Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 16.02.2012
Tid            : 09:00 - 14:45   
Til stede   : 9 representanter   

VekstTorget v/Sigmund Hammervold og Levin Nestvold orienterte i starten av møtet. Orienteringen ble avsluttet med dialog om økt samhandling.

NorFraKalk v/Lars Strøm og Verdalskalk v/Sten Solum presenterte utslippsrapportering 2011.

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 016/12 Godkjenning av møteprotokoll 02.02.2012 Protokoll
PS 017/12 Videre drøfting - innleid arbeidskraft og behov for bosetting Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 018/12 Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling og fastsetting av kommunalt tilskudd Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 019/12 Bygging av småhus i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 020/12 Salg av boliger til Verdal Boligselskap Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 021/12 Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport Saksframlegg
Protokoll
PS 022/12 Statusrapport helse og velferd 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 023/12 Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 024/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 025/12 Endringer i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene i Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 026/12 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 027/12 Orientering -
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 16.02.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Varamedlem Ja Møtte for Marit Voll Skrove
Knut Snorre Sandnes H Varamedlem Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 016/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 2. februar 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 2. februar 2012 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 017/12 Videre drøfting - innleid arbeidskraft og behov for bosetting      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:    
Notat fra rådmann ble utsendt til medlemmene før møtet.

Notatet ble gjennomgått og drøftet og formannskapet slutter seg til det som er skissert. Formannskapet ber rådmann bygge videre på dette og legge fram sak til behandling i komite plan og samfunn 20. mars, formannskapet 22. mars og kommunestyret 26. mars.
 
 
 
 
 
PS 018/12 Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling og fastsetting av kommunalt tilskudd
      
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:    
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Forslag fra FRP v/Berit Musum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
For 2013:
Ved utregning og tildeling av tilskudd skal KDs modell for utregning, med tilhørende dokumentasjonskrav, benyttes.

Telledatoer, tellemåte i forhold til alder/oppholdstid, refusjon av søskenmoderasjon, spesielle refusjoner tilknyttet grupper av barn (pkt. i og k) kan tas eksplisitt med i forskrift, i tillegg til det som følger av departementets modell.
4 telledatoer opprettes.

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 4 fra FRP som falt med 3 mot 6 stemmer.

Det ble deretter votert over komiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:   

 1. Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.
 2. Kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.
 3. Gjenstående 1,1 mill. kr (andel av budsjettert 3 mill. kr til styrking av barnehagesektoren ved merinntak av barn) tilføres barnehagesektoren i løpet av 2012 uansett utviklingen i barnetallet.

 
 
 
PS 01
9/12 Bygging av småhus i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 • Verdal kommunestyre vedtar å bygge fire småhus i Verdal.
 • Småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter av de som er nevnt i saksframlegget – som administrasjon og faginstansene finner mest hensiktsmessig.
 • Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging av boligene

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SV, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV. 
 
 
INNSTILLING:

 • Verdal kommunestyre vedtar å bygge to småhus i Verdal.
 • Småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og Skogvn 30
 • Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging av boligene

 
 
 
PS 020/12 Salg av boliger til Verdal Boligselskap Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune selger 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata, St.Olavs alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS for kr. 12 175 000. Kjøper dekker overdragelsesomkostningene.
 2. Verdal kommune styrker aksjekapitalen i Verdal boligselskap AS med kr. 6 mill.
 3. Verdal boligselskap AS innvilges et ansvarlig lån på kr. 4 mill. Lånet gis som serielån over 10 år og med rente tilsvarende 3-årig statsobligasjonsrente + 1 % pa.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre tiltakene pr. 01.04.12

 
 
 
 
PS 021/12 Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering.
 
 
 
 
PS 022/12 Statusrapport helse og velferd 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite for mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:
Statusrapport helse og velferd 2011 tas til orientering.
 
 
 
 
PS 023/12 Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:
Sluttrapport utbygging Jernbaneundergang ved Verdal stasjon tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 024/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Levanger kommune/Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås.
 
 
 
 
 
PS 025/12 Endringer i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Punkt 7 i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene endres til:
Møte i kommunestyret/formannskapet/komiteene ledes av ordføreren eller varaordføreren(leder eller nestleder i komiteene). Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Jfr. kommunelovens § 32.

Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter
kommunestyret/formannskapets/komiteenes medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt. 
 
 
 
 
 
PS 026/12 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Årsrapport for 2011 tas til orientering.
 
 
 
 
PS 027/12 Orientering       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:   
VekstTorget v/Sigmund Hammervold og Levin Nestvold orienterte i starten av møtet. Orienteringen ble avsluttet med dialog om økt samhandling.

NorFraKalk v/Lars Strøm og Verdalskalk v/Sten Solum presenterte utslippsrapportering 2011.

Ordfører orienterte om:

 • Kommunedager KS – ordfører deltok.
 • Strategisamling arrangert av Verdal Næringsforum – ordfører og rådmann deltok.
 • Ulykke på Kværner Verdal – tilbud og tiltak fra Verdal kommune.
 • Kommunal Rapports nettutgave 8. februar – undersøkelse i KS-regi – kommunal planlegging og innsigelser fra fylkeskommune og fylkesmann.
 • Varsel om søksmål fra Private Barnehagers Landsforbund.

Rådmann orienterte om:

 • Ad. varsel om søksmål fra Private Barnehagers Landsforbund – tvistelovens bestemmelser.
 • Private Barnehagers Landsforbund har også sendt brev til kontrollutvalget.
 • Regnskap 2011 Verdal kommune og ISK – foreløpig resultat.
 • Antall stillingshjemler var 840,6 ved årsskiftet.
 • Skatt Midt-Norge - avtalt møtedato.
 • Kommunalsjef oppvekst lyst ut – søknadsfrist 13. februar – 8 søkere.

Pål Sverre Fikse – fremmet følgende spørsmål:
Idrettsanlegg i Verdal – ønsker at kommunen er mer aktiv i debatten eller legger til rette for en god prosess i arbeidet og få alle parter i varetatt. Det handler om en aktiv kommunal idrettspolitikk. Hvilke tanker er gjort rundt dette temaet?

Svar fra ordføreren:
Hatt kontakt med idrettsrådet om saken – som igjen har hatt møte med idrettslagene – idrettslagene ble utfordret til å finne om omforent løsning slik at de fleste behovene blir ivaretatt – denne utfordringen har idretten tatt. Diskusjonen går nå i idrettslagene. De må finne løsningene selv før saken går videre. 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 09.11.2020 09:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS