Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.2012

Møtested :

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 19.01.2012
Tid            : 09:00 - 13:25 
Til stede   : 9 representanter 

Orientering VekstTorget utgikk.
Orienteringen vil bli satt opp på et senere tidspunkt. 
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/12 Godkjenning av møteprotokoll 15.12.2011 Protokoll
PS 002/12 Utbygging Vuku oppvekstsenter - Sluttrapport Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 003/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemsskap for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS) Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 004/12 Kredittramme Fokus bank - Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 005/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat fra KS Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 006/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 007/12 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 008/12 Egil Brenne - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Stene spa og kulturgård Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
(vedl. 2 utdelt i møtet)
Protokoll
PS 009/12 Opprettelse av forhandlingsutvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår Saksframlegg Protokoll
PS 010/12 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 19.01.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

 
 
 
PS 001/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 15.12.2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 15.12.2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 002/12 Utbygging Vuku oppvekssenter - Sluttrapport      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:    
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over komiteens innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.  
  
 
INNSTILLING:  

 1. Sluttrapport utbygging Vuku oppvekstsenter tas til orientering.
 2. Manglende finansiering på ca.1,4 mill.kr dekkes ved bruk av gjenstående lånemidler fra tiltak 5168 ”Mindre tiltak skoler” og fra avsluttet utbygging av omsorgsboliger Vuku Bo og Helsetun.
   

 
 
 
 
PS 003/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemsskap for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS)
      
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:    
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
     
 
INNSTILLING:  
Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 00
4/12 Kredittramme Fokus bank - Verdal kommune       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:     
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
      
 
INNSTILLING:
I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Verdal kommune på 15 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes.  
 
 
 
 
PS 005/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat fra KS Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende alternativ til pkt. 3 i rådmannens forslag til uttalelse:
“3. Det må lønne seg å ta utdanning. “

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til pkt. 3 og ordførers forslag til pkt. 3, der ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert samlet over forslaget til uttalelse med vedtatt nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i KS debattnotat med følgende endring av pkt. 3:
3. Det må lønne seg å ta utdanning.
 
 
 
 
PS 006/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Samhandlingskoordinator i ISK, Anne Kari Haugdal, redegjorde først om samhandlingsreformen generelt og så om samarbeidsavtalene spesielt.
Se presentasjonen som ble brukt.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 

 
INNSTILLING:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås.
 
 
 
 
PS 007/12 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:
KRF v/Tor-Petter Abelsen foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Saken utsettes.
 
 
 
 
PS 008/12 Egil Brenne - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Stene spa og kulturgård
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:
Uttalelse fra NAV er mottatt og de har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges som omsøkt.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Pkt. 1 – Vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Pkt. 2 – Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 - Enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Egil Brenne, org.nr. 869 256 242, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Stene spa og kulturgård.
 2. Egil Brenne og Åse Stene Brenne godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt.
   

 
 
 
PS 009/12 Opprettelse av forhandlingsutvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet forslag på leder for det største opposisjonspartiet, Marit Voll Skrove, som medlem i utvalget.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak og forslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK:
Følgende oppnevnes til utvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår:
Ordfører
Varaordfører
Marit Voll Skrove 
 
 
 
 
PS 010/12 Orientering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2012

BEHANDLING:
Økonomienheten ved Meier Hallan orienterte i starten av møtet om:

Ordfører orienterte om:

 • Fylkesmannens nyttårskonferanse avviklet 5. og 6. januar. Ordfører og rådmann deltok.
 • Melding fra administrerende direktør i Innherred Produkter om at Nord-Trøndelag fylkeskommune reduserer sin eierandel fra 50,5 til 20 % eierandel.
 • Trøndelagsmøtet – 2 dagers samling – offisielle Sør- og Nord-Trøndelag sin deltar. Kampen om arbeidskraften som var hovedtema dag 1,
 • Statssekretærbesøk i Verdal fredag 13.1.12 – Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet. Vi rapporterte om hvordan SIVA-pakken hadde muliggjort investeringsprogram. I tillegg fremmet Verdal problemstilling ad betydelige rekrutteringsproblemer vi har - spisset med mangel på ingeniører.
 • Møte 17.1.12 med Felleskjøpet Agris toppledelse i Norge. Administrerende direktør og konserndirektør som møtte. Tema problemsituasjonen med at møllen er i bruk igjen. 
 • Skoleutbygging – 3. januar uoffisiell åpning – den offisielle åpningen blir i september.
 • Starttidspunkt på møtene i formannskapet – formannskapet enige om at møtene skal starte kl. 09.00 for inneværende periode.
   

Rådmann orienterte om:

 • Dialogseminar 9. og 10. februar 2012- legger opp til at formannskapene, samkommunestyret, rådmenn, kommunalsjefer og en del tillitsvalgte møtes. 
 • Avholdt IA-dag i starten av januar med fokus bl.a. på nærvær.
 • Regnskap 2011 – avsluttes 15. februar. Orienterer så snart det er klart.
 • Småhussaken. Håper den kommer i februar – problemstillingen er plassering.
 • Budsjettvedtaket 2012–– grundig gjennomgang av vedtak og har fordelt ansvar og tidsramme på de punktene som er vedtatt.
 • Har sendt brev til Regiondirektør Skatt Midt-Norge – Skatt sa opp en avtale vi har med de om å svare på skattespørsmål på servicekontoret. Dette betyr at det ikke er tilstedeværelse på dette området.  Vi har i vårt brev beskrevet vårt volumtall på henvendelser, det unike for Verdal med det store antallet utenlands arbeidskraft som bl.a. krever personlig oppmøte på skattekontor. Ønsker møte med de i forhold til disse problemstillingene.
 • Kommunestyrets vedtak ad. Oppreisningsordning – 3 søkere som har fått sine saker behandlet og de er også tilkjent økonomisk kompensasjon.
   

Ordfører la fram følgende utfordring til formannskapet medlemmer – politisk dugnad:
Utenlands arbeidskraft og behovet for bosetting

Stort volum av utenlands arbeidskraft – og det er økende. Anslått ca 4-500 østeuropeiske leiearbeidere i Verdal i dag, i tillegg til at sentrale deler av næringslivet har anslått at høykonjunkturen kan vare lengre enn først antatt. Dette vil bety økt behov for bosetting, med anstendige boplasser. I de siste 40 år har det vært 4 saker politisk i forhold til slik bosetting. I 1973 (Aker pendlerhotell), 1991 (innvilget en del hybler i en del 2. etasje på ett næringsbygg), 2011 (Grande – ombygging av kontor til hybler) og den siste fra 2012 (Ørabygg – boligrigg på Reinsholm).  De to siste sakene var enstemmige – men med forskjellige resultat.

Tidligere har dette blitt løst av markedet selv – men nå er markedet for leiligheter sprengt.

Formannskapet utfordres til å ta en rolle her og bidra til å tilrettelegge (må ha klar politikk på forholdet til utenlands arbeidskraft) og ber medlemmene diskutere problematikken i sine partigrupper og komme med forslag for å løse dette.

Det vil i neste formannskapsmøte bli satt av tid for å diskutere hva som kommer inn fra partiene. Målsettingen er at vi kommer fram med en strategi/retningslinjer for bosetting av innleid arbeidskraft som gjør jobben for saksbehandlere/plankomite/næringslivet enklere og mer forutsigbart.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 31.10.2014 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS