Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.06.2015 - PS 76/15 Mulig fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2015/3971 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.06.2015 76/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet i Verdal tar forslag om å starte fusjonsforhandlinger mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland til orientering.

Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er det kompetente organ til å fatte slik beslutning, og formannskapet i Verdal legger til grunn at de valg som styret gjør er de riktige for en framtidig sterk utdannings- og samfunnsinstitusjon.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kunnskapsdepartementet (KD) har i Meld. St.18 «Konsentrasjon for kvalitet» - Strukturreform i universitet- og høgskolesektoren (UH) synliggjort utfordringer, muligheter og mål regjeringen har i arbeidet for å sikre sektorens kvalitet og utvikling.

Med bakgrunn i dette har styret i Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) bedt om en utredning av mulighetene som finnes i en fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland (UiN). Utredningen/rapporten skal danne grunnlag for styrets behandling og beslutning i saken.

Styret ved HiNT har valgt å ta stegvise beslutninger, slik det fremkommer av rapporten. I styrets første behandling av saken den 30.10.14 vedtok styret tre uprioriterte og mulige strategier for HiNT, basert på utredningen «HiNTs strategiske posisjon 2020»:

Sitat


I den vedlagte rapporten beskrives det som krevende å avstemme interne prosesser og beslutninger opp imot andre UH-aktører, da noen aktørers beslutning har hatt stor innvirkning på HiNTs mulige veivalg (NTNU, 28.1.15).

Med bakgrunn i dette vurderte styret i HiNT pr februar 2015 at de sto igjen med to reelle alternativer for videre utredning; selvstendighet og fusjon med Universitetet i Nordland.

Styret i HiNT vedtok i styremøtet den 12.2.2015:

 1. En fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig og bringe enda et universitet til Midt-Norge. Styret anser dette som en mulighet som skal utredes, etter initiativ fra begge institusjoner.
 2. Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet
 3. Styrets vedtak meldes inn til Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet med Stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning


Styrevedtaket den 17.3.215 konkretiserte nærmere utredningsoppdraget og prosess fram mot beslutning for fusjonsforhandlinger:

 1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland:
  - Faglige muligheter og utfordringer
  - Regionale muligheter og utfordringer
  - Organisatoriske muligheter og utfordringer
  - Økonomiske muligheter og utfordringer
 2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte, studentene og fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen
 3. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber om at grunnlag for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir utredet parallelt med prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland
 4. Beslutning om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes av styret den 25.6.2015


Rapportens kapitel 7 inneholder anbefaling til styret, og argumentasjon for denne. Etter en helhetlig vurdering av faglige, regionale, organisatoriske og økonomiske muligheter og utfordringer - i hovedsak basert på innspill og anbefalinger fra arbeidsgruppene – anbefaler administrasjonen i HiNT styret å vedta fusjonsforhandlinger med UiN. Styret ved HiNT skal behandle denne saken 25. juni 2015, og har bedt om uttalelser fra kommuner i forkant av dette møtet.

Vurdering:

En fusjonering med Universitetet i Nordland, slik styret ved HiNT inviteres til å fatte forhandlingsvedtak om, er i mange sammenhenger å se et mulighetsbilde motsatt veg av «det vanlige». Det er også motsatt veg av svært mange av samhandlingsmønstrene mellom Verdalsmiljøet og HiST og NTNU.

HiNT har en solid posisjon i fylket i dag, og er oppsatt på å være en markant utdannings- og samfunnsaktør også framover. Det er etter rådmannens vurdering HiNT selv som er best egnet til å vurdere hva som er mest tjenlig for HiNT i den pågående reformprosessen. Dette med hensyn til marked, kompetanse, økonomi, relevans og samfunnsposisjon. Med denne bakgrunnen gjør ikke rådmannen ytterligere vurdering av en konkret utredning om fusjon.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.06.2015 14:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS