Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.02.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 02.02.2012
Tid            : 09:00 - 13:30   
Til stede   : 9 representanter   
 
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 011/12 Godkjenning av møteprotokoll 19.01.2012 Protokoll
PS 012/12 Drøfting - Utenlandsk arbeidskraft og behov for bosetting Saksframlegg
Protokoll
PS 013/12 Lena Lyngsaunet Alstad - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Min Drøm AS Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 014/12 Orientering -
Protokoll
PS 015/12 PE-sak - Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2012 Saksframlegg
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 02.02.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Marit Voll Skrove
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 011/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.02.2012

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19. januar 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 19. januar 2012 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 012/12 Drøfting - Utenlandsk arbeidskraft og behov for bosetting      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.02.2012

BEHANDLING:    
Saken ble drøftet i formannskapet.

Ordfører orienterte om at det siden sist hadde kommet 3-4 henvendelser med til sammen 200 enheter samlet – knyttet til flere aktører.

Innspill:
Ordfører
– har hatt kontakt med ordfører Stord – Stord er en kommune som kan være sammenlignbar med Verdal. De er i motsatt situasjon i forhold til oss nå. Dette er et kjent utfordringsbilde – opprettholder god dialog med bedriftene. Også bedriftene selv som har håndtert dette selv fram til nå. Brakkebyer i industriområdet – nær industrien. I de mest pressete tidene løst det med flotell – flytende hotell. Gode tilbakemeldinger fra bedriften på denne løsningen. Stort sett brakkebyer som er enkle å sette opp og ned. Lagt vekt på å ikke ha denne bosettingen i sentrum, pga av variasjon i volum. Reguleringsmessig grep er at de har en åpning i industriparken på blandet formål. En del parallelle trekk med Verdal.

KRF – positiv utfordring. Ønsker å ha bosettingen i Verdal kommune, vil ha miljømessige hensyn, bl.a. til transport, bomiljø messige hensyn. Noe må løses med midlertidige løsninger. Skal det omreguleres eller skal det gis dispensasjon. Tilfredsstillende kvalitet på boligene som evt. blir oppført. Plassering av boliger – i sentrum er det en del areal som kan brukes, NTE-bygget, gamle statoilstasjon. Kan være en del landbruksområder som ligger i nærområdet som kan brukes. Største området er industriområdet. Lite lysten på å omregulere noe av dette området, vil heller gå for dispensasjoner.

FRP – legge til rette rammebetingelser og nødvendige reguleringsendringer. Ønsker å gi forutsigbarhet i forhold til innlosjering. Legge til rette for permanent pendlerhotell på industriområdet. Arbeiderne ønsker å bo nært der de jobber. Også tenkt på lekter, flotell. I undersøkelsene vet vi at Ørin overnatting kan få på plass flere rigger. Kan få opptil 250 nye boenheter. Kan ta oss tid til å ta en permanent omregulering i forhold til dette.

FRP fremmet følgende forslag
(vedlegges protokollen uten realitetsbehandling):
“Verdal FRP ber rådmann legge fram en sak for å regulere areal på Ørin til permanent pendler-hotell. Det må kartlegges hvor stort behovet er for pendlerboliger. Saken fremme i komité plan og samfunn før behandling i formannskap og kommunestyre.”

SP – positiv til brakkerigg, men må unngå videre dispensasjoner. Utfordring i forhold til andre aktører som har søkt, likebehandling. Brakkerigger eller mer permanent, brakker enklere å demontere. Litt skeptisk til å åpne for mye til dette, i alle fall i sentrum. Mulighetsstudien Verdal Industripark må også legges til grunn. Bygg og anlegg har kanskje ikke behov for å ha overnattingen på Ørin – jobber mer spredt.

Høyre – enig. Pendlerhotell hører hjemme i industriparken, også positiv til økning av dette. Må også være til arbeidskraft, ikke turisme. Må passe på slik at vi ikke vanner ut industriparken. Må være forutsigbart og rettferdig. Ønsker betraktninger fra aktører i forhold til hvor innleid arbeidskraft jobber. Ønsker omregulering i stedet for fast dispens.

AP – positiv utfordring. Må løses fort. En del prinsipp man kanskje må fravike. Må kanskje få til en løsning som er regulert og varig (til en viss grad). Har ikke det i dag. Reguleringsendring tar tid – vil derfor være nødvendig med dispensasjon for å løse den kortsiktige utfordringen.

Ordfører – situasjon som har kommet fort. Saken må løses på kort og lang sikt. Krevende sak. En reguleringsprosess tar ca 6 måneder. Vi er nødt til å inn i midlertid – dispensasjon og hvilke vilkår vil vi stille i dispensasjonen. Vektlegges nærheten, gangavstand for industrien, skepsis til å ha det i sentrum. Vil be rådmannen jobbe videre med en flotell løsning – ønsker vurdering, tilgang, kostnad osv.  Det andre er at vi må ha en kombinasjon av kort og lang sikt. Langsiktig er reguleringsendring. Har sans for rendyrking av formål, bla. industri. Rådmann bes undersøke om det er mulig å få ut areal i NLF-området på et reversibelt tiltak som en brakkerigg er. Store soner som ikke kommer i konflikt med jordvernet, bl.a. på sørsiden. Må være knyttet sterkt opp mot formålet, kan ikke være i konkurranse med reiselivsbransjen i Verdal. Rådmann må vurdere begrensningene rundt dette området også.

SP – spenstige ting – enig i at dette er en positiv og spennende utfordring.  Vi må passe oss for at vi ikke får panikk og handler for raskt. Konturavhengig – må ha med det i vurderingen. Setter fort presedens hvis vi gir positive vedtak – bl.a. det på Reinsholm. Kan få utfordring i forhold til andre saker som ikke går direkte i formålet. Derfor viktig med kriterier som begrenser bruken – klar på hva vi ønsker det brukt til framover – og om det blir nedgang. Savner svar på hotellnæringens mulighet til å løse noe av dette problemet. Ørin overnatting i et mer varig perspektiv. Flotell høres veldig spennende ut. Skeptisk til å ha brakkerigger i sentrum, bedre om de er rundt arbeidsplassene.

H – må være skeptisk til å sette opp rigger i sentrum. Må tenke over hva som skaper presedens ved dispens. Bestillingene til rådmann hører veldig bra ut.
Kunne tenkt seg tall på hvor mange innleid i fra de forskjellige aktørene (bygg, industri, osv.) Opptatt av likebehandling mellom aktørene.

AP – opptatt av å rendyrke industriparken – enig i bestillingene til rådmann. Enig i dispensasjon på enkelte areal – inntil regulering.

FRP – tomme landbruksbygg, hvem har undersøkt om det er mulig å legge til rette for formålet? Opptatt av likebehandling og støtter ordfører i forhold evt. konkurranse opp mot overnatting og restaurantbedriftene i Verdal.

KRF – kortsiktig, kun dispensasjon som er mulig, med vilkår. Må bruke lengre tid på den langsiktige biten. Enig i bestillingene til rådmann.

Rådmann oppsummerte.
Saken kommer tilbake til behandling den 16.2.12.

 • Tydelig på skille på kortsiktig og langsiktig – jobbe mot begge retninger.
 • Behov for å hegne om industriområdet som industriområde – være en tydelig industrikommune.
 • Hegne om et sentrum som skal være for permanent utvikling.
 • Balanse mellom langsiktig og kortsiktig – kortsiktig er dispensasjon. Hva er premissene for å gi dispensasjoner. Der kan vi styre i det kortsiktige bildet – vilkår.
 • Bevist på balansen – konkurransevridning.
 • Flotelløsning – muligheter.
 • Langsiktig – ha en regulert løsning for å slippe en slik situasjon senere. Balansere mot rendyrket industriområde – og andre nærliggende områder (med evt. reversible tiltak).
 • Skal også komme med konkrete tall – hvor mange og i hvilke bedrifter.

  
 
 
 
PS 013/12 Lena Lyngsaunet Alstad - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Min Drøm AS
      
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.02.2012

BEHANDLING:    
Uttalelse fra Lensmannen i Verdal ble utdelt i møtet. Lensmannen har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges som omsøkt.

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – Vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
 • Pkt. 2 – Enstemmig
 • Pkt. 3 – Enstemmig.

 
VEDTAK:  

 1. Lena L. Alstad gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Min drøm AS, org.nr. 897 591 332.
 2. Lena Lyngsaunet Alstad godkjennes som styrer for bevillingen. Det gis også fritak fra kravet om stedfortreder for styrer pga skjenkestedets størrelse og omfang.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt. 
   

 
 
 

PS 014/12 Orientering       Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.02.2012

BEHANDLING:     
PRONEO rapporterte i starten av møtet om arbeidet i 2011. 
Se Proneo sin rapport.

Rådmann orienterte om:

 • Regnskap 2011 – gjenstår en del føringer, men vi ligger null pluss.
 • Barnehageregnskapet – det er gjort en kjempejobb i barnehagene for å holde budsjett, betyr også at vi har befestet vår posisjon at vi driver kostnadseffektive barnehager. Ender opp bra i forhold til det budsjettet som er lagt.
 • Trøndelag Forskning og Utvikling – testet inneklima ved Ørmelen og Stiklestad skoler – har ikke funnet asbest ved noen av stedene.
 • Utkast sak overføring av boliger til verdal boligselskap – skal til kommunestyret. 
   

 
 
 
 
PS 015/12 PE-sak - Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2012 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.02.2012

BEHANDLING: 
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Ordfører gjennomgikk de vurderingene som er gjort (i henhold til lederavtalen) av utvalget som grunnlag for lønnsfastsettelsen.

Nedsatt utvalg innstillinger i henhold til ovenstående følgende:

 • Lederavtalen prolongeres for ett år – fram til 31.12.12.
 • Rådmannens lønn blir fra 01.01.12 kr 860.000,-. Reguleres på nytt 01.01.13.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:

 • Lederavtalen prolongeres for ett år – fram til 31.12.12.
 • Formannskapet fastsetter følgende lønn for rådmannen fra 01.01.12:
  Kr 860.000,-.  Reguleres på nytt 01.01.13 
   


Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 09.11.2020 09:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS