Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.09.14- PS 79/14 - Klage på vedtak - inndragning av skjenkebevilling ved Deera Restaurant & Bar

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/8816 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.09.2014 79/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klagen fra Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling.

Vedlegg:

 1. Klage på vedtak datert 16.09.14 fra Abdul Shakoor 
 2. Samlet saksframstilling sak 69/14
 3. Kontrollrapport datert 25.07.14
 4. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Formannskapet vedtok i møte 04.09.14 å inndra skjenkebevillingen ved Deera Restaurant & Bar i to uker, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og
4-2. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jfr. alkohollovens § 1-16.

Bevillingshaver ble orientert i brev av 05.09.14 om vedtaket og adgangen til å påklage vedtaket til Fylkesmannen. Vedtaket ble påklaget av Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor med brev datert 16.09.14.

Det er oppgitt tre ukers klagefrist fra mottak av vedtak og klagen anses derfor som rettidig i tillegg til at den er innsendt av den som er klageberettiget, jfr. fvl §§ 28 og 29.

Før saken kan sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling må den behandles i det utvalget som fattet vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 33.

I klagen er det anført følgende:

 • Straffen er for streng
 • Uforstående til at vedkommende var overstadig beruset.
 • Kjenner vedkommende godt, også hennes sykdomshistorie.. 
   

Vurdering: 
Når det gjelder den vedtatte reaksjonen mener rådmannen at det faktisk er en mildere reaksjon enn dagens reglement gir rom for. Der står det følgende under § 2, pkt. 4 «Ved flere gangs overtredelser og/eller ved særlige alvorlige brudd på regelverket, skal inndragningen normalt skje for resten av bevillingsperioden». Hvis rådmann hadde lagt denne bestemmelsen til grunn, i stedet for å vise til departementets forslag til endringer i alkoholregelverket (prikktildeling), ville innstillingen for Deera sitt vedkommende vært inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden. Som det framgår av vedlagte samlet saksframstilling har rådmann vurdert det som en veldig streng reaksjon å inndra bevillingen for resten av perioden slik som retningslinjene legger opp til.

Når det gjelder vurderingen av om vedkommende var overstadig beruset, eller måtte antas å bli overstadig beruset, anser rådmann det som bekreftet at det ved Deera Restaurant & Bar ble skjenket alkoholholdig drikk til en dame som ble tolket som å bli overstadig beruset. Rådmann finner ingen grunn til å tvile på de observasjoner som er gjort av Nokas. Det er i tillegg ikke kun overstadig beruselse som er et brudd på alkoholloven, det er også et brudd på alkoholloven å skjenke slik at vedkommende antas å bli overstadig beruset, jfr. alkohollovens § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2.

Når det gjelder klagens anføring om at de kjenner vedkommende godt og kjenner hennes sykdomshistorie har rådmannen ingen kommentar, utover at dette er en udokumentert påstand som rådmann ikke finner grunn til å kommentere ytterligere. Det ble heller ikke anført i første uttalelse fra skjenkestedet, da ble det kommentert at vedkommende hadde «varmet opp» bra hjemme – før hun dro til skjenkestedet. Begrepet «varmet opp» er etter rådmanns tolkning at vedkommende har drukket mye før hun kom til skjenkestedet.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.09.2014 15:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS