - PS 49/13 - Boligbygging - småskala fortettingsstrategi sentrumsområdene

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2013/2807 - /140

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 14.05.2013 33/13
Formannskapet 16.05.2013 49/13

 

Rådmannens innstilling:
Fortetting i sentrumsområdene vurderes gjennom arbeidene med revisjon av kommunedelplanen for Verdal by. Ved revisjonen skal det gjennomføres en kartlegging med sikte på å identifisere aktuelle arealer, små og store, for framtidig boligbebyggelse..

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I sak PS 118/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune var ett av punktene som ble vedtatt:

Småskala fortettingsstrategi i sentrumsområdene.
Det gjennomføres en kartlegging med sikte på å identifisere aktuelle mindre arealer og eiendommer for framtidig boligbebyggelse. Økt boligproduksjon til ulike målgrupper kan eksempelvis skje ved reguleringsendringer, ved fysisk tilrettelegging eller ved økt arealeffektivisering.
Rådmannen legger fram sak til politisk behandling om ovenstående..


Vurdering
I begrepet sentrumsområdene kan det være naturlig å tenke samme områder/areal som omfattes av kommunedelplanen for Verdal By. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2007. Kommunen skal nå starte opp med revisjon av kommunedelplanen. Planprosessen for kommunedelplan Verdal by forventes ferdig i løpet av 2014.

Omdisponering av areal til utbyggingsformål, skal fortrinnsvis vurderes i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel skal være det overordnete planverktøy som fastsetter hvordan arealene kan forvaltes, dette med hensyn både på formål og utnyttingsgrad. En helhetlig arealplan er grunnlaget for å sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting, og for å beskytte arealene mot uoverveide arealinngrep og uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet. Det kan legges til at det allerede er kommet forespørsler om omdisponering av arealer og at slik omdisponering blir vurdert ved revisjon av planen.

En revisjon av planen skal medføre blant annet kartlegging av arealer for framtidig boligbygging, det gjelder både store og små områder. Vurdering av mulig fortetting og bestemmelser angående utnyttingsgrad er også en del arbeidene med revisjon av en slik plan.

Med henvisning til det over anbefaler rådmannen at fortetting i sentrumsområdene vurderes gjennom arbeidene med revisjon av kommunedelplanen for Verdal by. Ved revisjonen skal det gjennomføres en kartlegging med sikte på å identifisere aktuelle arealer, små og store, for framtidig boligbebyggelse. På den måten blir medvirkning- og påvirkningsmulighetene ivaretatt etter gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven..

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.05.2013 13:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS