Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.13 - PS 55/13 -Avvisning av rett til å klage - inndragning av skjenkebevilling ved Deera Restaurant & Bar

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref :  2012/8816 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.05.13 55/13

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I henhold til Forvaltningslovens § 33 annet ledd, siste punktum avvises klagen.

Begrunnelse: Betingelse for klage foreligger ikke. Ansatt er vurdert til ikke å ha rettslig klageinteresse.

Vedlegg:
Klage datert 07.05.2013 fra Tharik Hussain.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I brev datert 07.05.13 klager Tharik Hussain på vedtak fattet i formannskapets møte 2. mai 2013 om inndragning av skjenkebevilling i en uke ved Deera Restaurant og Bar. Vi kan ikke se at Tharik Hussain har noen formell rolle knyttet til restauranten, utover å være deltidsansatt og det foreligger heller ikke noen skriftlig fullmakt fra bevillingshaver Abdul Shakor om en slik myndighet.

Vedtak om inndragning av skjenkebevilling er et enkeltvedtak, jf fvl § 2. Enkeltvedtak kan påklages av parter og andre med "rettslig klageinteresse", jf. fvl. § 28. Fylkesmannen er rette klageinstans, jf alkoholloven § 1-16.

Hva som ligger i begrepet rettslig klageinteresse må ses i sammenheng med søksmålsadgangen, sml. tvisteloven § 1-3(2). Adgangen til forvaltningsklage må i alle fall ikke være snevrere enn mulighetene for å anlegge søksmål om gyldigheten av vedtaket.

Om det foreligger rettslig klageinteresse beror på en totalvurdering. Det fremgår av teorien at avgjørelsen beror på om vedkommendes interesser er av en slik art og styrke at det er rimelig å gi han/hun et rettslig krav på å få vedtaket prøvd.

I dette tilfellet er det fremmet en klage som er underskrevet av «Tarik Hussain». Det fremgår ikke av klagen hvilken tilknytning han har til Deera Restaurant og Bar, men det foreligger en arbeidsavtale datert 15.11.2012 hvor det fremgår at han er ansatt som deltidsarbeider, men kun ved behov. Det fremgår videre av lønningslister at han i perioden januar tom april 2013 har mottatt til sammen 25.000 kr i lønn.

Vurdering:
Klagen er forholdsvis moderat begrunnet, men hovedbegrunnelsen for klagen synes å være at inndragningsperioden er lagt til en uke hvor Deera har høy omsetning, samt at det ikke er noen realitet i klagefristen. Det vises til at Deera må holde stengt, men dette må bero på en misforståelse. Deera kan holde åpent, men vil ikke ha anledning til å selge alkohol i den aktuelle uken.

Vedtaket retter seg mot Deera og får direkte rettsvirkninger bare for dette. Vedtaket vil ikke ha noen betydning for klagers rettsstilling (han er fremdeles ansatt selv om det vedtas inndragning), men det kan ha faktiske konsekvenser for ham i og med at han kan få tildelt færre timer. Spørsmålet er om hans interesser i denne sammenheng berøres i så sterk grad at det er rimelig å gi ham krav på å få vedtaket overprøvd.

Inndragning av skjenkebevilling er i utgangspunktet et anliggende mellom kommunen og utestedet. En inndragningsperiode i en uke med høy omsetning kan likevel få betydning for arbeidsforholdet til stedets ansatte, og det er mulig at dette får ekstra stor betydning for de som bare arbeider ved behov. Det er grunn til å anta at de tildeles ekstra timer i perioder med ekstra omsetning. Dette er imidlertid forhold som ikke er berørt i klagen. Vi har således få holdepunkter for å kunne vurdere om, og evt. hvilken betydning inndragningen får for klager.

Kommunens advokat har vært i kontakt med saksbehandler i Oslo kommune, Næringsetaten, og de var klar på at de aldri behandlet klager fra ansatte i slike saker. De hadde den holdning at dette lå utenfor den rettslige klageinteresse, med særlig vekt på at vedtaket om inndragning ikke har noen rettslig virkning for de ansatte, og at dette er en sak mellom arbeidsgiver(utestedet) og kommunen.

Ut i fra dette tilrår rådmann at formannskapet avviser klagen med den begrunnelse at klager mangler rettslig klageinteresse.

Klagerett:
Å avvise klage er i henhold til Forvaltningslovens § 2 annet ledd et enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i medhold av Forvaltningslovens § 28

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 11:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS